MFP: Modificarea şi completarea unor reglementări contabile (proiect ordin)

71

Joi, 22 noimebrie 2012, Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe mfinante.ro, sectiunea Transparență decizională, proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea și completarea:
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Prezentul ordin se va aplica începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.

În capitolul VII „Funcţiunea conturilor” din OMFP 3055/2009, prin proiectul de ordin se propune introducerea a doua conturi noi, și anume:
– Contul 1018 “Patrimoniul institutelor naţionale de cercetaredezvoltare”
– Contul 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi”

Potrivit referatului de aprobare, prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012, în condiţiile în care societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au aplicat în cursul acestui exerciţiu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 13 alin. (2) din acelaşi ordin.

Având în vedere posibilele implicaţii ale tratamentelor contabile prevăzute de IFRS, asupra valorii impozitului pe profit determinat potrivit prevederilor acestor standarde, se propune introducerea unor conturi distincte care să evidenţieze elemente precum:

– deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată (conturile 2906 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată”, 6816 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată” şi 7816 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată”);
– operaţiunile cu instrumente derivate (contul 465 „Operaţiuni cu instrumente derivate”);
– valoarea activelor primite prin transfer de la clienţi (contul 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi”);
– deprecierea fondului comercial (contul 6817 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial”);
– câştigul rezultat din cumpărări efectuate în condiţii avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” (contul 7587 „Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase”).

De asemenea, au fost aduse unele clarificări în ceea ce priveşte contabilizarea cheltuielilor reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. şi care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active.

Referitor la veniturile aferente activelor primite prin transfer de la clienţi, deoarece asemenea operaţiuni pot fi derulate şi de operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în reglementările menţionate a fost introdus un cont distinct, respectiv contul 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi”, astfel încât operaţiunile respective să fie contabilizate de aceeaşi manieră de toţi operatorii economici, indiferent de reglementările contabile aplicabile.

Proiectul de ordin a făcut obiectul analizei în cadrul şedinţei din data de 2 noiembrie 2012 a Grupului de lucru al Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare (CCRF), la care au participat şi reprezentanţi ai principalelor firme de audit, precum şi ai Direcţiei Legislaţie Impozite Directe din Ministerul Finanţelor Publice şi ai Direcţiei Generale de Metodologii Fiscale, Îndrumare şi Asistenţă a Contribuabililor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dedicată clarificării unor aspecte legate de aplicarea IFRS de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

De asemenea, acest proiect a fost dezbătut în cadrul şedinţei Comisiei tehnice a CCRF din data de 8 noiembrie a.c., respectiv a Consiliului superior al CCRF din data de 14 noiembrie 2012.

Referințe anexate:
Proiect Ordin 
Referat de aprobare

- Publicitate -

1 COMENTARIU