Bruxelles, 12 decembrie 2012 – Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune în care sunt prezentate viitoarele inițiative în domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative.

Dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă trebuie să garanteze că societățile sunt competitive și sustenabile. Analiza Comisiei și consultările realizate în ultimii doi ani indică în mod clar că se pot face îmbunătățiri suplimentare, prin încurajarea și facilitarea implicării acționarilor pe termen lung, prin creșterea nivelului de transparență între societăți și acționarii lor și prin simplificarea operațiunilor transfrontaliere ale societăților europene.

Pe baza acestei reflecții și a rezultatelor consultărilor, Comisia a identificat mai multe linii de acțiune în domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative, care sunt fundamentale pentru punerea în aplicare a unei legislații moderne pentru societăți sustenabile și competitive.

Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: „Acest plan de acțiune privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă stabilește calea de urmat: acționarii trebuie să primească drepturi suplimentare, dar și să își asume pe deplin responsabilitățile, pentru a se asigura că societatea rămâne competitivă pe termen lung. De asemenea, societățile trebuie să devină mai transparente în mai multe privințe. Aceasta va contribui la o guvernanță eficientă a societăților.”

Elementele cheie ale planului de acțiune

- publicitate -

1. Creșterea nivelului de transparență între societăți și acționarii lor în vederea îmbunătățirii guvernanței corporative. Printre aceste elemente se vor regăsi în special:

 1. creșterea transparenței societăților în ceea ce privește diversitatea consiliului de administrație și politicile de gestionare a riscurilor;
 2. îmbunătățirea raportării privind guvernanța corporativă;
 3. o mai bună identificare a acționarilor de către emitenți;
 4. consolidarea regulilor de transparență în ceea ce privește politicile investitorilor instituționali în materie de vot și implicare.

2. Inițiative menite să încurajeze și să faciliteze implicarea acționarilor pe termen lung, cum ar fi:

 1. o mai mare transparență în ceea ce privește remunerarea în general și remunerația individuală a membrilor consiliului de administrație, precum și un drept de vot al acționarilor asupra politicii de remunerare și asupra raportului privind remunerarea;
 2. un drept extins al acționarilor de supraveghere a tranzacțiilor cu părți afiliate, adică tranzacțiile dintre societate și membri ai consiliului de administrație sau acționari majoritari;
 3. crearea de reguli corespunzătoare de desfășurare a activității pentru consilierii de vot (adică firmele care oferă servicii acționarilor, în special consultanță în materie de vot), mai ales în ceea ce privește transparența și conflictele de interese;
 4. clarificarea conceptului „acțiune concertată” pentru a facilita cooperarea dintre acționari în ceea ce privește chestiunile de guvernanță corporativă;
 5. studierea posibilității de a încuraja acționariatul salariat.

3. Inițiative în domeniul dreptului societăților comerciale menite să sprijine societățile europene și să încurajeze dezvoltarea și competitivitatea acestora:

 1. realizarea unei analize cu privire la o posibilă inițiativă referitoare la transferul transfrontalier al sediului societăților;
 2. facilitarea fuziunilor transfrontaliere;
 3. reguli UE clare pentru divizările transfrontaliere;
 4. măsuri în continuarea propunerii de statut al societății private europene (IP/08/1003) în vederea îmbunătățirii oportunităților transfrontaliere ale IMM-urilor;
 5. o campanie de informare privind statutul societății europene/statutul societății cooperative europene;
 6. măsuri specifice privind grupurile de societăți, și anume recunoașterea conceptului de interes al grupului, și mai multă transparență în ceea ce privește structura grupurilor.

În plus, planul de acțiune prevede integrarea într-un instrument unic a tuturor directivelor principale privind dreptul societăților comerciale. Aceasta ar permite îmbunătățirea accesibilității și a inteligibilității dreptului societăților comerciale și ar reduce riscul unor viitoare inconsecvențe.

Context

Strategia Europa 2020 a Comisiei (a se vedea IP/10/225) vizează îmbunătățirea mediului de afaceri în Europa. Dreptul societăților comerciale și regulile de guvernanță corporativă aplicabile societăților, investitorilor și salariaților din UE trebuie adaptate nevoilor societății de astăzi și mediului economic aflat în schimbare. Dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă trebuie să garanteze că societățile sunt competitive și sustenabile.

Publicând cartea verde privind guvernanța corporativă în UE pentru 2011 (IP/11/404), Comisia a inițiat o reflecție aprofundată pentru a evalua eficacitatea actualelor reguli în materie de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene. De asemenea, a realizat o consultare publică online privind viitorul dreptului european al societăților comerciale, care a generat un număr mare de răspunsuri de la o gamă largă de părți interesate (IP/12/149).

A se vedea, de asemenea, MEMO/12/972

Pentru informații privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm