Prin proiectul de OUG publicat de MFP pe 7 noiembrie 2012, MFP propune modificarea unor acte normative în domeniul financiar, bugetar și fiscal, inclusiv modificarea unor prevederi privind autorizarea antrepozitelor fiscale.

Mai exact, la art. III din proiectul de OUG se propune modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, astfel:
La articolul III, alineatul (2) al Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizaţia de antrepozit fiscal, luând în considerare şi consecinţele bugetare produse.”

Mai mult, prin art. IV din proiectul de OUG se propune și următoarea măsură:
Antrepozitarii autorizaţi prevăzuţi la art. III alin. (1) din O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, pot aduce la îndeplinire condiţiile prevăzute la Art.206^22 alin.(3) lit.h) şi lit.i), la art. 206^23 alin.(1) lit.h), precum şi la art.206^54 alin.(41) din Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

În forma actuală, Art. III din OG 30/2011 prevede următoarele:
(1) Antrepozitarii autorizati care la data de 1 ianuarie 2012 detin autorizatii valabile au obligatia de a se conforma prevederilor art. 206^22 alin. (3) lit. h) si i), ale art. 206^23 alin. (1) lit. h), precum si ale art. 206^54 alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage revocarea autorizatiilor de antrepozit fiscal.

Printre alte măsuri, prin OG 30/2011 au fost stabilite condiţii noi în ceea ce priveşte autorizarea şi funcţionarea antrepozitelor fiscale, cu scopul declarat de a permite selecţia mai riguroase a acestora şi prevenirii evaziunii fiscale.
Aceste condiţii se referă la:
a. prezentarea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu;
b. constituirea unui capital social minim subscris şi vărsat;
c. constituirea nivelului minim al garanţiei;
d. nivelul accizelor pentru produsul finit să nu fie mai mic decât media ponderată a nivelurilor accizelor materiilor prime.
Totodată, operatorii economici care, la data 1 ianuarie, deţineau autorizaţii valabile de antrepozit fiscal, aveau obligaţia de a se conforma noilor condiţii până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv. Neconformarea la aceste prevederi atrăgea revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal. Ulterior, acest termen a fost prorogat prin OUG 125/2011, respectiv la data de 29 februarie 2012 inclusiv.

- publicitate -

Decizia de revocare a autorizaţiilor de antrepozit fiscal este emisă de către Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (Comisia).
MFP menționează în Nota de fundamentare faptul că întrucât Comisia nu poate lua în considerare efectele bugetare generate de neconformarea antrepozitarilor autorizaţi la condiţiile impuse de lege, pot exista situaţii când conformarea se realizează ulterior termenului legal, însă fără a genera consecinţe bugetare, iar revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal într-o asemenea situaţie este de natură pur formală întrucât scopul urmărit de legiuitor a fost atins prin conformarea operatorului economic.

Prin acest act normativ, se prevede ca pentru neconformarea la noile condiţii, revocarea autorizației nu mai este automată, și Comisia din MFP decide revocarea autorizaţia de antrepozit fiscal, având în vedere consecinţele fiscale şi bugetare produse prin neconformare la data de 29 februarie 2012 inclusiv.

Totodată, MFP propune acordarea tuturor operatorilor economici a unui termen de conformare de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.