ART. 206^54 Garantii

207

AC20 (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, conform prevederilor din normele metodologice, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. In situatia in care antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat inregistreaza obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, garantia se extinde si asupra acestora de drept si fara nicio alta formalitate. AC20
AC20 AC18 (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat si expeditorul înregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, conform prevederilor din normele metodologice, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. AC18 AC20
AC18 (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), garantia poate fi depusa de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de destinatar sau, în comun, de doua ori mai multe dintre aceste persoane sau dintre persoanele prevazute la alin. (1), în cazurile si în conditiile stabilite prin normele metodologice.
(3) Garantia este valabila pe întreg teritoriul Comunitatii. AC18
AC20 (4) Garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitatilor tehnologice de productie pentru antrepozitul nou-infiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, dar nu mai putin de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie. Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute in normele metodologice. AC20
AC20 AC18 (4) Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute în normele metodologice. AC18 AC20
AC20 (5) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari in volumul afacerii sau in nivelul de accize datorat. AC20
AC20 AC18 (5) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat, si nu va fi mai mica decât nivelul minim prevazut în normele metodologice. AC18 AC20
AC20 (6) Garantia aferenta deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize efectuata de un expeditor inregistrat reprezinta 100% din valoarea accizelor corespunzatoare produselor deplasate, in conditiile prevazute in normele metodologice. AC20

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Confrom art. IV din OUG 54/2010:
  (…).
  (2) Autorizatiile detinute de antrepozitarii autorizati pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. I pct. 5, isi inceteaza valabilitatea la data de 1 septembrie 2010.
  (3) Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse energetice si antrepozitarii autorizati pentru productia de tigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevazuti la art. I pct. 5, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice si mai mult de doua antrepozite fiscale de depozitare tigarete, au obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, in numar de maximum 8, respectiv doua, pentru care se intentioneaza reautorizarea acestora.
  (4) Dupa 48 de ore de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize catre antrepozite fiscale de depozitare.
  (5) Antrepozitarii autorizati care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin autorizatii valabile, care au depasit perioada de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si, respectiv, de un an in celelalte cazuri de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei si doresc sa isi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligatia de a solicita reautorizarea pana la data de 31 august 2010 inclusiv, in conditiile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (6) Antrepozitarii autorizati care detin autorizatii valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a caror valabilitate, pana la data de 31 august 2010, nu depaseste 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii si, respectiv, un an in cazul contribuabililor mici de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei, au obligatia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 si 17 pana la data de 31 august 2010 inclusiv.
  (7) Nerespectarea prevederilor alin. (5) si (6) atrage revocarea autorizatiilor de antrepozit fiscal.