OPANAF 1235/2012 – Modificarea şi completarea OPANAF 1294/2007 (contul unic)

92

ORDIN nr. 1.235/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
2012-08-29 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 619 din 29.8.2012

ORDIN nr. 1.235/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, numerele curente 3 „Impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare“ şi 4 „Impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil“ se abrogă.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II

Obligaţiile fiscale ce fac obiectul art. I pct. 1, respectiv impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor achita în continuare în contul 20.47.01.01 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“.

Art. III

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“

Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal
1 Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2 Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare

3 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare

4 Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

5 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

6 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

7 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

8 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

9 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de lege Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

10 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

11 Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

13 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

14 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

15 Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

16 Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

17 Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare

18 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

19 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

20 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

21 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

22 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

23 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

24 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
26 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
27 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
28 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
31 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
32 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

- Publicitate -