OPANAF 1400/2012 – Înregistrarea contractelor / documentelor încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

1903

ORDIN nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente
2012-10-10 – Abrogă OPANAF nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente
2012-10-10 – Publicat în M.Of. nr. 695 din 10.10.2012

ORDIN nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

În baza prevederilor art. 8 alin. (71) din titlul I al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

(1) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.

(2) Înregistrarea contractelor/documentelor menţionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, beneficiare ale activităţilor prevăzute la alin. (1), îşi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin excepţie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare.

(3) Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Art. 2

Contractele/Documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării, potrivit prezentelor dispoziţii.

Art. 3

(1) Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României prevăzute la art. 1 se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente“, cod MFP 14.13.01.40/n, prevăzută în anexa nr. 1, fără a fi însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.

(2) Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

(3) În situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaraţii rectificative, cu respectarea prevederilor alin. (1). Declaraţia prevăzută la alin. 1 se rectifică bifându-se cu „X“ căsuţa prevăzută în acest scop.

Art. 4

Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României într-un registru al contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5

Pentru neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, prevăzută la art. 1, se aplică sancţiunea prevăzută la art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 13 decembrie 2007.

Art. 8

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop

ANEXA Nr. 1 – DECLARAŢIE – PDF

ANEXA Nr. 2 – REGISTRUL – DOC – editabil

REGISTRUL contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

– Model –

Nr. crt. Numărul de înregistrare Părţile contractante Numărul contractului/documentului care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României Obiectul de activitate Perioada pentru care se desfăşoară activitatea Perioada totală de desfăşurare a activităţii Locul unde se desfăşoară efectiv activitatea
Persoana juridică română/fizică rezidentă/sediu permanent din România Persoana fizică/juridică străină Contractul/Documentul iniţial Contractul/Documentul adiţional(conex) de la(zz/ll/aaaa) până la(zz/ll/aaaa) de la(zz/ll/aaaa) până la(zz/ll/aaaa) Judeţul Localitatea Adresa
Numele, prenumele/Denumirea CIF Numele, prenumele/Denumirea Adresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 

- Publicitate -