ORDINUL nr. 1294/2007 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
2012-12-18 – Modificat si completat de OPANAF 1951/2012
2012-08-29 – Modificat si completat de OPANAF 1235/2012
2012-02-06 – Modificat si completat de OpANAF 110/2012
2011-02-09 – Modificat si completat de OpANAF 1080 din 7 februarie 2011 ;
2010-10-22 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 2606 din 21 octombrie 2010 ;
2010-02-23 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 1490 din 16 februarie 2010 ;
2009-02-02 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 93 din 27 ianuarie 2009 ;
2008-05-01 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 691 din 22 aprilie 2008 ;
2008-02-01 – Modificat si completat de OpANAF 131 din 30 ianuarie 2008 ;
2007-09-26 – Versiune initiala Monitorul Oficial: OPANAF-1294-2007-cont-unic-Vmoficial.pdf
2007-09-26 – Data intrarii in vigoare: 26 Septembrie 2007
2007-09-26 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 658 din 26 septembrie 2007.

OPANAF nr. 1294/2007 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

ACTUALIZAT 18-12-2012

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2

Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3

Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Art. 4

Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 din prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Art. 5

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Daniel Chiţoiu

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“

Nr. crt.Denumirea creanţei fiscaleTemeiul legal
1Impozit pe venitul din salariiLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
2Impozit pe veniturile din pensiiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
3Abrogat.
4Abrogat.
5Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agentArt. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
6Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străineArt. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
7Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 6Art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
7Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 6, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europeneArt. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
8Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fiziceArt. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 6Art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 6, sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în RomâniaArt. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
10Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridiceArt. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
11Impozit pe veniturile microîntreprinderilorArt. 1121şi 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
12Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridicăArt. 52, 93 şi 11210 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
13Impozit la ţiţeiul din producţia internăArt. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
14Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăArt. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
15Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăArt. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
16Impozit pe veniturile din arendăArt. 62 alin. (24) şi 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
17Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fiziceArt. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
18Impozit pe veniturile din dobânziArt. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
19Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoareArt. 67 alin. (3) lit. b) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
20Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor MobiliareArt. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
21Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridiceArt. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de norocArt. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22Impozit pe veniturile din premiiArt. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
23Impozitul pe veniturile din activităţi agricoleArt. 74 alin. (4) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
24Impozit pe veniturile din alte surseArt. 78, 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fiziceArt. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane juridiceArt. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrateLegea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
28Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionaleOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare
28Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare“
29Impozit pe veniturile din jocuri de norocArt. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de statOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA Nr. 2

NOMENCLATORUL obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“

Nr. crt.Denumirea creanţei fiscaleTemeiul legal
1Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţiLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
2Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
3Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeriLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
4Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

5Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
6Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
7Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
8Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile socialeLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
9Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de legeLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
10Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventivLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
11Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 aniLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

12Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
13Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomajLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
14Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
15Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
16Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajatorLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
17Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare
18Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
19Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legiiLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
20Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertateLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
21Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
22Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luniLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
23Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
24Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de drepturi de proprietate intelectualăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
26Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agentLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
27Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agentLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
28Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridicăLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
31Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
32Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

ANEXE initiale:

ANEXA 1 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se platesc in contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”

ANEXA 2 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurãrilor sociale şi fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

4 COMENTARII

  1. […] Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: […]