Modificarea şi completarea Declaraţiei unice – Formularul 112 ( proiect Ordin de modificare a Ordinului comun 1045/2084/793/2012)

79

ANAF a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

În referatul de aprobare, ANAF precizează că modificarea Declaraţiei 112 are în vedere modificările aduse Codului fiscal, prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013, unele propuneri primite de la reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi de la unele direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Prin prezentul proiect de ordin comun se propun următoarele:
a) eliminarea din Nomenclatorul „Creanţe fiscale”, a două tipuri de creanţe, respectiv: „contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal“ precum şi „impozitul aferent veniturilor din activităţi agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Codul Fiscal”;
b) completarea categoriilor de condiţii de muncă, din „Anexa Angajator” a declaraţiei, cu o nouă categorie, „alte condiţii de muncă”;
c) modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“, prin:
– eliminarea tipului de asigurat care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal;
– completarea cu două tipuri de asigurat şi anume: „personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fară drept de pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale” şi „persoane fizice care realizează venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi şi care declară şi achită contribuţiile sociale individuale potrivit art.296^19 alin.(1^13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”.
d) completarea Nomenclatorului “Tip asigurat“ cu un nou tip de asigurat “Administratorii societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie”;
e) adaptarea secţiunii C, din „Anexa Asigurat” a declaraţiei, astfel încât să permită declararea separată, pentru aceeaşi persoană, a fiecărui tip de venit realizat pentru luna de raportare ( secţiunea C devine repetitivă );
f) modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Formularul 112, astfel modificat, urmează să fie utilizat începând cu obligaţiile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Referinţe anexate:
Proiect ordin
Anexa 1.1 
Anexa 1.2 
Anexa 2 
Anexa 3 
Anexa 4 
Anexa 5 
Referat de aprobare

- Publicitate -