ORDIN nr. 1.951/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
2012-12-18 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 18.12.2012

ORDIN nr. 1.951/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I

Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Numerele curente 7, 9, 22 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal
„7 Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 6, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene Art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
……….
9 Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 6, sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România Art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
……….
22 Impozit pe veniturile din premii Art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
……….
28 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare“

2. După numărul curent 28 se introduc două noi numere curente, numerele curente 29 şi 30, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal
„29 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc Art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30 Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare“

Art. II

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop

 

- Publicitate -