MFP: Modificarea Codului controlului intern/managerial (proiect ordin)

70

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Prin proiectul de ordin se propun reglementarea următoarelor aspecte:
– extinderea aprecierii gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial prin luarea în considerare şi a standardelor: 15 – Ipoteze, reevaluări; 20 – Gestionarea abaterilor; 22 – Strategii de control;
– corelarea termenul de depunere a raportului asupra sistemului de control intern/managerial odată cu situaţia financiară anuală, adică la 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991;
– simplificarea Anexei nr.3, Capitolul I – Informaţii generale, la OMFP 946/2005, prin eliminarea unor informaţii cu valoare scăzută şi întocmirea acesteia cu o frecventă semestrială în locul celei trimestriale, de către toate entităţile publice aşa cum sunt acestea definite de art.2 lit. m) din O.G.nr.119/1999, precum şi explicitarea sintagmei “activitate procedurabilă”;
– creşterea gradului de responsabilizare la nivelul structurii constituite în vederea implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, prin aprobarea Anexei nr. 3 la OMFP nr. 946/2005, de către conducătorul structurii în locul conducătorului entităţii publice;
– admiterea faptului că, la nivelul unor compartimente ale entităţii publice standardul 4 – “Funcţii sensibile” poate fi neaplicabil, cu respectarea condiţiei ca la nivelul entităţii standardul să fie aplicabil (ca şi în cazul standardului 25 –“Auditul intern”).

Referințe anexate:
Proiect Ordin 
Referat de aprobare

- Publicitate -