PwC: Modificări substanțiale în materia achizițiilor publice (OUG 77/2012 modifică OUG 34/2006)

105

În Monitorul Oficial nr. 827 din 10 decembrie 2012 a fost publicată OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.  Dispozitiile OUG  77/2012 intra in vigoare la 1 ianuarie 2013.

Dintre modificari, cele mai importante sunt:

1. Se modifica natura contractului de achizitie publica din contract comercial in contract asimilat, potrivit legii, actului administrativ.

2. Se adauga la lista autoritatilor contractante in sensul OUG 34/2006 orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral ori majoritar detinut de o autoritate contractanta sau de catre un alt organism de drept public.

3. Se introduce un nou articol care prevede obligativitatea autoritatii contractante de a transmite in SEAP o notificare cu privire la fiecare achizitie directa a carei valoare depaseste echivalentul in lei a sumei de 5.000 euro fara TVA, in cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achizitiei realizate. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei.

4. Potrivit noilor prevederi, in legatura cu elaborarea documentatiei de atribuire, atat cerintele/criteriile de calificare si/sau selectie, care se regasesc in caietul de sarcini ori documentatia descriptiva si nu sunt preluate in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare, cat si orice factor de evaluare cuprins in documentatia de atribuire care nu se regaseste in invitatia de participare/anuntul de participare, sunt considerate clauze nescrise.

5. Se modifica pragurile valorice peste care este obligatorie publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:
– pentru contractele de furnizare si servicii atribuite de autoritati contractante, ce se incadreaza la art. 8 lit. a)-c) din OUG 34/2006 – de la 125.000 euro la 130.000 euro;
– pentru contractele de furnizare si servicii atribuite de autoritati contractante, ce se incadreaza la art. 8 lit. d) sau e) din OUG 34/2006 –  de la 387.000 euro la 400.000 euro;
– pentru contractele de lucrari – de la 4.845.000 euro la 5 milioane euro.

6. Se detaliaza faptele care constituie abateri grave.

7. Termenul pentru evaluarea ofertelor se mareste la 25 de zile; prelungirea acestuia se aduce la cunostinta operatorilor economici in doua zile de la data expirarii celor 25 de zile mentionate.

8. Se modifica pragul pentru considerarea unei oferte ca avand un pret aparent neobisnuit de scazut, de la 85% din valoarea estimata a contractului la 70% din valoarea estimata a contractului.

9. Se modifica pragurile pana la care autoritatea contractanta poate aplica procedura de cerere de oferte:
– contracte de furnizare si servicii – de la 125.000 euro la 130.000 euro;
– contracte de lucrari – de la 4.845.000 euro la 5 milioane euro.

10. Se introduce o prevedere potrivit careia autoritatile contractante retin o cota din garantia de participare si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie, nu numai atunci cand aceasta este respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

11. Se modifica pragul minim al garantiei de participare, acesta urmand a fi calculat potrivit formulei prevazute pentru calculul cotei din garantia de participare ce trebuie retinuta de catre autoritatea contractanta in cazul in care se respinge contestatia unui ofertant.

Referințe, surse:
Buletin informativ PwC.

- Publicitate -