HOTĂRÂREA nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013
2013-01-01 – Abrogă HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009
2012-12-28 – Publicat în Monitorul Oficial M.Of. nr. 898 din 28.12.2012

HOTĂRÂREA nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292,art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

- publicitate -

(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale completează, modifică şi/sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, până la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale prezentei hotărâri.

Art. 2

La data de 1 ianuarie 2013, Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004)

TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

I. I.Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL IIImpozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
Tipul clădirii Valoarea impozabilă– lei/m2
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire(condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 935 555
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 254 159
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 159 143
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 95 63
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D 75%din suma care s-ar aplica clădirii 75%din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D 50%din suma care s-ar aplica clădirii 50%din suma care s-ar aplica clădirii

 

CAPITOLUL IIIImpozitul şi taxa pe teren
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii
Art. 258 alin. (2)
Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi – lei/ha –
0 I II III IV V
A 10353 8597 7553 6545 889 711
B 8597 6499 5269 4447 711 534
C 6499 4447 3335 2113 534 355
D 4447 2113 1763 1230 348 178

 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan– orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –
Art. 258 alin. (4)
  – lei/ha –
Nr. crt. Zona A B C D
Categoria de folosinţă
1. Teren arabil 28 21 19 15
2. Păşune 21 19 15 13
3. Fâneaţă 21 19 15 13
4. Vie 46 35 28 19
5. Livadă 53 46 35 28
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7. Teren cu ape 15 13 8 x
8. Drumuri şi căi ferate x x x x
9. Teren neproductiv x x x x

 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 258 alin. (6) – lei/ha –
Nr. crt. Zona A B C D
Categoria de folosinţă
1. Teren cu construcţii 31 28 26 22
2. Teren arabil 50 48 45 42
3. Păşune 28 26 22 20
4. Fâneaţă 28 26 22 20
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 53 50 48
5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x x
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 53 50 48
6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x x
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 14 12 8
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie x x x x
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1
8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26
9. Drumuri şi căi ferate x x x x
10. Teren neproductiv x x x x

 

CAPITOLUL IVImpozitul pe mijloacele de transport
Art. 263 alin. (2)1)
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2–4
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4–6
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50–150 lei/an

 

Art. 263 alin. (4)2)Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I. două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169
5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169
II. 3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472
7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472
III. 4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291
6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291
Art. 263 alin. (5)3)Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I. 2 + 1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310
9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1310
II. 2 + 2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012
9. Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012
III. 2 + 3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986
3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986
IV. 3 + 2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963
4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963
V. 3 + 3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283
4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283

 

Art. 263 alin. (6)Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată Impozit– lei –
a) Până la o tonă, inclusiv 9
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
d) Peste 5 tone 64
Art. 263 alin. (7)Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
3. Bărci cu motor 210
4. Nave de sport şi agrement Între 0 şi 1119
5. Scutere de apă 210
6. Remorchere şi împingătoare: x
a) până la 500 CP, inclusiv 559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398
d) peste 4000 CP 2237
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490

 

CAPITOLUL VTaxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art. 267 alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban – lei –
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv 5–6
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6–7
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 7–9
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 9–12
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 12–14
f) peste 100 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
Art. 267 alin. (4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări Între 0 şi 8 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat
Art. 267 alin. (7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor Între 0 şi 8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie
Art. 267 alin. (11)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu Între 0 şi 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
Art. 267 alin. (12)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean Între 0 şi 15 lei, inclusiv
Art. 267 alin. (13)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă Între 0 şi 9 lei, inclusiv
Art. 268 alin. (1)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 1. în mediul rural Între 0 şi 15 lei, inclusiv
2. în mediul urban Între 0 şi 80 lei, inclusiv
Art. 268 alin. (2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare Între 0 şi 20 lei, inclusiv
Art. 268 alin. (3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale Între 0 şi 32 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
Art. 268 alin. (4)Taxa pentru eliberarea certificatului de producător Între 0 şi 80 lei, inclusiv
Art. 268 alin. (5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică Între 0 şi 4195 lei, inclusiv

 

CAPITOLUL VITaxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
– lei/m2 sau fracţiune de m2
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică Între 0 şi 32, inclusiv
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate Între 0 şi 23, inclusiv

 

CAPITOLUL VIIImpozitul pe spectacole
Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
– lei/m2
a) în cazul videotecilor Între 0 şi 2, inclusiv
b) în cazul discotecilor Între 0 şi 3, inclusiv

 

CAPITOLUL XIIISancţiuni
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)–d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei
Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 294 alin. (6) (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:– contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)–d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXALista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Nr. crt. Extras din norma juridică – lei –
CAPITOLUL ITaxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2
2. Eliberarea certificatului de producător Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X
– pentru animale sub 2 ani 2
– pentru animale peste 2 ani 2
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: X
– pentru animale sub 2 ani 2
– pentru animale peste 2 ani 5
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 15
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2
12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2
CAPITOLUL IITaxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1. Acte de identitate: X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români 5
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2
CAPITOLUL IIITaxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: x
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 28
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 84
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
CAPITOLUL IVTaxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusiv Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145
2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414
CAPITOLUL IV1Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 5
CAPITOLUL VTaxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere 15

 

 

Note de subsol:
1):
Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, şi nu au fost indexate, deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
2):
Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
3):
Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.

5 COMENTARII

  1. am fost instiintat printr o scrisoare de catre taxe si impozite ca am o amenda de circulatie de platit. dar eu nu am primit de la politie nici un proces verbal pentru al putea contestadesi au trecut 40 de zile de la intocmirea acestuia.comform legii dupa 30 de zile devine nul.ce pot face acum cu fiscul?

  2. […] Hotărârile Guvernului privind indexarea impozitelor și taxelor locale modifică Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Nivelurile impozitelor și taxelor locale au fost stabilite prin: – 2004-2006 – HG 44/2004 – normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – 2007-2009 – HG 1514/2006 – 2010-2012 – HG 956/2009 – 2013-2015 – HG 1309/2012. […]