Taxa pentru reabilitare termică, stabilită prin OUG 63/2012

788

Art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte reglementează o nouă taxă locală, denumită Taxa pentru reabilitare termică.

Cu toate din titlul Ordonanței de urgență 63/2012 nu se menționează că aceast act normativ emis de Gugern ar avea implicații asupra fiscalității, Guvernul a decis prin acest act normativ completarea Codului fiscal cu un nou alineat.
În această privință, Guvernul a decis să ignore norme elementare de tehnică legislative, mai excat prevederile art. 41 (5) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată. Această referință legală privind titlulu actului normativ stabilește următoarele:
(5) În cazul actelor normative prin care se modifică ori se completează un alt act normativ, titlul actului va exprima operaţiunea de modificare sau de completare a actului normativ avut în vedere.

Referitor la fondul reglementării, art V din OUG 63/2012 modifică Codul fiscal astfel:
După alineatul (3) al articolului 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot/poate institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare.“

Din aceste prevederi rezultă că administrațiile locale au dreptul să instituie taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor.

Art. 14 din OUG 18/2009, astfel cum a fost modificat prin OUG 63/2012, prevede următoarele:
1. Prin excepţie de la regulile generale, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, în baza hotărârii consiliului local şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea:
– cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari
– cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari
2. Sumele finanțate de către autorităţile administraţiei publice locale se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens și din taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre, dacă fondul de reparații nu este suficient
3. Taxa de reabilitare termică se fundamentează în funcţie de:
– sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor,
– cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale.
4. Durata de recuperare a sumelor achitate de administrațiile locale, prin intermediul taxei, se stabileşte prin hotărâre a administrației locale şi nu poate depăşi 10 ani.
5. Taxa pentru reabilitare termică se urmăreşte şi se execută în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Sunt scutite de această taxă, sumele achitate fiind considerate cheltuieli de natură socială, următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:
a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;
d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

Proiectul de OUG și Nota de fundamentare publicată de siteul MDTR, în procedura de transparență decizională, nu cuprinde art.V privind modificarea Codului fiscal, ci o excepție ILEGALĂ de la Codul fiscal. Mai exact, proiectul de act normativ prevede:
(4) Sumele finanţate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru a asigura cota de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari menţionată la alin.(2) din prezenta ordonanţă de urgenţă se recuperează pe seama impozitului pe clădiri determinat conform prevederilor de mai jos, prin excepţie de la prevederile Legii 573/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Impozitul pe clădiri suplimentar generat de executarea lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe se fundamentează în funcţie de valoarea contribuţiei proprii asigurate pentru asociaţiile de proprietari pentru fiecare bloc de locuinţe de către autorităţile administraţiei publice locale şi durata în care urmează a fi recuperate aceste valori.

Eroarea din text apare și în Nota de fundamentare, sublinirea aparține redacției și nu merită comentarii.

Potrivit Notei de fundamentare, intenția leguitorului era să instituie un impozit pe clădire suplimentar pentru a asigura coordonatorilor locali posibilitatea unei măsuri suplimentare de finanţare a executării lucrărilor de intervenţie, pentru accelerarea derulării programelor locale pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, precum şi a recuperării în condiţiile legii a creanţelor bugetare rezultate din finanţarea de la bugetul local a cotei de contribuţie care revine asociaţiilor de proprietari.

- Publicitate -