Lege de aprobare cu modificări a OG 15/2012 (TVA la încasare)

245

ACTUALIZARE: LEGEA 208/2012 privind probarea și modificarea OG 15/2012 pentru modificarea şi completarea privind Codul fiscal [TVA la încasare] a fost publicată în MOF 772 din 15.11.2012.

Marți, 23 octombrie 2012, Camera Deputaților a aprobat cu unanimitate proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Proiectul de lege aprobă OG 15/2012 cu modificările (amendamentele) propuse de Comisia de buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților [raport]. Pe 3 noiembrie a.c., legea a fost transmisă spre promulgare [legea trimisă la promulgare] și va intra în vigoare în trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar începând cu 1 ianuarie va produce și efectele legale.

Modificările aprobate la OG 15/2012 se referă la sistemul TVA la încasare, mai exact:

1. La articolul I punctul 14, litera a) a alineatului (3) al articolului 134^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic;”

Motivare Comisie CDEP:
Pentru corelare cu prevederile art 156^3 alin.(11) s-au eliminat prevederile referitoare la decizia de înregistrare în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare din oficiu de către organele fiscale a persoanelor care nu depun notificări.

2. La articolul I punctul 14, litera d) a alineatului (6) al articolului 1342 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. În cazul în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în numerar o parte sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă acestor sume nu se aplică regulile de exigibilitate prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi alin. (2) lit. a);”

Motivare Comisie CDEP:
Modificarea este necesară pentru asigurarea predictibilităţii aplicării sistemului TVA la încasare.
La momentul emiterii facturii nu se cunoaşte cu certitudine care va fi modalitatea de încasare a contravalorii facturii. Prin urmare, în această situaţie exigibilitatea TVA nu va urma regulile de exigibilitate generală ci vor rămâne aplicabile regulile de exigibilitate conform sistemului TVA la încasare.
Prin înscrierea pe factură a sintagmei “TVA la încasare” furnizorul de bună credinţă prezumă că plata nu se va face în numerar şi nu trebuie să fie sancţionat pentru un fapt pe care nu îl poate controla.

3. La articolul I punctul 31, alineatele (11) şi (12) ale articolului 1563 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(11) Persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3) – (8), are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligaţia să depună notificarea prevăzută la prima teză persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic precedent şi care este obligată să continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului că cifra sa de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. În situaţia în care persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (12), iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (3) – (8).

(12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 1342 alin. (4). În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13), începând cu data înscrisă în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).”

Motivare Comisie CDEP:
În cazul persoanelor care din eroare nu aplică sistemul TVA la încasare, precum şi în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, deşi conform prevederilor legale nu mai îndeplinesc condiţiile, prin lege erau stabilite sancţiuni excesive în raport cu fapta.
Prin această modificare se asigură contribuabilului regulile de exigibilitate corespunzătoare regimului de TVA în care trebuia să se afle conform prevederilor legii.
De asemenea, se elimină prevederea prin care înregistrarea din oficiu de către organele fiscale se realizează de la data înscrisă în decizia de înregistare în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, întrucât înregistrarea din oficiu va fi realizată până la termenul la care persoana impozabilă ar avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare. Contribuabilii care omit să depună notificări vor fi înştiinţati de către organele fiscale asupra faptului că au fost înregistratţi în registrul respectiv.

Referințe anexate:
procedura legislativa cdep.ro

 

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] LEGE nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 2012-11-15 – Aprobă cu modificări OG 15/2012, implicat modificarea art. 134^2 și art. 156^3 din Codul fiscal 2012-11-15 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 15.11.2012 2012-11-08 – Procedura legislativă, motivare amendamente […]