ANAF: Formulare utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (proiect Ordin)

142

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmit pe adresa redacţiei, în procedura de transparenţă decizională, proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Prin prezentul proiect de ordin se propune modelul şi conţinutul formularelor:
a) 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;
d) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
e) 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05.

Potrivit referatului de aprobare, necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a apărut ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013.

Modificările legislative se referă la următoarele aspecte privind impozitul pe profit:
– posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial;
– modalitatea de stabilire a plăţilor anticipate, efectuate trimestrial, în cazul contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial sau care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;
– modalitatea de stabilire şi declarare a impozitului pe profit şi a plăţilor anticipate, precum şi modalitatea de recuperare a pierderii, în cazul persoanelor juridice supuse unor operaţiuni de reorganizare la nivel naţional sau implicaţi în operaţiuni transfrontaliere (divizări, fuziuni, transferuri de active, etc.);
– modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

Pentru aplicarea măsurilor de mai sus, prin proiectul de ordin se propun următoarele:
– modificarea instrucţiunilor formularului 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
– modificarea conţinutului formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare;
– modificarea formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, prin includerea unei secţiuni C „Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
– introducerea metodei de declarare on-line, pentru formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;
– modificarea denumirii unor obligaţii din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi din formularul 120 „Decont de accize” .

Totodată, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă va fi abrogat, întrucât a fost modificat şi completat în mod substanţial în perioada 2008-2012, ca urmare a modificărilor legislative introduse la nivelul Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală şi pentru eliminarea dificultăţilor cu care se confruntă contribuabilii şi organele fiscale operative, generate de existenţa mai multor acte normative care reglementează domeniul şi de existenţa unor referinţe legislative repetate.

Formularele 100, 104 şi Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat se vor utiliza pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012.

Formularele 101, 120 şi 130 se vor utiliza începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2012.

Referinţe anexate:
referat aprobare
proiect-ORDIN
Anexa nr.1 Form100
Anexa nr.2 Form101
Anexa nr.3 Form104
Anexa nr.4 Form120
Anexa nr.5 Form130
Anexa nr.6 Instructiuni decl 100 01.11.2012
Anexa nr.7 Instructiuni decl 101 05.11.2012
Anexa nr.8 Instructiuni decl 104 05.11.2012
Anexa nr.9 Instructiuni decl 120 05.11.2012
Anexa nr.10 Instructiuni decl 130 05.11.2012
Anexa nr.11 Nomenclator
Anexa nr.12 Caracteristici de tiparire

- Publicitate -