AC18 In intelesul prezentului titlu, se vor folosi urmatoarele definitii:
a) produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 162;
b) productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma;
c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de prezentul titlu si de norme;
d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamalã potrivit legislatiei vamale în vigoare;
AC18
d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamala, conform Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei;
AC18 e) antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea fiscala competenta, in exercitarea activitatii acesteia, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produse accizabile intr-un antrepozit fiscal;
f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor;
g) documentul administrativ de insotire a marfii – DAI este documentul care trebuie folosit la miscarea produselor accizabile in regim suspensiv;
h) documentul de insotire simplificat – DIS este documentul care trebuie folosit la miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu accize platite;
i) codul NC reprezintã pozitia tarifarã, subpozitia tarifarã sau codul tarifar, asa cum este prevãzutã/prevãzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifarã si statisticã si la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificãri în nomenclatura combinatã a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevãzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;
AC18
i) codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, conform Nomenclaturii combinate din Tariful vamal comun valabil in anul anterior anului in curs;
AC18 j) operatorul inregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata sa primeasca in exercitarea activitatii economice produse supuse accizelor in regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse in regim suspensiv;
k) operatorul neînregistrat este persoana fizicã sau juridicã autorizatã sã primeascã cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv.
AC18
k) operatorul neinregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata in exercitarea profesiei sale sa efectueze, cu titlu ocazional, aceleasi operatiuni prevazute pentru operatorul inregistrat.

- publicitate -

4 COMENTARII

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.