Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pentru dezbatere publică proiectul de ordin ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, precum şi a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune.

COnform Referatului de aprobare, necesitatea reglementări are la bază prevederile art. 780 și art. 1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Reglementările din NCC preved că, sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de fiducie şi modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Totodată, contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

În acelaşi timp, conform punctului de vedere al Ministerului Justiţiei – Direcţia Elaborare Acte Normative, transmis cu adresa nr. 67216/27.07.2012 către Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Legislaţie Cod de procedură fiscală, la solicitarea acesteia, prevederile art.1798 din Codul civil reglementează forţa executorie a contractului de locaţiune, recunoscută în situaţia în care acesta este încheiat sub forma unui înscris sub semnătură privată, înregistrat la organul fiscal, ori sub forma unui înscris autentic.
„Pentru a avea putere executorie, toate contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată trebuie înregistrate la organul fiscal, deci şi în situaţia în care locatorul este profesionist (spre exemplu, o societate care a încheiat contracte de închiriere).”

Referințe anexate:
Proiect Ordin
Anexa fiducie
Anexa locatiune
Anexa 1 fiducie
Anexa 2 locatiune
Anexa 3 fiducie
Anexa 4 locatiune
Referat de aprobare

- Publicitate -