Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice în România

493

Obligațiile fiscale de declarare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice în România sunt reglementate prin OMFP 74/2012 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice.

Obligații de raportare

Publicat în Monitorul Oficial nr. 73/30.01.2012, OMFP 74/2012 reglementează procedura de declarare/notificare pentru 4 formulare fiscale:
A. Obligații de raportare persoane fizice
a) Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
PERSOANE VIZATE: se completează de persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
TERMEN: Formularul se înregistrează la autoritatea fiscală competentă în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România.
ALTE OBLIGAȚII: Pe parcursul anului 2012 au obligaţia completării formularului persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012.
Persoanele fizice nerezidente sosite în ţara noastră înainte de 1.01.2009 şi care solicită eliberarea „Certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …pentru persoane fizice rezidente în România” au obligaţia completării formularului Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România, şi, totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.
FORMULAR: PDF [6 pagini,ro, en] Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România [Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania]

b) Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
PERSOANE VIZATE: se completează de persoanele fizice rezidente în România, precum şi de persoanele fizice nerezidente care au obligaţia completării chestionarului de la pct. a), care pleacă din România şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.
TERMEN: Formularul se depune la organul fiscal unde s-a depus şi formularul de la pct.a), cu 30 de zile înainte de plecarea din România.
ALTE OBLIGAȚII: Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, completează formularul şi este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizică părăseşte ţara noastră, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.
FORMULAR: PDF [6 pagini,ro, en] – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România [Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania]

B. Obligațiile ANAF de notificare a persoanelor fizice
c) Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art.7 şi art. 40 alin.2-6 din Codul fiscal, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi.., de către persoanele fizice care sosesc în România şi care au o şedere mai mare de 183 de zile.
PERSOANE VIZATE: se transmite de ANAF
TERMEN: În termen de 30 de zile de la data depunerii formularului de la pct. a) autoritatea fiscală competentă va notifica persoana fizică dacă aceasta are obligaţia fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obţinute din România.

d) Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art.7 şi art. 40 alin.2-7 din Codul fiscal, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi.., de către persoanele fizice care pleacă din România şi care au o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile
PERSOANE VIZATE: se transmite de ANAF
TERMEN: În termen de 15 de zile de la data depunerii formularului de la pct. b) autoritatea fiscală competentă va notifica persoana fizică dacă aceasta are în continuare obligaţia fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale.

Criterii de rezidenta

Ordinul 74/2012 transpune în legislația națională condițiile de stabilire a rezidenței fiscale prevăzute în Convenția model de evitare a dublei impuneri a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică:
– Criteriile privind domiciliul, centrul intereselor vitale, prezența preponderentă într-unul din state sau naționalitatea sunt printre elementele care se vor analiza în cazul unei persoane care este rezidentă atât în Romania cât și într-un stat semnatar al unei convenții de evitare a dublei impuneri cu România;
– În cazul persoanelor care nu fac dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenția de evitare a dublei impuneri, se aplică condițiile privind prezența de 183 zile și stabilirea centrului de interese in România.

Documente, informații solicitate

– Următoarele documente se depun ca anexă la chestionarele privind rezidența fiscală:
o Copia pașaportului sau a documentului de identitate, pentru cetățenii UE;
o Certificatul de rezidență fiscală emis de autoritățile fiscale străine (dacă este cazul);
o Dovada spațiului de locuit din România.
– Elemente cuprinse în chestionarele privind stabilirea rezidenței fac referire la: motivele sosirii/plecării în/din România, relația de angajare în România/străinătate, relațiile familiale (sosirea/plecarea împreună cu soțul/copilul minor/alta persoană aflată în întreținerea sa), deținerea unui autovehicul înregistrat în România/străinatate, a unui pașaport/permis de conducere, asigurarea în sistemul de sănătate și pensii în România/străinătate.

- Publicitate -