LEGE nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
2012-11-18 – Modifică și completează OG 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2012-11-18 – Modifică și completează Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2012-11-18 – Modifică și completează OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

2012-11-18 – Data intrării în vigoare 18 noiembrie 2012, cu excepția art. 1 pct. 2 (1 ianuarie 2013)
2012-11-15 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 15.11.2012
2012-11-13 – Proces legislativ

LEGE nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

- publicitate -

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 761, cu următorul cuprins:

„761.La articolul 250 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:

«20. clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.»“

2. La articolul I, după punctul 84 se introduce un nou punct, punctul 841, cu următorul cuprins:

„841.La articolul 263, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2–4
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4–6
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50–150 lei/an»“

 
3. La articolul VIII, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale în sumă totală mai mare de 300 milioane lei, perioada de eşalonare poate fi de până la 7 ani.»“

4. La articolul VIII, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61.La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii, cu excepţia instituţiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, precum şi a autorităţilor/serviciilor publice autonome înfiinţate prin lege organică.»“

5. La articolul VIII, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.La articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(9) Garanţiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2) trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel:

a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;

b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;

c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;

d) pentru eşalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16%.»“

Art. II

Prevederile art. I pct. 2 din prezenta lege intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VIOREL HREBENCIUC
PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

1 COMENTARIU