LEGEA nr. 6/2013 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
2013-08-05 – Ordonanța de rectificare – Ordonanta 18/2013
2013-02-25 – Intrată în vigoare la: 25 februarie 2013
2013-02-22 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 107 din 22.02.2013

LEGEA nr. 6/2013 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

- publicitate -

Dispoziţii generale

 

Art. 1

Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2013.

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

Art. 2

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 50.703,8 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 50.703,8 milioane lei.

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 291,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 105 milioane lei, cu un excedent de 186,7 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexele nr. 2/03/01–2/03/04.

(5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

 

Art. 3

(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.476 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.689 milioane lei.

(3) Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj înregistrat la sfârşitul anului 2013 se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj în anii precedenţi.

(4) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 252,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 26,3 milioane lei, cu un excedent de 226 milioane lei.

(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.

(7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

 

Art. 4

(1) Pentru anul 2013, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat ori, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.

(3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat ori, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)–(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.

(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare;

c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul „Cheltuieli neeligibile“ nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile“. Majorarea sumelor prevăzute la alineatul „Cheltuieli neeligibile“ poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.

(8) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.

 

Art. 5

(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată, sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi ori instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

 

Art. 6

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013.

(3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ cu încadrarea în totalul cheltuielilor aprobate prin buget.

(4) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

 

Art. 7

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri“ alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“ la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul „Alte transferuri“ alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

 

Art. 8

(1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare.

 

Art. 9

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

 

Art. 10

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

 

Art. 11

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

 

Art. 12

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale“ şi al capitolului 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială“ la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

 

Art. 13

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii“, cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 în programele de investiţii publice anexe la aceste bugete.

(3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, categoria e „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“, anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

Art. 14

Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)–h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)–h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Art. 15

(1) În anul 2013, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul „Cheltuieli de personal“, în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul „Cheltuieli de personal“, sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 16

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.

 

Art. 17

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei.

 

Art. 18

(1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2013, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. d) pct. d1) şi d2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 19

În anul 2013 nu se acordă credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 20

(1) În anul 2013, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

(2) În anul 2013, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

 

Art. 21

Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj ca în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi să detalieze Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii pe bugetele instituţiilor subordonate.

 

Art. 22

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2013, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Art. 23

În anul 2013, creditele bugetare estimate pentru 2014–2016 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.

 

Art. 24

Anexele nr. 1/03–5/03 şi nr. 1/04–6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Anexa nr. 1/03

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anii 2013–2016

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

– SINTEZA –

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

 

Anexa nr. 2/03/01

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

 

Anexa nr. 2/03/02

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

 

Anexa nr. 2/03/03 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

 

Anexa nr. 2/03/04

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013–2016

 

Anexa nr. 3/03

SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit, precum şi altor facilitaţi şi instrumente postaderare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA

 

Anexa nr. 3/03/21

FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIŞA PROIECTULUI

 

Anexa nr. 4/03

Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2012–2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Anexa nr. 4/03

 

Anexa nr. 5/03

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE

 

Anexa nr. 5/03/01

FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 2

FIŞA

 

Anexa nr. 1/04

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe anii 2013–2016

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

– SINTEZA –

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 

Anexa nr. 2/04

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

– SINTEZA –

cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2013–2016

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 

Anexa nr. 3/04

SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit, precum şi altor facilitaţi şi instrumente postaderare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA

 

Anexa nr. 3/04/21

FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIŞA PROIECTULUI

 

Anexa nr. 4/04

Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anii 2012–2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Anexa nr. 4/04

 

Anexa nr. 5/04

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE

 

Anexa nr. 5/04/01

FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

COD OBIECTIV 1

FIŞA

 

Anexa nr. 6/04/15

SINTEZA sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013–2016

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

SINTEZA

 

3 COMENTARII