CUPRINS GHID FINANȚE PERSONALE :
I. Ce formulare fiscale pot fi depuse online de către persoanele fizice, PF și PFA?
II. Condiții generale pentru a depune online declarații fiscale
III. Depunerea online a declarațiilor fiscale de către PF și PFA

I. Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot depune online următoarele declarații fiscale:

– D200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 52/2012)
Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
– C230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012)
Cererea se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora; – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
– D208 – Declaraţie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 892/2012)
Se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Se poate depune și în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP.
– D600 – Declaraţie privind privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (OPANAF 874/2012).
Declaraţia se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

II. Condiții generale pentru a depune online declarații fiscale sunt:

A. acces la internet, Internet Explorer și Adobe Reader instalate
B. deținerea unui certificat digital calificat pentru semnatura electronică [cost aprox. 25-50 euro pe an]
C. înregistrarea prealabilă pe portalul ANAF

A. acces la internet, Internet Explorer și Adobe Reader instalate

Adobe Reader este programul care citește documente în format .PDF. Programul poate fi descărcat de pe adobe.com.
Programul Internet Explorer este utilizat pentru afișarea paginilor web și este necesar pentru că paginile ANAF anaf.ro nu sunt optimizate pentru celelalte programe de browser (Mozilla, Chrome.

- publicitate -

B. Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică

Declaraţile fiscale se pot depune online de către persoanele fizice numai dacă sunt semnate electronică cu ajutorul unui certificat digital calificat.

Certificatul digital calificat se emite contra cost de către  furnizorii de servicii de certificare acreditaţi de către Ministerul Comunicaţiilor si Societaţii Informaţionale.

Registrul funizorilor este publicat pe site-ul www.mcsi.ro, în acest moment fiind înregistrați următorii furnizori:
SC Trans Sped SRL www.transsped.ro
SC Digisign SA www.digisign.ro
SC Certsign SA www.certsign.ro
SC Alfatrust Certification SA – www.alfasign.ro
SC Centrul de Calcul SA www.certdigital.ro

Procedurile și etapele pentru obținerea dreptului de a semna electronic sunt publicate pe siteurile furnizorilor, denumiți Autorități de certificare, și sunt aproximativ similare.

C. Înregistrare prealabilă pe portalul ANAF – anaf.ro pentru depunerea electronică a declaraţiilor

ETAPE:
1. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF.
2. Completaţi documentul de confirmare cu următoarele date: Nume, Prenume, CNP și email.
3. Dați click în căsuța „Semnătură utilizator” și aplicați semnătura digitală, folosind certificatul digital calificat deținut. Salvați documentul PDF pe calculator.
4. Transmiteți documentul PDF pe adresa de email a Autorităţii de certificare care v-a eliberat certificatul digital.

5. Autoritatea de certificare va verifica datele din documentul traaansmis de dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa „Semnătură autoritate de certificare”, după care va transmite pe adresa dvs. de e-mail documentul de confirmare semnat. Salvați documentul PDF transmis de Autoritatea de certificare în calculatorul personal.

6. Pe portalul ANAF, în meniul de sus „Declaratii electronice”, accesaţi meniul din stânga „Persoane fizice” submeniul „ Înregistrare utilizatori depunere persoane fizice”.

7. Accesați butonul BROWSE, selectaţi de pe calculatorul dvs. fişierul .pdf conţinând documentul de confirmare.
8. Apăsaţi butonul Transmite documentul pentru transmiterea Documentului de confirmare.
9. Se va afişa mesajul: Documentul de confirmare a fost traansmis cu succes! Veți primi un e-mail de confirmare din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
10. ANAF va transmite un email de confirmare a dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line” pe adresa personală de email menţionată în Documentul de confirmare.
ANAF va transmite emailul de confirmarea de laadresa de email autoritate.MFP@mfinante.ro, cu subiectul: „ MFP – activare cont ”, iar textul mesajului va fi:
„Contul dumneavoastra a fost activat pentru cnp-ul… Puteti utiliza serviciul Depunere electronica declaratii .”
Din acest moment sunteţi înregistrat pe portalul ANAF si puteti depune declaratiile electronice existente in meniul Persoane fizice/Descărcare declaraţii.

ANAF avertizează că sunt probleme cu adrese de email de tipul @yahoo.com. Dacă nu ați primit în termen de de 4 zile din momentul in care ati aplicat pentru activarea dreptului de a depune declaratii electronice mesajele de confirmare a activarii dreptului de a transmite declaratii, ANAF va invită sa incercati sa depuneti declaratiile electronice.

III. Depunerea online a declarațiilor fiscale de către persoanele fizice

ETAPE:
1. Descarcați formularul în format PDF editabil de la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/200.html.
Selectați din meniul din partea stângă formularul, și descărcați din coloana Programe asistență / PDF documentul denumit Soft A. În partea stângă a paginii sunt disponibile pentru consultare: -Ghid de depunere a declaraţiei …, -Instrucţiuni de completare a declaraţiei …, Prevederi legale de completare a declaraţiei ….

2. Accesați pagina https://formularunic.e-guvernare.ro/, care conține un link către https://portal.app2.anaf.mfinante.gov.ro/Login/Login.
Ministerul Comunicaţiilor si Societaţii Informaţionale care administrează e-guvernare.ro precizează că NU oferă asistență pentru rezolvarea problemelor, deoarece autentificarea si depunerea declaratiilor se face prin sistemele informatice ale MFP-ANAF. Pentru orice problema legata de autentificare cu certificat digita, MCSI invită contribuabilul să transmită email la adresa admin.portal@mfinante.ro, iar pentru orice problema legata de declaratii (continut, stare, legislatie, etc.) trebuie contactate serviciile ANAF de Asistență contribuabil.

3. Pe pagina de autentificare a Ministerului Finanţelor Publice, se bifează “Certificate Sign In” şi se apasă butonul “Sign In”

4. Apare fereastra de autentificare pentru certificatul digital, introduceți datele solicitate și confirmați introducerea datelor prin apăsarea butonului OK.

5. După apăsarea butonului OK veţi fi direcţionaţi pe pagina de unde alegeţi link-ul corespunzător paginii de depunere a formularelor fiscale.

6. Pe pagina de depunere a formularelor prin upload se apasă butonul BROWSE (Pasul 1), se alege fişierul PDF corespunzător formularului pe care doriţi să îl depuneţi, se apasă butonul Trimite (Pasul 2).

7. Dacă transmiterea se face fără erori, va apare mesajul „Succes Depunere” și fereastra de mai jos:

8. Dacă nu se face depunerea cu succes, trebuie să verificaţi corectitudinea fişierului de depus şi să reluati depunerea.

9. După depunerea cu succes, accesați pagina http://www.anaf.ro/StareD112/, completaţi indexul primit impreună cu CUI-ul și apăsați butonul Verifica, pentru afișarea informațiilor despre starea documentului depus.

Referințe, surse: Material elaborat de redacția CFNET, pe baza informatiilor publicate în:
– Norme si instructiuni pentru utilizarea serviciului de depunere declaraþii electronice, elaborat de ANAF – data actualizãrii 11.03.2012 [PDF]
– Ghidul de depunere a declaraţiei D200, elaborat de ANAF [PDF]