HG 529/2007 – Procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans

451

HOTĂRÂRE nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans
2007-06-12 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 395 din 12.6.2007

HOTĂRÂRE nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (9) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
Se aprobă Procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.164/2004 privind aprobarea Criteriilor şi documentelor necesare pentru obţinerea soluţiei fiscale individuale anticipate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.194 din 14 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează: p. Ministrul economiei şi finanţelor, Doina-Elena Dascălu, secretar de stat

ANEXĂ
PROCEDURA de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans

CAPITOLUL I
Procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate
Art. 1
Soluţia fiscală individuală anticipată, definită în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este denumită în continuare soluţie fiscală.

Art. 2
Pot depune cerere pentru emiterea unei soluţii fiscale contribuabilii înregistraţi la organele fiscale.

Art. 3
Soluţia fiscală se emite ca urmare a cererii adresate de către contribuabil Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 4
(1) Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluţii fiscale şi a documentaţiei, contribuabilul poate solicita în scris Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o discuţie preliminară în vederea stabilirii existenţei stării de fapt viitoare pentru emiterea unei soluţii fiscale.

(2) Cererea pentru discuţia preliminară va conţine informaţii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului şi ale reprezentantului legal, precum şi o scurtă prezentare a obiectului discuţiei.

(3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va comunica în scris contribuabilului data, ora, locul şi numele persoanelor care vor participa la discuţia preliminară.

(4) Ca urmare a discuţiei preliminare, se va stabili numărul de soluţii fiscale necesare reglementării situaţiei fiscale de fapt viitoare.

Art. 5
Tariful de emitere a unei soluţii fiscale se achită în lei şi este în valoare de 1.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua efectuării plăţii.

Art. 6
(1) Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale trebuie să conţină datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal şi prezentarea stării de fapt viitoare pentru care se solicită emiterea acesteia. O cerere poate conţine prezentarea mai multor stări de fapt viitoare pentru care se solicită soluţii fiscale.

(2) Cererea va fi însoţită de documentaţia aferentă şi dovada achitării tarifului de emitere.

Art. 7
Documentaţia pentru emiterea soluţiilor fiscale trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) situaţia detaliată privind activitatea contribuabilului, în prezent şi în viitor;

b) prezentarea completă a stărilor de fapt viitoare pentru care se solicită soluţii fiscale, însoţită de descrierea motivelor de fapt şi a temeiului de drept;

c) obligaţiile fiscale pentru care se solicită soluţii fiscale;

d) punctul de vedere al contribuabilului cu privire la reglementarea fiscală a situaţiilor de fapt viitoare prezentate în cerere;

e) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului că nu există nicio procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris şi pentru care este solicitată emiterea soluţiilor fiscale;

f) declaraţia pe propria răspundere privind corectitudinea informaţiilor furnizate prin cerere şi a documentaţiei prezentate;

g) acte administrative, acte de control sau alte acte emise în legătură cu cazul descris pentru care se solicită soluţii fiscale;

h) prezentarea altor elemente considerate relevante de contribuabil.

Art. 8
(1) Documentaţia pentru emiterea soluţiei fiscale va fi depusă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în două exemplare. În cazul în care există documente în limba străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română efectuate de traducători autorizaţi.

(2) Documentaţia depusă va fi îndosariată, respectiv paginile vor fi numerotate şi însoţite de opis.

(3) Documentaţia care este disponibilă şi în format electronic va fi depusă într-un format accesibil, stabilit de comun acord cu administraţia fiscală.

(4) În cazul în care ulterior contribuabilul completează documentaţia cu elemente suplimentare, acestea vor fi însoţite de trimiteri la documentaţia cu care sunt în legătură, după caz.

Art. 9
În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul trebuie să furnizeze şi alte informaţii administraţiei fiscale, la cererea acesteia.

Art. 10
(1) Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale se respinge în următoarele situaţii:

a) cererea contribuabilului nu conţine cel puţin unul dintre elementele prevăzute la art. 7 lit. a)–g);

b) documentaţia nu este prezentată conform art. 8 sau nu este refăcută, după depunere, conform prevederilor menţionate;

c) faptele prezentate sunt aceleaşi cu cele descrise de contribuabil într-o cerere anterioară pentru care s-a respins cererea pentru emiterea unei soluţii fiscale;

d) dacă există o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris;

e) dacă există informaţii reale că faptele declarate ascund o altă situaţie de fapt sau de drept;

f) contribuabilul nu a prezentat dovada achitării tarifului pentru emiterea soluţiei fiscale.

(2) Respingerea cererii se comunică în scris contribuabilului de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere.

Art. 11
Soluţia fiscală conţine următoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emisă şi data de la care îşi produce efectele;

c) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al soluţiei fiscale;

d) obiectul soluţiei fiscale;

e) motivul de fapt;

f) temeiul de drept;

g) precizări privind categoria obligaţiilor fiscale pentru care s-a emis soluţia fiscală şi tratamentul fiscal aplicabil acestora;

h) menţiunea că soluţia fiscală emisă produce efecte numai faţă de contribuabilul solicitant şi pentru starea de fapt viitoare pentru care a fost emisă;

i) interpretările contribuabilului şi ale administraţiei fiscale cu privire la reglementarea fiscală a stării de fapt viitoare, exprimate în perioada de emitere a soluţiei fiscale.

Art. 12
Pentru reglementarea fiecărei stări de fapt viitoare se emite o soluţie fiscală.

 

CAPITOLUL II
Procedura de emitere a acordului de preţ în avans

Art. 13
Acordul de preţ în avans definit în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este denumit în continuare acord.

Art. 14
Pot solicita emiterea unui acord contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate, definite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15
Acordul poate fi modificat la solicitarea contribuabilului.

Art. 16
(1) Anterior depunerii cererii de emitere/modificare a unui acord şi a documentaţiei, contribuabilul poate solicita în scris Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o discuţie preliminară în vederea stabilirii existenţei stării de fapt viitoare pentru încheierea unui acord sau, după caz, a condiţiilor pentru modificarea acordului.

(2) Cererea pentru discuţia preliminară va conţine informaţii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului şi ale reprezentantului legal, precum şi suficiente informaţii în legătură cu obiectul discuţiei.

(3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va comunica în scris contribuabilului data, ora, locul şi numele persoanelor care vor participa la discuţia preliminară.

Art. 17
(1) Depunerea unei cereri pentru emiterea/modificarea unui acord este condiţionată de achitarea, în lei, a tarifului de emitere/modificare, după cum urmează:

a) pentru marii contribuabili:

– tariful de emitere a acordului este în valoare de 20.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua efectuării plăţii;

– tariful de modificare a acordului este de 15.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua efectuării plăţii;

b) pentru celelalte categorii de contribuabili:

– tariful de emitere a acordului este în valoare de 10.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua efectuării plăţii. În cazul în care valoarea consolidată a tranzacţiilor incluse în acord depăşeşte echivalentul a 4.000.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului, sau contribuabilul este încadrat în categoria „mari contribuabili“ în perioada de valabilitate a acordului, tariful de emitere este cel prevăzut la lit. a);

– tariful de modificare a acordului este de 6.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua efectuării plăţii. În cazul în care valoarea consolidată a tranzacţiilor incluse în acord depăşeşte echivalentul a 4.000.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului, sau contribuabilul este încadrat în categoria „mari contribuabili“ în perioada de valabilitate a acordului, tariful de emitere este cel prevăzut la lit. a);

(2) Stabilirea valorii consolidate a tranzacţiilor incluse în acord se efectuează la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului.

(3) Diferenţa tarifului de emitere/modificare, acolo unde este cazul, se achită la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului în care se constată depăşirea plafonului sau încadrarea la categoria „mari contribuabili“, potrivit alin. (1) lit. b).

Art. 18
Neachitarea diferenţei tarifului de emitere/modificare duce la anularea acordului.

Art. 19
(1) Cererea pentru emiterea unui acord trebuie să conţină datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal şi prezentarea stării de fapt viitoare pentru care se solicită emiterea acordului. Cererea va fi însoţită de documentaţia aferentă tranzacţiei/tranzacţiilor între persoane afiliate pentru care se solicită acordul şi de dovada efectuării plăţii tarifului de emitere.

(2) În vederea obţinerii unui acord, prin documentaţie, contribuabilul prezintă Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o propunere privind metoda de calcul al preţurilor de transfer ce urmează a fi practicate.

(3) Prin acord se stabileşte metoda de calcul al preţurilor de transfer conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20
Documentaţia pentru emiterea unui acord trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv participaţiile, istoricul şi datele financiare referitoare la acesta;

b) descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent;

c) descrierea implementării şi aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;

d) prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate:

– modul de tranzacţionare;

– modul de facturare;

– contravaloarea tranzacţiilor;

e) descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent;

f) prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite;

g) prezentarea detaliată a tranzacţiilor, produselor, afacerilor sau înţelegerilor care vor fi acoperite prin acord;

h) analiza comparativă:

– caracteristicile bunurilor sau serviciilor;

– analiza funcţională (funcţii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);

– termenii contractuali;

– circumstanţele economice;

– strategii de afaceri specifice;

i) prezentarea informaţiilor cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne;

j) prezumţiile critice care pot afecta preţul de transfer aferent tranzacţiei sau valabilitatea acordului;

k) persoanele afiliate şi sediile permanente ale acestora implicate în aceste tranzacţii sau înţelegeri;

l) autorităţile din alte state cărora li s-a solicitat să participe la emiterea acordului, în situaţia în care acordul este bilateral sau multilateral;

m) o descriere a metodologiei propuse de preţuri de transfer, respectiv criteriile de selecţie a acesteia;

n) perioada ce va fi acoperită prin acord;

o) descrierea altor condiţii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil;

p) declaraţia pe propria răspundere privind corectitudinea informaţiilor furnizate prin cerere şi documentaţia prezentată;

r) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului că nu există nicio procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris şi pentru care este solicitată emiterea unui acord.

Art. 21
(1) Documentaţia pentru emitere/modificare a unui acord va fi depusă în 3 exemplare. În cazul în care există documente în limba străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

(2) Documentaţia depusă va fi îndosariată, respectiv paginile vor fi numerotate şi însoţite de opis.

(3) Documentaţia care este disponibilă în format electronic va fi transmisă într-un format accesibil, stabilit de comun acord cu administraţia fiscală.

(4) În cazul în care ulterior contribuabilul completează documentaţia cu elemente suplimentare, inclusiv în cazul depunerii unei cereri de modificare a acordului, acestea vor fi însoţite de trimiteri la documentaţia cu care sunt în legătură, după caz.

Art. 22
În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul trebuie să furnizeze şi alte informaţii administraţiei fiscale, la cererea acesteia.

Art. 23
(1) Cererea pentru emitere/modificare a acordului se respinge în următoarele situaţii:

a) documentaţia prezentată nu conţine informaţii suficiente pentru a justifica condiţiile şi modalităţile de determinare a preţurilor de transfer;

b) dacă există o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris;

c) în condiţiile în care contribuabilul a prezentat informaţii eronate în documentaţie;

d) cererea şi documentaţia nu au fost depuse conform art. 21 şi 22 sau nu sunt refăcute, după depunere, conform prevederilor menţionate;

e) contribuabilul nu a prezentat dovada achitării tarifului pentru emiterea/modificarea acordului.

(2) Respingerea cererii se comunică în scris contribuabilului de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere.

Art. 24
Acordul conţine următoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al acordului;

c) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;

d) obiectul acordului;

e) datele de identificare ale persoanelor afiliate care vor fi acoperite prin acord;

f) termenii şi condiţiile tranzacţiei care fac obiectul acordului;

g) o descriere a metodologiei de calcul al preţurilor de transfer aprobate şi alte elemente în legătură cu aceasta;

h) prezumţiile critice pe care se bazează metodologia de calcul al preţurilor de transfer. Prezumţiile critice, potrivit prezentei proceduri, reprezintă totalitatea elementelor care conduc la un anumit mod de calcul al preţurilor de transfer;

i) perioada de valabilitate a acordului;

j) motivele de fapt;

k) temeiul de drept;

l) menţiuni privind posibilitatea revizuirii, extinderii sau condiţiile desfiinţării;

m) menţiunea că acordul emis produce efecte numai faţă de contribuabilul solicitant şi pentru situaţiile pentru care a fost emis.

Art. 25
(1) În perioada de valabilitate acordul poate fi modificat prin prelungirea valabilităţii, extindere sau, după caz, revizuire la solicitarea titularului acordului, prin depunerea unei cereri în acest sens. Prelungirea valabilităţii acordului poate avea loc atunci cînd contribuabilul solicită aceasta în situaţia existenţei aceloraşi termeni şi condiţii. Extinderea poate avea loc în situaţia în care contribuabilul solicită includerea în acordul încheiat a altor tranzacţii cu entităţi afiliate. Revizuirea poate avea loc în situaţia în care intervin circumstanţe şi elemente de fapt ce nu au fost previzionate sau au fost inexact previzionate la momentul emiterii acordului şi care pot influenţa termenii şi condiţiile acordului.

(2) Cererea pentru modificarea acordului se depune la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi trebuie să conţină datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal, referiri la acordul care urmează a fi modificat şi elementele care determină modificarea acestuia. Cererea va fi însoţită de documentaţia aferentă elementelor care determină modificarea acordului anterior şi dovada achitării taxei de modificare.

(3) Acordul poate fi modificat şi la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu acordul contribuabilului.

Art. 26

Acordul poate fi emis unilateral, bilateral sau multilateral. Acordul unilateral este emis de autoritatea competentă din România. Acordul bilateral sau multilateral este emis în comun de către autoritatea competentă din România şi autorităţile fiscale competente din statele în a căror jurisdicţie se află entităţile afiliate contribuabilului solicitant. Acordul bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru tranzacţii cu contribuabili care provin din ţări cu care România are încheiate convenţii pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a se realiza acest obiectiv urmează a se aplica prevederile articolului „Procedura amiabilă“ prevăzut în convenţiile pentru evitarea dublei impuneri.

Art. 27
Acordul se emite pentru o perioadă de până la 5 ani. Prin excepţie, se pot emite acorduri pe o perioadă mai mare, în cazul contractelor pe termen lung.

Art. 28
Acordul produce efecte numai pentru viitor, începând cu anul fiscal următor celui în care s-a încheiat tranzacţia. Prin excepţie, acordul se poate aplica şi în anul fiscal în care s-a depus cererea sau s-a emis acordul, în următoarele condiţii:

a) este prevăzut expres în acord;

b) cererea să fie depusă anterior încheierii tranzacţiei pentru care se solicită acordul.

Art. 29
(1) Acordul este opozabil şi obligatoriu faţă de organele fiscale numai dacă termenii şi condiţiile acestuia au fost respectate de către contribuabil. În caz contrar, acordul îşi încetează valabilitatea începând cu anul fiscal în care termenii şi condiţiile acestuia nu au mai fost respectate.

(2) Încetarea valabilităţii se comunică de autoritatea competentă din România autorităţii competente din statele care au fost parte în acord, în cazul acordurilor multilaterale.
Art. 30
(1) Contribuabilul titular al unui acord are obligaţia de a depune, anual, la organul emitent un raport privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului, în anul de raportare, care va include şi valoarea consolidată a tranzacţiilor incluse în acord, în anul de raportare. Raportul se depune la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.

(2) Nedepunerea raportului anual duce la anularea acordului.

Art. 31
Raportul privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului va fi organizat şi va cuprinde după cum urmează:

1. Identificarea acordului, cu următoarele informaţii:

a) persoanele afiliate incluse în acord;

b) termenul de valabilitate a acordului;

c) termenul de la care acordul a fost aplicat efectiv;

d) dacă acordul este unul modificat, în orice fel, şi identificarea precedentului;

e) orice element din acord care a suferit schimbări faţă de modul cum a fost emis iniţial.

2. Note explicative, care identifică, descriu, analizează şi explică următoarele:

a) diferenţele dintre modul de operare a activităţii contribuabilului (funcţii, riscuri, pieţe de desfacere, termeni contractuali, condiţii economice, servicii, bunuri), în anul de raportare, faţă de modul de operare a activităţii contribuabilului descris în cererea de acord. Dacă nu există astfel de diferenţe, se va specifica;

b) diferenţele dintre modul de contabilizare şi evidenţiere a activităţii, în anul de raportare, faţă de cel care exista în momentul depunerii cererii de acord. Dacă nu există astfel de diferenţe, se va specifica;

c) identificarea oricărui element care a condus la neîndeplinirea prezumţiilor critice, precum şi care dintre prezumţiile critice din acord au fost afectate. Noi elemente care ar conduce la identificarea de noi prezumţii critice care ar putea afecta acordul. Dacă nu există astfel de elemente, se va specifica;

d) orice schimbare cu privire la clasificarea contribuabilului în anul de raportare. Dacă nu există astfel de schimbări, se va specifica;

e) informaţii cu privire la tranzacţii de tip excepţional, respectiv de compensări, anulări de tranzacţii, stornări parţiale etc., în anul de raportare. Informaţiile vor include cel puţin contravaloarea, motivul, tipul de tranzacţie (cheltuială, venit, împrumuturi, capital social etc.), analiza impactului financiar;

f) situaţii financiare sau orice detalii financiar-contabile, aferente anului de raportare, care să susţină aplicarea acordului, avizate de un expert contabil;

g) situaţii financiare sau orice detalii financiar-contabile, aferente anului de raportare, care să susţină aplicarea acordului, suficient de detaliate astfel încât Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să poată verifica metoda de calcul al preţurilor de transfer;

h) schema organizatorică a persoanelor afiliate, la nivel mondial, actualizată, care să reflecte participările la capitalul social, identificarea deţinătorilor de capital social, în legătură cu tranzacţiile acoperite de acord;

i) alte elemente considerate relevante de contribuabil.

Art. 32
În situaţia în care acordul nu mai este valabil întrucât prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifică, contribuabilul poate solicita modificarea acestuia prin depunerea unei cereri în acest sens. În cazul solicitării de modificare a acordului, cererea va fi însoţită de prezentarea datelor şi documentelor suplimentare referitoare la dispoziţiile legale în vigoare la emitere şi modificate ulterior.

 

CAPITOLUL III
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 33
Valabilitatea soluţiei fiscale şi a acordului încetează de la data intrării în vigoare a modificărilor dispoziţiilor legale de drept material fiscal în baza cărora au fost emise.

Art. 34
Tarifele pentru emiterea soluţiei fiscale şi/sau a acordului se vor achita în contul 20.33.01.29 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cod IBAN RO56TREZ70020330129XXXXX, deschis la Trezoreria operativă a municipiului Bucureşti.

Art. 35
Contribuabilul va răspunde cererilor de informaţii inclusiv în situaţia în care acestea nu rezultă direct din modul de întocmire a evidenţelor contabile şi fiscale.

Art. 36
Contribuabilul va răspunde cererilor de informaţii inclusiv în situaţia în care acestea sunt în legătură cu persoanele afiliate acestuia.

Art. 37
Cererile de emitere a soluţiilor fiscale sau emitere/modificare a acordurilor pot fi respinse de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în urma analizei documentaţiei aferente, şi în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 10 şi 23, când se constată că acestea nu vizează aspecte necesare a fi clarificate în condiţiile prevăzute la art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în prezenta procedură. Acest fapt va fi comunicat în scris solicitantului.

Art. 38
Termenele de emitere a soluţiei fiscale sau a acordului se suspendă pentru perioada în care organul fiscal solicită date suplimentare în vederea clarificării situaţiei care face obiectul cererii.

Art. 39
Un exemplar din soluţia fiscală şi/sau acord va fi transmis de organul emitent organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului solicitant.

Art. 40
Soluţia fiscală şi acordul vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 41
Cererile pentru emiterea unei soluţii fiscale înaintate Comisiei fiscale centrale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 42
(1) Cererile pentru emiterea unei soluţii fiscale sau acord înaintate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi completate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererile depuse în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi data intrării în vigoare a prezentei proceduri şi nesoluţionate vor fi redepuse conform dispoziţiilor prezentei proceduri, cu achitarea tarifului de emitere.

- Publicitate -