Miercuri, 12 decembrie 2012, Ministerul FinanțeLor Publice a publicat online pe mfinante.ro, sectiunea Transparență decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea implementării unor măsuri în vederea înlăturării cauzelor ce au determinat declanşarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile, se menționează în Notă de fundamentare.

Neconformarea la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu va avea drept consecinţă declanşarea etapei contencioase a procedurilor de infringement în acţiunile privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană referitoare la restricţionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea tutunului şi alcoolului (cauza nr. 2010/4208) şi respectiv a produselor energetice (cauza nr. 2010/4229).
Totodată, potrivit graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să atingă nivelul minim al accizelor pentru motorină la 1 ianuarie 2013.

Cauza 2010/4208 – Nerespectarea obligatiilor potrivit art. 110 TFUE si art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) litera (a) punctul (i), art. 15 (2), art. 4 alin. (4) si (11) din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE
Comisia ar putea în orice moment transmite României avizul motivat în această cauză, acordându-i acesteia un termen pentru conformare, care de regulă este de două luni de la transmiterea scrisorii.

Cauza 2010/4229 – Nerespectarea obligatiilor potrivit art. 110 TFUE si art. 16 alin. (1) din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE
În această cauză, dacă România nu transmite Comisiei până la 27.12.2012 un răspuns la avizul motivat care să conţină măsurile întreprinse pentru conformare aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) declanşând astfel procedura contencioasă a acţiunii.

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul de OUG vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile europene în domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile, astfel:

– va fi permisă autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice. De asemenea, vor fi eliminate restricţiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice şi produselor din tutun prelucrat.
– se asigură compatibilitatea cu dreptul UE în materia celor două cauze de infringement, creându-se astfel premizele încetării acestor proceduri.
– va fi instituită condiţia de funcţionare a antrepozitelor fiscale destinate exclusiv depozitării produselor accizabile, respectiv volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile aproximate la nivelul unui an calendaristic trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate.
– se propune ca termenul de valabilitate al autorizaţiei de antrepozit fiscal să fie de 3 ani. În cazul antrepozitarilor autorizaţi care deţin autorizaţii cu valabilitate de 1 an, valabilitatea acestor autorizaţii va fi prelungită automat cu 2 ani.
– dacă pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita legală, va interveni revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal.
– garanţia pentru antrepozitele fiscale de depozitare nou înfiinţate va reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou înfiinţat. De asemenea, prin normele metodologice, se va institui şi un nivel minim al garanţiei în vederea corelării cu obligaţiile instituite pentru antrepozitele fiscale de producţie.
– modificarea termenului de plată a accizelor în cazul destinatarilor înregistraţi, respectiv revenirea la termenul de până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. Această măsură vizează conformarea la normele UE astfel încât se va evita declanşarea unei noi acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ce îi revin ţării noastre în calitate de stat membru.
– pentru asigurarea unui regim echitabil în raport cu antrepozitarii autorizaţi din România, produsele energetice de tipul motorinelor, benzinelor, kerosenului şi gazului petrolier lichefiat, primite în regim suspensiv de accize de către destinatarii înregistraţi, vor putea părăsi locul de recepţie doar dacă se atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată.
– se majorează nivelul acciyelor pentru atingerea nivelului minim al accizelor la motorină începând cu 1 ianuarie 2013, conform graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la UE, în cuantum de 391,00 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri, faţă de nivelul actual de 374,00 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă
Notă de fundamentare

- Publicitate -