Ministerul Finanțelor Publice a elaborat și publicat normele metodologice pentru aplicarea măsurilor legislative instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012. Norme metodologice privind TVA la încasare sunt include în proiectul de HG publicat pentru dezbatere publică pe 19 octombrie 2012.

– Normele conțin precizări referitoare la persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare, indiferent de cifra de afaceri realizată. Mai exact, sunt excluse de la aplicarea sistemului: plătitorii de TVA, persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal, precum şi persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României dar care sunt stabilite în România printr-un sediul fix fără personalitate juridică, cum sunt sucursalele, şi persoanele impozabile nestabilite în România dar care sunt înregistrate în România în scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal. Pentru administrarea corectă a sistemului TVA la încasare acesta va fi aplicat numai de persoanele simpozabile care au sediul activităţii economice în România, astfel cum se prevede prin lege;

– Sunt aduse clarificări privind categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 precum şi a celor care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu a doua perioadă fiscală din anul 2013;

– Regulile aplicabile persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată din oficiu de către organele fiscale competente şi care ulterior sunt înregistrate în scopuri de TVA în ce priveşte calcularea plafonului de 2.250.000 lei şi înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ;

– Determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se realizează pe baza datelor raportate în deconturile de TVA, pentru a simplifica atât pentru contribuabili cât şi pentru organele fiscale calculul acestei cifre;

- publicitate -

– Precizări necesare aplicării prevederilor din lege referitoare la operaţiunile excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare în cazul persoanelor care aplică sistemul;

– Detalierea regulilor privind intrarea/ieşirea din sistemul TVA la încasare precum şi înregistrarea/radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare;

– Stabilirea datei plăţii/încasării operaţiunilor în cazul în care plata nu se face în mod obişnuit, prin transfer bancar sau in numerar, ci prin compensare, utilizarea unor instrumente de plată de tip transfer-debit precum cecul, cambia şi biletul la ordin, plata în natură, stingerea datoriei ca urmare a cesiunii de creanţe;

– Norme privind ajustarea bazei de impozitare a TVA în situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care se aplică sistemul TVA la încasare în cazul unor situaţii precum:
refuzuri totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea sau preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, acordarea de rabaturi, remize, risturne şi alte reduceri de preţ, atunci când nu este achitată toată contravaloarea bunurilor/serviciilor la data respectivă;

– Stabilirea de reguli aplicabile pentru determinarea TVA de dedus în cazul în care plata facturilor se realizează parţial, precum şi a regulilor aplicabile atunci când TVA nu este deductibilă;

– Modalitatea de aplicare a prevederilor privind ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a persoanelor care fac achiziţii de la persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul schimbării destinaţiei bunurilor ulterior achiziţiei, dacă taxa aferentă nu a fost plătită integral. Au fost date exemple pentru a facilita înţelegerea corectă a modalităţii de ajustare a TVA, precum şi a determinării proporţiei deductibile la fiecare plată ulterioară unui eveniment ce generează ajustarea TVA;

– Jurnalele pentru vânzări şi cele pentru cumpărări ale persoanei care aplică TVA la încasare, precum şi jurnalele pentru cumpărări ale persoanelor care fac achiziţii de la persoane care aplică TVA la încasare, trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor sa urmărească în fiecare perioadă fiscală diferenţele de taxă neexigibile, atât în ce priveşte taxa colectată cât şi în ce priveşte taxa deductibilă. În acest sens prin norme au fost prevăzute o serie de informaţii necesare pentru aceste operaţiuni. Aceste informaţii sunt necesare şi în scopul verificării de către organele fiscale a acestor contribuabili.

– Datorită noutăţii prevederilor referitoare la aplicarea sistemului TVA la încasare, s-a creat baza legală pentru aprobarea prin ordin al ministrului finanţelor publice a Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Ghidul va reuni toate prevederile legale din lege şi din norme care reglementează aplicarea sistemului TVA la încasare pentru a oferi o imagine comprehensivă asupra ansamblului prevederilor incidente în cazul sistemului TVA la încasare. S-a avut în vedere faptul că ghidul va fi un instrument util oferit atât contribuabililor cât şi autorităţilor fiscale, care nu vor fi obligaţi să caute în cuprinsul legii şi a normelor, la articole diferite, prevederile care le sunt incidente atunci când vor fi în situaţia să aplice TVA la încasare sau vor face achiziţii de la persoane care aplică TVA la încasare.