ORDIN nr. 1870/2004 din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii (ACTUALIZAT 16 noiembrie 2012)
2012-12-04 – Precizări, aplicaţie generare număr de evidenţă
2012-11-16 – Modificat, completat şi suspendat de OMFP 1485/2012 din 12 noiembrie 2012
2006-12-30 – Suspendat de OMFP 2235/2006 din 28 decembrie 2006
2005-12-30 – Modificat şi completat de OMFP 2009/2005 din 28 decembrie 2005
2004-11-27 – Data intrarii in vigoare: 27 Decembrie 2004
2004-11-27 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.256 din 27 decembrie 2004

NOTA:
Conform art. II din ORDINUL nr. 1.485/2012, publicat în MOF 774 / 16 noiembrie 2012, între 16 noiembrie 2012 – 31 decembrie 2013 se suspendă prevederile OMFP 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin excepţie, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, dispoziţiile OMFP nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
Conform literei a) a art. I din ORDINUL nr. 2.235 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006, pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2007 se suspendă:
a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

ORDIN nr. 1870/2004 din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii (ACTUALIZAT 16 noiembrie 2012)

În temeiul art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 16 decembrie 2004.
Nr. 1.870.

ANEXĂ INSTRUCŢIUNI de completare a numărului de evidenţă a plăţii

1. Numărul de evidenţă a plăţii are 23 de caractere numerice, cu următoarea structură:
– cod document fiscal 2 caractere;
– cod obligaţie bugetară 3 caractere;
– categorie fiscală 2 caractere;
– perioada de raportare (lună, an) 4 caractere;
– scadenţă (zi, lună, an) 6 caractere;
– tip document 1 caracter;
– secvenţă 3 caractere;
– cifra de control 2 caractere.
1.1. Cod document fiscal – se completează în funcţie de tipul documentului, cu următoarele valori:
– 10 declaraţie fiscală sau decont, în funcţie de tipul documentului
– 11 declaraţie privind impozitul pe profit, cod 101
– 20 decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală
– 21 decizie de plăţi anticipate
– 22 proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
– 23 decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global
– 24 decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii
– 25 decizie de impunere din oficiu
– 30 înştiinţare de plată
– 40 titlu executoriu
– 50 înlesnire la plată
– 60 poprire
– 70 valorificare
————-
Subpct. 1.1. din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.009 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

1.2. Cod obligaţie bugetară – se completează în conformitate cu Nomenclatorul obligaţiilor de plată prevăzut la pct. 6.
În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, precum şi al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă, selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul, sau poate fi solicitat de la organul fiscal.
————-
Subpct. 1.2. din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

1.3. Categorie fiscală – se completează cu următoarele valori, care reprezintă:
– 00 rată înlesnire (se înscrie pentru sumele aferente ratelor la obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat înlesniri la plată);
– 01 debit (obligaţiile stabilite prin declaraţiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contravenţiilor, decizii de impunere, penalitatea stabilită conform prevederilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc., amendă);
– 03 dobândă/majorare de întârziere (reprezintă dobânda/majorarea de întârziere datorată pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, conform art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
– 05 dobândă aferentă sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis;
– 11 penalitate de întârziere (reprezintă penalitatea de întârziere datorată conform prevederilor art. 121 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în vigoare până la data de 31 decembrie 2005);
————-
Subpct. 1.3. din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.009 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

1.4. Perioada de raportare – se completează luna şi anul pentru care se face declaraţia: llaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, precum şi al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente) se înscrie 0000.
————-
Subpct. 1.4. din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

1.5. Tip document – se completează cu:
– 1 pentru ordin de plată care poate constitui şi declaraţie – în situaţia în care plata obligaţiei se face la termenul legal;
– 0 pentru restul situaţiilor.
1.6. Scadenţa obligaţiei bugetare – se completează ziua, luna şi anul, în formatul zzllaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, precum şi al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), se completează ziua, luna şi anul emiterii acestora.
————-
Subpct. 1.6. din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

1.7. Secvenţa – are valoarea 0 pentru situaţiile în care numărul de evidenţă a plăţii este generat de programul de asistenţă şi diferit de 0 pentru numerele de evidenţă a plăţii generate de organul fiscal pe documentele fiscale.
1.8. Cifrele de control – se calculează automat de programul informatic.
2. Numărul de evidenţă a plăţii este generat automat de programele de asistenţă pentru contribuabili o dată cu editarea documentului fiscal respectiv – declaraţii şi/sau ordine de plată – sau va fi transcris de contribuabili de pe documentul emis de organul fiscal pe ordinul de plată.
3. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabilului pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili.
————-
Pct. 3. din anexă a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

4. Numărul de evidenţă a plăţii se înscrie în mod obligatoriu pe toate documentele de plată utilizate pentru achitarea obligaţiilor fiscale.
5. Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, se înscrie la rubrica «Explicaţii» numărul de evidenţă a plăţii generat de programul de asistenţă pus la dispoziţia contribuabilului pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
————-
Pct. 5. din anexă a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

6. Nomenclatorul obligaţiilor de plată se publică şi se actualizează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili.
————-
Pct. 6. din anexă a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

ANEXA A
Abrogată.
————-
Anexa A a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

ANEXA B – Exemple de completare

1. Completarea numărului de evidenţă a plăţii în cazul unei obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului II al anului 2005 pentru o societate comercială:
a) La rubrica „cod document fiscal” se înscrie 10 – valoarea corespunzătoare documentului fiscal reprezentând declaraţie fiscală.
b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.
————–
Litera b) a pct. 1 din anexa B a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

c) La rubrica „categorie fiscală” se înscrie 01 – valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând debit.
d) La rubrica „perioada de raportare” se înscrie 0605 – valoarea corespunzătoare ultimei luni a perioadei de raportare, respectiv luna iunie a anului 2005.
e) La rubrica „tip document” se înscrie 0 – valoarea corespunzătoare situaţiei în care documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.
f) La rubrica „scadenţa obligaţiei bugetare” se înscrie 250705 – valoarea corespunzătoare datei de 25 iulie 2005 ce reprezintă scadenţa acestei obligaţii bugetare.
g) La rubrica „secvenţa” se înscrie 0 – valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.
h) Rubrica „cifrele de control” se generează de către aplicaţia informatică conform algoritmului propriu.
2. Completarea numărului de evidenţă a plăţii în cazul unei obligaţii fiscale reprezentând diferenţe de impozit pe profit datorate conform declaraţiei anuale de impozit pe profit aferente anului 2005, model 101, pentru o societate comercială:
a) La rubrica „cod document fiscal” se înscrie 11 – valoarea corespunzătoare documentului fiscal reprezentând declaraţie fiscală.
b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.
————–
Litera b) a pct. 2 din anexa B a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

c) La rubrica „categorie fiscală” se înscrie 01 – valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând debit.
d) La rubrica „perioada de raportare” se înscrie 1205 – valoarea corespunzătoare ultimei luni a perioadei de raportare, respectiv luna decembrie a anului 2005.
e) La rubrica „tip document” se înscrie 0 – valoarea corespunzătoare situaţiei în care documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.
f) La rubrica „scadenţa obligaţiei bugetare” se înscrie 300406 – valoarea corespunzătoare datei de 30 aprilie 2006 ce reprezintă scadenţa acestei obligaţii bugetare.
g) La rubrica „secvenţa” se înscrie 0 – valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.
h) Rubrica „cifrele de control” se generează de către aplicaţia informatică conform algoritmului propriu.
3. Completarea numărului de evidenţă a plăţii în cazul unei obligaţii fiscale reprezentând rata impozitului pe profit eşalonat la plată, cu termen de plată 15 iulie 2005 pentru o societate comercială:
a) La rubrica „cod document fiscal” se înscrie 50 – valoarea corespunzătoare documentului fiscal reprezentând înlesnire la plată.
b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.
————–
Litera b) a pct. 3 din anexa B a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

c) La rubrica „categorie fiscală” se înscrie 00 – valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând rată înlesnire.
d) La rubrica „perioada de raportare” se înscrie 0000.
e) La rubrica „tip document” se înscrie 0 – valoarea corespunzătoare situaţiei în care documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.
f) La rubrica „scadenţa obligaţiei bugetare” se înscrie 150705 – valoarea corespunzătoare datei de 15 iulie 2005 ce reprezintă termenul de plată a acestei obligaţii bugetare.
g) La rubrica „secvenţa” se înscrie 0 – valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.
h) Rubrica „cifrele de control” se generează de către aplicaţia informatică conform algoritmului propriu.
4. Numărul de evidenţă a plăţii în cazul unei obligaţii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, precum şi în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia se obţine de către contribuabil astfel:
a) prin accesarea programului de asistenţă pentru formarea numărului de evidenţă a plăţii.
În această situaţie, programul de asistenţă afişează o fereastră în care contribuabilul selectează unul dintre cele două documente fiscale pentru care doreşte să efectueze plata, respectiv decizie de impunere sau documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel potrivit legii şi completează numărul şi data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligaţiei fiscale pe care doreşte să o achite şi apoi categoria de obligaţie fiscală, respectiv debit, dobândă sau penalitate de întârziere;
b) prin înscrierea numărului de evidenţă a plăţii menţionat în decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;
c) prin solicitarea numărului de evidenţă a plăţii la organul fiscal competent.
4.1. Modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii, pentru achitarea unei obligaţii fiscale reprezentând dobândă aferentă impozitului pe profit datorat de o persoană juridică română, stabilită suplimentar de către inspecţia fiscală prin Decizia de impunere nr. 123/01.04.2012, este următorul:
Prin accesarea programului de asistenţă se afişează o fereastră în care contribuabilul selectează «decizie de impunere» şi completează data acestui document, respectiv 010412.
Se alege tipul obligaţiei fiscale care se doreşte a fi achitată, respectiv impozit pe profit datorat de o persoană juridică română şi apoi categoria de obligaţie fiscală, respectiv dobândă. După introducerea acestor date, programul de asistenţă formează numărul de evidenţă a plăţii, alcătuit din:
a) La rubrica «cod document fiscal» se înscrie 20 – codul corespunzător documentului fiscal reprezentând decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală.
b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.
c) La rubrica «categorie fiscală» se înscrie 03 – codul corespunzător categoriei fiscale reprezentând dobândă. În cazul în care se doreşte achitarea debitului sau penalităţii de întârziere, se înscrie 01 – pentru debit, respectiv 11 – pentru penalitate de întârziere.
d) La rubrica «perioada de raportare» se înscrie 0000.
e) La rubrica «scadenţa obligaţiei bugetare» se înscrie 010412 – corespunzător datei de 1 aprilie 2012, care reprezintă data emiterii deciziei de impunere.
f) La rubrica «tip document» se înscrie 0 – întrucât documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.
g) La rubrica «secvenţa» se înscrie 000 – valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.
h) Rubrica «cifrele de control» se generează de către aplicaţia informatică conform algoritmului propriu.
Numărul de evidenţă a plăţii astfel format se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.
Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, numărul de evidenţă a plăţii se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicaţii».
4.2. Modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea unei amenzi stabilite printr-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este următorul:
Prin accesarea programului de asistenţă se afişează o fereastră în care contribuabilul selectează «proces-verbal de constatare a contravenţiei» şi completează data acestui document, respectiv 010412. După introducerea acestor date, programul de asistenţă formează numărul de evidenţă a plăţii, alcătuit din:
a) La rubrica «cod document fiscal» se înscrie 22 – codul corespunzător documentului reprezentând proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Această valoare este valabilă şi în cazul ordonanţei procurorului, hotărârii judecătoreşti, precum şi al altor documente prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii.
b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei fiscale reprezentând «venituri la bugetul de stat, din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale», selectată de contribuabil.
c) La rubrica «categorie fiscală» se înscrie 01 – valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând debit.
d) La rubrica «perioada de raportare» se înscrie 0000.
e) La rubrica «scadenţa obligaţiei bugetare» se înscrie 010412 – corespunzător datei de 1 aprilie 2012, care reprezintă data întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
f) La rubrica «tip document» se înscrie 0 – întrucât documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.
g) La rubrica «secvenţa» se înscrie 000 – valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.
h) Rubrica «cifrele de control» se generează de către aplicaţia informatică conform algoritmului propriu.
Numărul de evidenţă a plăţii astfel format se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.
Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, numărul de evidenţă a plăţii se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicaţii».
————–
Pct. 4 din anexa B a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.
————-
Anexa B a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.009 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
————-
*) NOTA:
Art. II din ORDINUL nr. 2.009 din 28 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005 prevede:
„Art. II
(1) Pentru plăţile efectuate de contribuabili până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin documente de plată pe care a fost înscris numărul de evidenţă a plăţii, însă a fost completat eronat, unităţile de trezorerie vor efectua, la cererea contribuabililor, adresată organului fiscal competent, şi cu avizul acestuia, corecţiile corespunzătoare, în următoarele condiţii:
A. Plăţile efectuate de contribuabili la care s-a selectat, din cadrul secvenţei „cod document fiscal” a numărului de evidenţă a plăţii, opţiunea „înlesnire la plată” vor stinge, la cererea contribuabilului, ratele din graficele de plată a obligaţiilor fiscale, pentru care s-au aprobat eşalonări şi/sau amânări la plată înscrise de contribuabili.
B. Dacă secvenţa „cod obligaţie bugetară” din cadrul numărului de evidenţă a plăţii este eronat completată, în neconcordanţă cu secvenţa corespunzătoare codului de cont bugetar din cadrul codului IBAN, înscris de plătitori pe documentul de plată, pentru stabilirea codului contului bugetar, se va ţine cont de voinţa de plată a contribuabilului înscrisă în codul IBAN.
C. Dacă la rubrica „perioada de raportare” contribuabilul înscrie o perioadă eronată, fiind în neconcordanţă cu cea înscrisă la rubrica „scadenţă” sau la rubrica „cod obligaţie bugetară”, aceasta se va corecta, la cererea contribuabilului.
D. Plăţile efectuate, prin decontare bancară, de către contribuabili, aferente impozitelor, contribuţiilor sau altor obligaţii fiscale, şi pentru care pe documentul de plată s-a înscris numărul de evidenţă a plăţii, ce identifică o obligaţie fiscală, dar plătitorii au înscris în mod eronat la rubrica „cod de identificare fiscală”, de lângă rubrica „beneficiar”, codul de identificare fiscală al Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al altor organe fiscale teritoriale ori creditori bugetari, în locul codului de identificare fiscală al contribuabilului, vor fi virate în contul bugetar corespunzător obligaţiei fiscale identificate prin numărul de evidenţă a plăţii, în condiţiile lit. B, pe codul de identificare fiscală al contribuabilului.
(2) Pentru plăţile efectuate în condiţiile de mai sus se consideră ca dată a plăţii data la care a fost debitat contul bancar al plătitorului, conform art. 110 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea contribuabilului, însoţită de documentaţia necesară.”

———

- Publicitate -

1 COMENTARIU