Joi, 28 feb 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru consultare publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. Documentele sunt atașate la finalul articolului.

Persoane interesate pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în termen de 10 zile de la publicare.

Promovarea modificării normelor metodologice este determinată de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi de necesitatea clarificării unor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.

În nota de fundamentare se menționează următoarele modificări propuse:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”
1. Completarea normelor metodologice actuale cu precizări legate de informaţiile fiscale suplimentare ce trebuie înscrise în registrul de evidenţă fiscală, referitoare la veniturile impozabile realizate de un contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art.19 alin.(1)din Codul fiscal, precum şi la cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art.21 din Codul fiscal. Aceste informaţii sunt necesare pentru evidenţierea şi corelarea tuturor informaţiilor fiscale şi contabile, care stau la baza întocmirii declaraţiei privind impozitul pe profit.
2. Completarea normelor metodologice actuale cu precizări referitoare la regimul fiscal aplicabil situaţiilor de retratare a mijloacelor fixe amortizabile, în cazul trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS.
3. Completarea normelor metodologice cu precizări referitoare la regimul fiscal aplicabil veniturilor şi cheltuielilor rezultate din evaluarea obligaţiunilor precum şi al cheltuielilor rezultate din deprecierea obligaţiunilor, în sensul impozitării/deducerii acestora la momentul înregistrării în evidenţa contabilă.
4. Clarificarea noţiunii de „parte de patrimoniu transferată ca întreg” în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuată potrivit legii, precum şi corelarea cu criteriile de apreciere a caracterului independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate, cu cele aplicabile acestor operaţiuni potrivit normelor metodologice date în aplicarea art.27 şi 271 din Codul fiscal. Se clarifică modul de recuperare a pierderii fiscale transferate în cadrul acestor operaţiuni, dacă nu este identificată o activitate economică/ramură de activitate independentă.
5. Aplicarea, începând cu 1 februarie 2013, a sistemului obligatoriu de impunere a veniturilor microîntreprinderilor pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care îndeplinesc, la 31 decembrie 2012, condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.8/2013, impune completarea normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art.26 din Codul fiscal, cu precizări legate de modul de recuperare a pierderilor fiscale, înregistrate de aceşti contribuabili atât în anul 2013, cât şi în anii anteriori.

B. Titlul III „Impozitul pe venit”
În contextul actual, se are în vedere corelarea actualelor norme metodologice date în aplicarea Titlului III cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi clarificarea unor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.

Cele mai importante modificări şi completări în domeniul impozitului pe venit, aduse Normelor metodologice actuale, prin prezentul proiect, cuprind precizări privind:
1. Considerarea masei lemnoase exploatate în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie ca fiind bun mobil din patrimoniul personal, din valorificarea caruia sunt obţinute venituri neimpozabile.

2. Includerea în categoria veniturilor impozabile din salarii a următoarelor:
– asimilarea, în vederea impunerii, a venitului reprezentând remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată (SPRL), potrivit legii, ca venit salarial realizat în afara funcţiei de bază;
– indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013;
Deducerea sumelor plătite direct de către angajat, membru de sindicat, în limitele stabilite potrivit legii, pentru determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii realizate la funcţia de bază.
Precizarea modalităţii de calcul, reţinere şi virare a impozitului pe veniturile reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, pentru drepturile plătite începând cu data de 1 februarie 2013;
Precizarea obligaţiei de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.

3. Includerea prevederilor referitoare la veniturile din investiţii privind:
– definirea preţului de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite de persoanele fizice în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil în condiţiile prevăzute la art. 27 şi 271 din Titlul II – Impozitul pe profit, în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare, dupa caz, al titlurilor de valoare cedate, înainte de operaţiune. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit valoarea nominală/ preţul de cumpărare al titlurilor respective este considerat zero.
– precizarea modalităţii de determinare a câştigului din înstrăinarea părţilor sociale dobândite prin moştenire.

4. Reguli aplicabile pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole pentru care sunt stabilite norme de venit:
– definirea grupelor de produse vegetale şi animale impuse pe baza normelor de venit;
– definirea produselor în stare naturală;
– precizarea privind impunerea veniturilor din activităţi agricole în sistem real în cazul veniturilor pentru care nu au fost stabilite norme de venit;
– stabilirea unei reguli de repartizare a cheltuielilor efectuate în comun aferente veniturilor din activităţi agricole pentru care există regimuri fiscale diferite;
– precizarea modalităţii de acordare a plafonului neimpozabil la nivelul asocierii, în cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăsoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică;
– clarificarea determinării venitului din activităţi agricole impuse pe baza de norme de venit în cazul exploatării bunurilor deţinute în comun;
– alte precizări tehnice privind modalitatea de impunere a veniturilor din activităţi agricole.

5. Includerea în categoria venituri din alte surse a următoarelor:
– venituri distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative – persoane juridice, prevăzute la art.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
– venituri obţinute de cedent şi cesionar din cesionarea drepturilor de creanţe salariale din patrimoniul personal, obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, luând în considerare prevederie art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– veniturile obţinute de cedent din transmiterea drepturilor din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile de venit prevăzute la art. 41 lit.a) – h) din Codul fiscal;
– veniturile obţinute de cedent din cesionarea creanţelor din patrimoniul personal;

6. Precizarea privind modalitatea de determinare a venitului obţinut în cadrul filialei unui SPRL, care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă şi a venitului distribuit asociaţilor, astfel:
a) persoanele fizice asociate, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare, venitului net anual din activităţi independente;
b) societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei, va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare, în venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv.

7. Veniturile de natură salarială obţinute de persoanele fizice detaşate să desfăşoare activitate dependentă în străinănătate plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, se impun în România dacă există drept de impunere potrivit Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea sau dacă nu există încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri încheiată cu statul de detaşare. Astfel, se stabilesc următoarele reguli:
– salariul plătit de angajatorul român sau de un sediu permanent din România persoanei fizice detaşate în străinătate pentru o perioadă mai scurtă decât perioada prevăzută de Convenţie, este impozabil în România;
– salariul plătit de angajatorul român sau de un sediu permanent din România persoanei fizice detaşate în străinătate pentru o perioada mai mare decât perioada prevăzută de Convenţie, este impozabil în statul străin;
– dacă iniţial contractul de detaşare prevede o perioadă de şedere în străinătate mai scurtă decât perioada prevăzută de Convenţie dar ulterior acesta se prelungeşte, drept de impunere asupra venitului din salarii revine statului străin în care salariatul îşi desfăşoara activitatea.
Impozitul reţinut de angajatorul român se restituie salariatului de către autoritatea fiscală prin depunerea de către contribuabil a declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate, care reprezintă şi cerere de restituire;
– dacă iniţial contractul de detaşare prevede o perioadă de şedere în străinătate mai mare decât cea prevăzută de Convenţie şi încetează detaşarea persoanei fizice înainte de expirarea perioadei prevăzută de Convenţie, drept de impunere revine României iar angajatorul are obligaţia reţinerii impozitului pe salariu. Dacă persoana fizică pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii şi angajatorul nu poate să efectueze reţierea diferenţelor de impozit, atunci persoana fizică declară aceste venituri în România potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi organul fiscal procedează la regularizarea impozitului pe salarii;
– în condiţiile în care activitate salarială este desfăşurată de persoana fizică detaşată într-un stat cu care România nu are încheiată Convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau persoana fizică nu este vizată de o convenţie de evitare a dublei impuneri, venitul de această natură se impune în România indiferent de perioada pentru care activitatea este desfăşurată în statul străin;

8. Alte clarificări de natură tehnică.

C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Se modifică şi se completează normele metodologice, în sensul:
1. introducerii unor reguli tranzitorii pentru anul 2013, necesare trecerii de la sistemul opţional de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aplicabil până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, la cel obligatoriu, introdus de Ordonanţa Guvernului nr.8/2013, aplicabil începând cu data de 1 februarie 2013.
2. corelării condiţiilor care definesc microîntreprinderea, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.8/2013, inclusiv a celei referitoare la limita stabilită pentru veniturile realizate de persoanele juridice, la nivelul a 65.000 euro, condiţii care impun intrarea sau ieşirea, după caz, din sistemul de impunere a veniturilor microîntreprinderilor,
3. alte corelări necesare aplicării sistemului obligatoriu de impunere a microîntreprinderilor.

D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi”
Se urmăreşte corelarea actualelor norme metodologice date în aplicarea Titlului V din Codul fiscal cu noile prevederi introduse.
1. În acest sens, impunerea cu o cotă majorată de impozit, respectiv de 50% pentru veniturile din prestarea de servicii în România sau în afara României, dividende, dobânzi, comisioane, redevenţe şi din exercitarea unei profesii independente plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, indiferent de rezidenţa persoanelor beneficiare a acestor venituri, presupune completarea actualelor norme cu aceste precizări;
2. Sunt precizate instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii;
3. Aplicarea cotei de 16% şi pentru servicii prestate în afara României, respectiv pentru servicii de management, servicii de consultanţă în orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asistenţă tehnică, servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu, servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari, contabili, auditori;
4. Alte aspecte tehnice.

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
1. Având în vedere amendamentele aduse Codului fiscal prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi modificările introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, se impune corelarea legislaţiei secundare în domeniul TVA cu legislaţia primară. Astfel, au fost elaborate norme metodologice date în aplicarea amendamentelor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012, precum şi pentru aplicarea măsurilor legislative instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013.
2. Alte modificări şi completări aduse normelor metodologice în domeniul TVA prin prezentul proiect se referă în principal la:
– alinierea legislaţiei naţionale la hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C- 257/11 Gran Via Moineşti dată împotriva Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin care Curtea a stabilit că operatorii economici au drept de deducere a TVA aferente achizitiilor de terenuri pe care se află construcţii care sunt demolate în vederea realizării altor constructii destinate realizarii de operatiuni taxabile, iar taxa aferentă achiziţiei acestor bunuri nu se ajustează;
– regimul TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, care nu mai reintră în posesia societăţilor de leasing, respectiv introducerea de prevederi referitoare la faptul că nu se ajustează TVA în cazul bunurilor nerecuperate de către societăţile de leasing, dar pentru care acestea fac dovada că au întreprins demersuri în vederea recuperării, în conformitate cu opinia Comisiei Europene transmisă prin Scrisoarea suplimentară de punere în întârziere nr. 546/25.01.2013 – Încălcarea 2012/4017, pentru a evita declanşarea procedurii de infringement;
– compatibilizarea anumitor prevederi care reglementează locul livrării/prestării pentru livrările de bunuri/prestările de servicii la bordul navelor, cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată;
– alte clarificări de ordin tehnic privind:
– implementarea grupului fiscal şi anularea tratamentului unei persoane ca membru al unui grup fiscal, astfel încât să nu fie scindată perioada fiscală din perspectiva modului de completare şi depunere a deconturilor de TVA;
– clarificări suplimentare pentru determinarea depăşirii plafonului care serveşte drept referinţă pentru stabilirea regimului TVA aplicabil în cazul bunurilor de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol;
– completarea exemplelor de servicii strâns legate de serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor pentru asigurarea aplicării unitare a prevederilor legale;
– regularizările taxei aferente operaţiunilor realizate înainte de trecerea persoanelor impozabile la regimul de scutire pentru întreprinderi mici în cazul anulării de contracte, a reducerilor de preţ, şi a altor evenimente de natură a conduce la ajustarea bazei impozabile a TVA;
– depunerea unei declaraţii speciale pentru ajustarea TVA în situaţiile în care apar evenimente de natura a genera ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA;
– deducerea TVA pe baza unei declaraţii speciale în cazul persoanelor care trec de la sistemul TVA la încasare la regimul special de scutire, sau sunt radiate din oficiu de organele fiscale din evidenţa plătitorilor de TVA, în cazul în care plata facturilor de achiziţii se efectuează ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA;
– stabilirea condiţiilor în care bonurile fiscale cu valori de până la 100 Euro, care îndeplinesc condiţiile pentru a fi tratate ca şi facturi simplificate, permit deducerea TVA, respectiv înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului cu ajutorul caselor de marcat;
– noficările pentru calcului Bazei TVA – menţionarea expresă a faptului că operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt operaţiunile realizate în interiorul ţării şi clarificarea situaţiilor în care se schimbă statutul persoanelor impozabile în anul pentru care se depun notificările;
– prevederi referitoare la facturile de corecţie emise pentru operaţiuni supuse taxării inverse, ulterior unui control fiscal la beneficiar.

F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
1. Precizarea documentelor ce trebuie prezentate de plătitorii de accize pentru bere şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, în vederea stabilirii nivelul accizelor datorate la bugetul de stat, respectiv dacă se datorează numai accizele armonizate sau se datorează atât accizele armonizate cât şi accizele nearmonizate.
În cazul în care se datorează şi accizele nearmonizate, baza de calcul a garanţiei pentru operaţiunile desfăşurate în regim suspensiv va cuprinde atât nivelul accizei armonizate, cât şi nivelul accizei nearmonizate.
Totodată, se reglementează procedura de restiturie a accizelor nearmonizate prevăzute pentru aceste produse, în sensul că se impune respectarea procedurilor prevăzute pentru restituirea accizelor armonizate.
2. Reglementarea procedurii pentru achiziţionarea în regim de excepţie de la plata accizelor a aditivilor ce nu pot fi utilizaţi în calitate de combustibil sau carburant. Astfel, pentru a beneficia de această excepţie, operatorii economici vor avea obligaţia ca, înainte de achiziţionarea acestor produse, să depună o notificare la autoritatea vamală. Achiziţionarea aditivilor fără notificarea prealabilă a autorităţii vamale va atrage exigibilitatea accizelor.
3. Stabilirea dreptului de acordare a scutirii indirecte de la plata accizelor pentru utilizările specifice ale alcoolului etilic, şi în cazul achiziţionării acestor produse de la destinatari înregistraţi, având în vedere faptul că şi aceşti operatori economici fac parte din categoria plătitorilor de accize.
Revizuirea documentelor necesare pentru restituirea accizelor astfel încât acestea să fie relevante pentru fiecare tip de operator economic, respectiv antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat şi importator.
4. Revizuirea precizărilor privind achiziţiile de arome alimentare deja eliberate în consum într-un alt stat membru, astfel încât şi producătorii de băuturi nealcoolice să beneficieze de restituirea accizelor.
5. Depunerea on-line a situaţiilor de raportare pentru destinatarii înregistraţi şi utilizatorii finali în vederea reducerii costurilor generate de depunerea personală a acestor situaţii.
6. Introducerea unei noi condiţii pentru autorizarea utilizatorilor finali care achiziţionează produse energetice în regim de exceptare de la plata accizelor, în vederea diminuării riscurilor de evaziune fiscală.
Astfel, nu vor fi autorizaţi operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
7. Precizarea că, sigilarea instalaţiei de producţie în cazul suspendării, revocării sau anulării autorizaţiei de antrepozit fiscal se va realiza după finalizarea procesului de fabricaţie în cazul în care există produse aflate în proces de fabricaţie.
8. Completarea anumitor situaţii de raportare cu informaţii privind codul produsului accizabil, având în vedere că există situaţii în care un cod NC poate fi încadrat în mai multe grupe de produse accizabile, afectând astfel rapoartele de analiză.

G. Titlul IX² Contribuţii sociale obligatorii
Se aduc clarificări privind:
1. Noile reglementări referitoare la tratamentul fiscal al sumelor care depăşesc valoarea a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, în cazul indemnizaţiilor primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului;
2. Modalitatea de stabilire a bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează numai venituri din activităţi independente precum şi pentru persoanele care realizează numai venituri din activităţi agricole;
3. Modul în care se determină baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului de venit.
4. Alte aspecte de natură tehnică.
6. Completarea normelor actuale cu precizări legate de declararea şi plata impozitului pe profit anual, în cazul persoanelor juridice străine care au obţinut, în cursul anului, venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, în sensul clarificării faptului că, pentru calculul impozitului pe profit anual sunt luate în calcul şi impozitele plătite/reţinute, trimestrial, pentru aceste venituri.

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre 
Anexe 
Notă de fundamentare

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] HOTĂRÂREA nr. 84/2013 din 06 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 2013-03-14 – Publicat în MOFnr. 136 din 14 Martie 2013 2013-02-28 – Proiect, Nota de fundamnetare […]

  2. spuneti-mi va rog la ce categorie de venit este incadrata dobanda dintr-un cont de economii depus de parinti pe numele meu? la categoria de venit care ma obliga sa am obligatii pecuniare fata de Casa de sanatate in conditiile in care sunt studenta in anul III si nu am nici un loc de munca. Cum este gandita aceasra aberatie? Spuneti-mi va rog art. 213 din legea cadru dupa care functioneaza Ministerul Sanatatii 95/2006, s-a abrogat cumva? Va rog faceti ceva si cllarificati notiunea de venit in acest caz. Ce venit am eu daca parintii din munca lor respectiv salariile obtinute si impozitate conform legii mi-au constituit acest cont bancar trebuie sa mai achite inca o data fondul de sanatate la acelasi venit? Credeti ca trebuie sa mergem si cu acest aspect in instanta asa cum au mai facut-o si alte categorii sociale, adica pensionarii? Va rog di suflet sa ma lamuriti in acest sens.