Ce reprezintă prețurile de transfer?

Termenul „prețuri de transfer” este folosit în cazul tranzacaților efectuate între persoane afiliate, acele tranzacții care nu sunt supuse exclusiv regulilor pieței libere si, în consecință, pot fi influențate si de alți factori subiectivi, cum ar fi politica grupului de companii în ceea ce privește minimizarea costului fiscal la nivelul grupului.

Cu alte cuvinte, noțiunea „preț de transfer” se referă la prețul plătit de o companie pentru un bun, serviciu sau împrumut achiziționat de la o companie afiliată.
Cea mai importantă condiție este ca prețurile de transfer să fie stabilite la valoarea de piață, respectiv la prețul care ar fi fost achitat dacă tranzacția ar fi fost între companii neafiliate.

Dacă nu respectă principiul valorii de piață, prețurile de transfer influentează artificial profitabilitatea companiei afiliate, fluxul de numerar al acesteia, indicatorii de performanță, precum si deciziile de investiții.

De regulă, prețurile de transfer practicate se îndepărtează de la principiul valorii de piață, întrucât fixarea preturilor practicate intragrup reprezintă o metodă facilă care permite companiilor membre ale unui grup (companii afiliate) de a-și realoca profituri sau pierderi în alte juristicții sau în aceiași jurisdicție.

Serviciile care sunt de regulă investigate de către FISC sunt serviciile de management, consultanță și asistență tehnică, în cadrul cărora persoanele afiliate rezidente în România sunt beneficiare”.
Primul aspect verificat de către FISC sunt condițiile de deductibilitate.

Care sunt prevederile legale aplicabile și obligațiile privind prețurile de transfer?

Legislația privind prețurile de transfer cuprinde cadrul legislativ național, linii directoare și ghiduri emise de OECD și UE.

Principalele obligații privind prețurile de transfer sunt:
1. respectarea principiului valorii de piață (principiul lungimii de braț) în tranzacțiile cu persoanele afiliate,
2. întocmirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer, la solicitarea administrației fiscale.

Ce este dosarului prețurilor de transfer, ce conține?

Dosarul prețurilor de transfer este documentația solicitată de administrația fiscală pentru fundamentarea și justificarea tranzacțiilor cu societățile afiliate. Elementele pe care trebuie să le conțină dosarul preturilor de transfer sunt stabilite prin Ordinului 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer.

La nivel național, dosarul prețurilor de transfer transpune într-o formă mai largă Codul de conduită al Uniunii Europene privind documentația prețurilor de transfer.
Dosarul este structurat în două mari capitole:
documentul central, denumit „informatii despre grup”, care cuprinde informatii comune despre grup, valabile pentru toate companiile din cadrul grupului, cum ar fi: descrierea activitatii grupului si strategia de afaceri, structura legala, operationala si organizatorica a grupului, prezentarea generala a tranzactiilor intre persoane afiliate din Uniunea Europeana, descrierea metodologiei de preturi de transfer din cadrul grupului, prezentarea detinatorilor de active necorporale din cadrul grupului;
documentul specific la nivel de tara, denumit „informatii despre contribuabil”, care cuprinde informatii specifice despre persoana afiliata rezidenta, dupa cum urmeaza: descrierea persoanei afiliate, prezentarea detaliata a tranzactiilor intra-group desfasurate, prezentarea analizei comparative, descrierea metodei de calcul a preturilor de transfer si argumentarea criteriilor de selectie a acesteie precum si descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.

Cine este obligat să întocmească dosarului prețului de transfer?

Obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer revine tuturor societăților comerciale rezidente în România care desfățoara tranzacții cu persoane afiliate. Potrivit de art. 7 (1) pct. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preţ de transfer;
b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:
(i) prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;
(ii) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;
(iii) o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.

În general, companiile care fac parte dintr-un grup de firme (național/multinațional) și care desfășoară tranzacții cu alte societăți membre ale grupului sunt obligate să întocmească dosarul prețurilor de transfer.

Pentru care tranzacții trebuie întocmit dosarul prețurilor de transfer?
– pentru tranzacții desfășurate de către companie cu persoanele afiliate nerezidente, indiferent de natura și valoarea acestora;
– pentru tranzacții desfășurate de către companie cu persoanele afiliate rezidente (par.2 al art. 11 din Codul Fiscal), indiferent de natura și valoarea acestora.

Când trebuie elaborat dosarul prețurilor de transfer?

Dosarul prețurilor de transfer trebuie prezentat la solicitarea scrisă a autorităților fiscale.
Termenul este stabilit și comunicat în solicitare de către autorităților fiscale.
Termenul pentru punerea la dispozitie este de maximum 3 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura dată, la cererea scrisă a contribuabilului, cu o perioada egala cu cea stabilită inițial.
Termenul maxim pentru întocmirea dosarului preturilor de transfer este de 6 luni de la solicitarea scrisă a dosarului de către autoritățile fiscale.

In practica, pentru a evita prelungirea controlului fiscal (în special privind rambursarea TVA), consultanții recomandă ca societățile afiliate să elaboreze dosarul prețurilor de transfer la momentul începerii controlului.

Care sunt sancțiunile dacă nu întocmesc dosarul preturilor de transfer?

Amendă între 12,000 si 14,000 RON este sancțiunea contravețională pentru neprezentarea dosarului prețurilor de transfer la termenul stabilit de organul fiscal competent.

Dacă contribuabilul nu prezintă dosarul preturilor de transfer la prima solicitare sau prezintă un dosar incomplet, autoritatile fiscale au dreptul să mai solicite o dată acest dosar. Dacă nu se prezintă nici a doua oară dosarul, contribuabilul poate fi din nou sancționat contravențional cu amenda de 12,000 – 14,000 RON .

După neprezentarea/ prezentarea incompletă a dosarului preturilor de transfer urmare a două solicitări consecutive, autorităților fiscale au dreptul și obligația de a estima valoarea de piață a prețurilor de transfer utilizate de contribuabil în cadrul tranzactiilor intra-grup.

Procedura de estimare de către FISC a preturilor de transfer poate avea ca rezultat ajustări semnificative ale prețurilor de transfer practicate de către societățile afiliate. Ajustarea în minus a unor cheltuieli considerate deductibile va determina recalcularea profitului impozabil și aplicarea de penalități.

Cât durează intocmirea unui dosar al prețurilor de transfer?

De regulă, pregătirea unui dosar de prețuri de transfer poate dura între două săptămâni și 3 luni.

t costă întocmirea unui dosar de prețuri de transfer?

Prețul pentru întocmirea unui dosar de prețuri de transfer poate sa varieze de la câteva mii de EUR (companie cu o activitate simplă) la câteva zeci de mii de euro (companie mare și foarte mare).

- Publicitate -