ORDINUL nr. 1294/2007 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
2012-12-18 – Modificat si completat de OPANAF 1951/2012
2012-08-29 – Modificat si completat de OPANAF 1235/2012
2012-02-06 – Modificat si completat de OpANAF 110/2012
2011-02-09 – Modificat si completat de OpANAF 1080 din 7 februarie 2011 ;
2010-10-22 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 2606 din 21 octombrie 2010 ;
2010-02-23 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 1490 din 16 februarie 2010 ;
2009-02-02 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 93 din 27 ianuarie 2009 ;
2008-05-01 – Modificat si completat de ORDINUL nr. 691 din 22 aprilie 2008 ;
2008-02-01 – Modificat si completat de OpANAF 131 din 30 ianuarie 2008 ;
2007-09-26 – Versiune initiala Monitorul Oficial: OPANAF-1294-2007-cont-unic-Vmoficial.pdf
2007-09-26 – Data intrarii in vigoare: 26 Septembrie 2007
2007-09-26 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 658 din 26 septembrie 2007.

OPANAF nr. 1294/2007 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

ACTUALIZAT 18-12-2012

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2

Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3

Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Art. 4

Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 din prezentul ordin se plătesc de către contribuabili în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Art. 5

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Daniel Chiţoiu

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“

Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal
1 Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
2 Impozit pe veniturile din pensii Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
3 Abrogat.
4 Abrogat.
5 Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
6 Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine Art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
7 Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 6 Art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
7 Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 6, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene Art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
8 Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice Art. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9 Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 6 Art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9 Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 6, sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România Art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
10 Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice Art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
11 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor Art. 1121şi 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
12 Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică Art. 52, 93 şi 11210 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
13 Impozit la ţiţeiul din producţia internă Art. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
14 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală Art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
15 Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
16 Impozit pe veniturile din arendă Art. 62 alin. (24) şi 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
17 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice Art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
18 Impozit pe veniturile din dobânzi Art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
19 Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare Art. 67 alin. (3) lit. b) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
20 Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
21 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice Art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22 Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc Art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22 Impozit pe veniturile din premii Art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
23 Impozitul pe veniturile din activităţi agricole Art. 74 alin. (4) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
24 Impozit pe veniturile din alte surse Art. 78, 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25 Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fizice Art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26 Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane juridice Art. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27 Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
28 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare
28 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare“
29 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc Art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30 Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA Nr. 2

NOMENCLATORUL obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“

Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal
1 Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
2 Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
3 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
4 Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

5 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
6 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
7 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
8 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
9 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de lege Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
10 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
11 Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
13 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
14 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
15 Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
16 Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
17 Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare
18 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
19 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
20 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
21 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
22 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
23 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
24 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
26 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
27 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
28 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
31 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
32 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

ANEXE initiale:

ANEXA 1 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se platesc in contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”

ANEXA 2 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurãrilor sociale şi fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

- Publicitate -

4 COMENTARII

  1. […] Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: […]