contabiltate-institutii-publice

Contabilitatea Institutiilor Publice Ed. 2 2013

Autor: Marinela-Daniela Manea
An aparitie: 2013

Categoria: Contabilitate Editura: C.H. BECK
Pagini: 272 Nr. Volume: 1 Limba: ro

Pretul = 39,9 RON
Comanda online pe:
– Libris.ro

 

Recenzie Contabilitatea Institutiilor Publice Ed. 2 2013

Demersul cărţii de faţă se concretizează atât într-o prezentare atât a normelor şi a practicii naţionale, cât şi a elementelor din Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public.
Materialul îşi propune abordarea aspectelor teoretice şi practice care vizează: organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice, modul de elaborare, aprobare şi execuţie ale bugetelor publice, precum şi modalităţile de finanţare şi mai ales de reflectare în contabilitate a principalelor operaţiuni derulate în instituţiile publice.
Lucrarea se constituie într-un îndrumar pentru o arie largă de beneficiari, în special studenţii şi absolvenţii specializărilor din domeniul ştiinţelor economice, profesioniştii contabili din sectorul public, precum şi aceia care doresc să se iniţieze în tainele contabilităţii publice.

CUPRINS Contabilitatea Institutiilor Publice Ed. 2 2013
Cuvânt înainte ………………………………………………………………………………………… 1
Capitolul 1. Organizarea contabilităţii în instituţiile publice………………………. 3
1.1. Definiţie şi clasificarea instituţiilor publice…………………………………………… 3
1.2. Ordonatorii de credite………………………………………………………………………. 4
1.3. Funcţia financiar‑contabilă la nivelul instituţiilor publice………………………… 5
1.4. Documente, registre şi forme de contabilitate……………………………………… 6
1.5. Principii şi politici contabile. Tratamente contabile……………………………….. 8
Capitolul 2. Bugetele şi sistemul bugetar……………………………………………….. 12
2.1. Sistemul unitar al bugetelor…………………………………………………………….. 12
2.2. Structura bugetelor – veniturile şi cheltuielile publice…………………………. 13
2.2.1. Veniturile publice………………………………………………………………….. 13
2.2.2. Cheltuielile publice……………………………………………………………….. 16
2.3. Procesul bugetar – conţinut, caracteristici, etape………………………………. 19
2.4. Principiile şi regulile procesului bugetar……………………………………………. 20
2.5. Procesul bugetar pentru bugetele stabilite la nivel naţional…………………. 22
2.6. Procesul bugetar pentru bugetele stabilite la nivel local……………………… 26
Capitolul 3. Contabilitatea capitalurilor………………………………………………….. 31
3.1. Structura capitalului la instituţiile publice…………………………………………… 31
3.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de capitaluri…………………………………… 32
3.3. Contabilitatea fondurilor instituţiei publice…………………………………………. 34
3.4. Contabilitatea rezervelor din reevaluare…………………………………………… 36
3.5. Contabilitatea rezultatelor ……………………………………………………………… 37
3.6. Contabilitatea fondurilor cu destinaţie specială………………………………….. 53
3.7. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli………………………. 60
3.8. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate……………………………. 60
Capitolul 4. Contabilitatea activelor fixe ………………………………………………… 70
4.1. Definiţii, delimitări şi ierarhizări privind activele fixe……………………………. 70
4.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de active fixe…………………………………. 71
4.3. Evaluarea activelor fixe………………………………………………………………….. 73
4.4. Contabilitatea operaţiilor privind activele fixe…………………………………….. 75
4.4.1. Operaţii privind activele fixe necorporale…………………………………. 75
4.4.2. Operaţii privind activele fixe corporale…………………………………….. 77
4.4.3. Operaţii privind activele financiare …………………………………………. 83
4.4.4. Contabilitatea activelor fixe în curs şi a avansurilor acordate
la instituţiile publice pentru activele fixe …………………………………………… 87
4.5. Contabilitatea amortizării şi a deprecierii de valoare temporare…………… 88
4.6. Documente contabile…………………………………………………………………….. 89
Capitolul 5. Contabilitatea stocurilor………………………………………………………. 94
5.1. Definiţii şi delimitări privind stocurile………………………………………………… 94
5.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de stocuri………………………………………. 95
VI Contabilitatea instituţiilor publice
5.3. Evaluarea stocurilor………………………………………………………………………. 97
5.4. Metode de înregistrare a stocurilor………………………………………………….. 99
5.5. Contabilitatea operaţiilor privind stocurile ………………………………………. 100
5.5.1. Operaţii privind stocurile destinate utilizării în procesul
de producţie ………………………………………………………………………………. 100
5.5.2. Operaţii privind stocurile rezultate în urma procesului
de producţie……………………………………………………………………………….. 105
5.5.3. Operaţii privind stocurile destinate vânzării……………………………. 107
5.5.4. Operaţii privind stocurile remise terţilor spre prelucrare…………… 110
5.5.5. Operaţii privind stocurile utilizate pentru cercetare……………………111
5.5.6. Ajustări pentru deprecierea stocurilor …………………………………… 113
Capitolul 6. Contabilitatea relaţiilor cu terţii………………………………………….. 114
6.1. Noţiuni generale despre relaţiile cu terţii…………………………………………. 114
6.2. Evaluarea creanţelor şi datoriilor……………………………………………………. 114
6.3. Analiza şi funcţionarea conturilor de terţi………………………………………… 115
6.4. Contabilitatea operaţiilor privind terţii …………………………………………….. 121
6.4.1. Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii……………………………………….. 121
6.4.2. Contabilitatea relaţiilor cu clienţii…………………………………………… 125
6.4.3. Contabilitatea relaţiilor de decontare cu personalul…………………. 127
6.4.4. Contabilitatea contribuţiilor la asigurările sociale, protecţia
socială şi asimilate………………………………………………………………………. 133
6.4.5. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului, bugetul local,
bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi asimilate……………………… 133
6.4.6. Contabilitatea decontărilor din fonduri de la Comunitatea
Europeană ………………………………………………………………………………… 139
6.4.7. Contabilitatea debitorilor şi creditorilor diverşi, a debitorilor
şi creditorilor bugetelor…………………………………………………………………. 142
6.4.8. Conturi de regularizare şi asimilate……………………………………….. 152
6.4.9. Contabilitatea decontărilor între instituţii………………………………… 154
6.4.10. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor…………. 156
Capitolul 7. Contabilitatea trezoreriei la instituţiile publice……………………. 158
7.1. Delimitări şi structuri privind trezoreria …………………………………………… 158
7.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de trezorerie………………………………… 159
7.3. Evaluarea elementelor de trezorerie………………………………………………. 163
7.4. Documente contabile ………………………………………………………………….. 163
7.5. Contabilitatea trezoreriei ……………………………………………………………… 164
7.5.1. Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt……………………………… 164
7.5.2. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor efectuate prin conturi
la trezorerii şi instituţii de credit……………………………………………………… 165
7.5.3. Contabilitatea disponibilităţilor bugetelor……………………………….. 173
7.5.4. Contabilitatea mijloacelor băneşti în numerar şi a altor valori……. 183
7.5.5. Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor de trezorerie……………. 186
7.5.6. Contabilitatea disponibilităţilor din fonduri cu destinaţie
specială……………………………………………………………………………………… 188
7.5.7. Contabilitatea disponibilităţilor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate din venituri proprii…………………………………………… 194
Cuprins VII
7.5.8. Contabilitatea disponibilului din veniturile fondurilor speciale……. 196
7.5.9. Viramente interne ………………………………………………………………. 200
7.5.10. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a
conturilor de trezorerie…………………………………………………………………. 201
Capitolul 8. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor la instituţiile
publice………………………………………………………………………………………………… 202
8.1. Contabilitatea cheltuielilor…………………………………………………………….. 202
8.1.1. Delimitări şi structuri privind cheltuielile instituţiilor publice;
fazele efectuării cheltuielilor………………………………………………………….. 202
8.1.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de cheltuieli………………………… 204
8.1.3. Contabilitatea cheltuielilor operaţionale ………………………………… 206
8.1.4. Contabilitatea cheltuielilor financiare……………………………………. 211
8.1.5. Contabilitatea altor cheltuieli finanţate din buget ……………………. 212
8.1.6. Contabilitatea cheltuielilor de capital, amortizări şi provizioane … 214
8.1.7. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare ……………………………….. 215
8.2. Contabilitatea veniturilor şi finanţărilor……………………………………………. 216
8.2.1. Delimitări şi structuri privind veniturile instituţiilor publice…………. 216
8.2.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de venituri…………………………… 217
8.2.3. Contabilitatea veniturilor operaţionale……………………………………. 220
8.2.4. Contabilitatea veniturilor financiare……………………………………….. 227
8.2.5. Contabilitatea finanţărilor, subvenţiilor, transferurilor,
alocaţiilor bugetare cu destinaţie specială şi a fondurilor cu
destinaţie specială………………………………………………………………………. 228
8.2.6. Contabilitatea veniturilor din provizioane şi ajustări pentru
depreciere sau pierderile de valoare………………………………………………. 231
8.2.7. Contabilitatea veniturilor extraordinare………………………………….. 232
Capitolul 9. Contabilitatea creditelor bugetare şi a finanţării
instituţiilor publice………………………………………………………………………………. 233
9.1. Analiză şi funcţionare conturi speciale …………………………………………… 233
9.2. Consideraţii generale privind creditele bugetare………………………………. 235
9.3. Contabilitatea creditelor bugetare………………………………………………….. 236
9.4. Contabilitatea finanţării instituţiilor publice………………………………………. 239
Capitolul 10. Lucrări periodice de sinteză contabilă………………………………. 240
10.1. Convergenţa situaţiilor financiare ale entităţilor publice
româneşti cu normele internaţionale IPSAS …………………………………………. 240
10.2. Bilanţ/situaţia poziţiei financiare…………………………………………………… 243
10.2.1. Inventarierea patrimoniului, evaluarea, înregistrarea
şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ ……………………………. 246
10.3. Contul de rezultat patrimonial/Situaţia performanţei financiare…………. 250
10.4. Situaţia fluxurilor de trezorerie…………………………………………………….. 254
10.4.1. Metode de raportare a fluxurilor de trezorerie din
activităţile de investiţii şi finanţare …………………………………………………. 256
10.5. Contul de execuţie bugetară……………………………………………………….. 257
10.6. Note/anexe la situaţiile financiare………………………………………………… 258
Bibliografie………………………………………………………………………………………….. 260

- Publicitate -