Prin proiectul de OG, publicat de MFP pe 21 ian 2013,  se propune  revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi agricole.

MFP propune aplicarea următoarelor reguli pentru impozitarea veniturilor din activităţi agricole:

1. Extinderea sferei veniturilor impozabile prin includerea celor din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală precum şi a veniturilor din silvicultură şi piscicultură;
2. Determinarea venitului anual pentru veniturile din activităţi agricole numai pe baza normelor anuale de venit şi eliminarea modalităţii de determinare a venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate în partidă simplă;
3. Determinarea venitului net anual în sistem real, pentru veniturile din silvicultură şi piscicultură potrivit regulilor de impunere proprii veniturilor din activităţi independente;
4. Precizarea veniturilor neimpozabile din cadrul categoriei ;
5. Stabilirea nivelului normelor de venit pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal;
6. Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.
7. Unificare cotei de impozit de 16% pentru veniturile din activităţi agricole, impozitul stabilit de organul fiscal competent, fiind impozit final;
8. Depunerea declaraţiei la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv, a anului fiscal pentru anul în curs, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere. În cazul în care activitatea începe să se desfăşoare după dat de 25 mai declaraţia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea;
9. Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere;
10. Plata impozitului se efectuează către bugetul de stat în două rate egale astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 septembrie inclusiv;
b) 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.
Din impozitul virat la bugetul de stat nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale;
11. Reguli tranzitorii aplicabile veniturilor realizate în perioada impozabilă cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.

Prevederi legale ÎN VIGOARE – Codul fiscal 1 ian 2013 Prevederi legale PROPUSE – proiect OG 21 ian 2013
ART. 43 Cotele de impozitare
(1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

f) activităţi agricole;

… 

CAP. VII Venituri din activităţi agricole

ART. 71 Definirea veniturilor din activităţi agricole
Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

- publicitate -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 72 Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
(1) Venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă.
(3) Dacă o activitate agricolă este desfăşurată de un contribuabil pe perioade mai mici – începere, încetare şi alte fracţii de an – decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul căreia se desfăşoară activitatea.
(4) Dacă o activitate agricolă a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorată calamităţilor naturale, norma de venit aferentă activităţii se reduce, astfel încât să reflecte această pierdere.
(5) Contribuabilii care desfășoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care impozitul se calculează potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) au obligaţia să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop.
(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care impozitul se calculează potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Contribuabilii respectivi au obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârţitul anului fiscal.

 

 

 

ART. 73 Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă

 

(1) Un contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă, prevăzută la art. 71, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit art. 48.
(2) Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 51 alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

(1) Impozitul pe venitul net din activităţi agricole se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit, cât şi în sistem real, impozitul fiind final.
(2) Orice contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activităţi pe care contribuabilul începe să o desfăşoare după data de 25 mai, declaraţia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea.
(3) În cazul unui contribuabil care determină venitul net din activităţi agricole pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, acesta este obligat să efectueze plăţi anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art. 82 alin. (3).
(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri băneşti din agricultură, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, impozitul se calculează prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final. Norme metodologice
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileşte prin norme care se emit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
(6) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi agricole determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.

ART. 43 Cotele de impozitare
(1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

… 

CAP. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Art. 71 Definirea veniturilor
(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute, individual sau într-o formă de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.
(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor Cap.II Venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.
(4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la art.71 alin.(1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
(5) Veniturile definite la alin.(1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor Cap.II Venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

 

Art. 72 Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală, a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.
(2) Veniturile definite la art.71 alin.(1) în limitele stabilite potrivit tabelului din Anexa 1 sunt venituri neimpozabile.

anexa1-proiect-og

Art.73 Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

(1)Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă(ha)/cap de animal/ nr. familii albine.
(3) Pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art.71 alin.(1) sunt stabilite potrivit Anexei 2:

anexa2-poriect-og
(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

 

Art.74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art.71 alin.(1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.
În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
(3) Declaraţia prevăzută la alin.(2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art.72.
(4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 septembrie inclusiv;
b) 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.
(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.

5 COMENTARII

 1. Am platit in 2013 impozitul agricol pe baza normelor de venit.,fiind persoana fizica care a lucrat 45 ha in arenda.
  Este normal sa-mi calculeze fiscul venitul in decembrie pe baza facturilor platite si a marfi vandute[cu acte]
  Mentionez ca am vandut productia in stare naturala cu acte la o unitate specializata.
  In 2012 mi s-a retinut din productia livrata 7,5% si fiscul mi=a facut un nou calcul netinand cont de acest impozit livrat si mi-a impus inca un impozit pe baza facturilor avute.
  Va rog sa-mi raspundeti corect fiindca oricum nu puteti afecta fiscul care mi-a incasat banii in plus
  Multumesc!

 2. Oamenii astia sunt dea dreptul tembeli .Toti agricultorii se vor limita la suprafetele si numarul de animale minimale pentru a nu fi impozitati.In atare situatie,vom fi obligati sa mancam ce ne aduc importatorii,care sunt si initiatorii acestui act tembel.Asadar ,adio legume ,fructe, carne ,lapte, oua,branza,indigene.O.Paller,a avut mare dreptate cind a spus;POLITICIENII SUNT PORCI. SUBSCRIU.

 3. Deja avem un impozit pe pamant care se platea la primarie ! In plus, acum avem noul impozit! Este bine sa platim un impozit la cea ce castigam ;sa se puna pretul la aratura,discuit,etc+munca…,sa se scada din recolta evaluata la pretul zilei !Din ce ramane ca si castig sa se uia impozit !Nu este destul ca daca facem un imprumut in banca,platim o gramada de chestii aiurea ,fiind jecmaniti pe fata…acum „alesii neamului” ne vor la tava ca sa aiba bani sa-si plateasca salariile uriase…RUSINE
  Peste toate,acum vor sa imparta tara in state !Toata tevatura asta este pentru a ne putea supune fara comentarii !
  Cred ca ar fi foarte bine daca ne-am uni cu totii sa le artam pozitia noastra fata de legile pe care ni le baga pe gat..

 4. Ar trebui si sa intre in greva si sa nu cultive cel putin un an decat pentru uzul personal. Sa vedem atunci……..
  Ar trebui masuri de stopare a speculei , in piete nu mai sunt decat 10-15 producatori ,restul sunt speculanti si sarlatani care vand marfa de import cu etichetade marfa romaneasca cred ca s-ar strange mai multi bani ………..
  Ar trebui intervenit la firmele importatoare……de unde au „persoanele colorate” din fiecare piata banane la vanzare, portocale si lamai sau mere cu mult sub pretul pietei? ……… in nici un caz din furt pt ca e vb de cantitate f mare……
  Ar trebui sa va multumim”stimati alesii” ca ne mai lasati sa respiram……… Ce bine ca ne -ati adus aminte ca doar d-aia va votam , sa va creati privilegii , sa ne conduceti si sa ne subjugati , sa ne impuneti foncirea fara sa aveti frica de DUMNEZEU, dar tine-ti minte ca EL nu bate cu parul .
  Ar trebui fortati marii patroni de firme sa-si plateasca datoriile catre bugetul de stat, si nu am vazut nici un taran din asta evazionist sa coboare din elicopter , mert, sau vreun yaht ,ci tot datornicii huzuresc in lux si opulenta …. va multumim …………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!