Organizarea şi funcţionarea MFP și ANAF (proiect HG)

491

Luni, 4 martie 2013,  Ministerul Finantelor Publice a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Puteţi trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în termen de 10 zile de la publicare.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se propune:

reducerea numărului maxim de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice cu 167 posturi (reprezentând 9% din numărul total de posturi al aparatului propriu), ceea ce conduce la reducerea a minim 20 posturi de conducere( din care 16 ocupate). Din cele 167 de posturi, 35 posturi sunt vacante (reducere efectivă) şi 132 posturi preluate începând cu data de 19.02.2012 de către Ministerul Fondurilor Europene. Posturile vacante ramase după această reducere la nivelul aparatului propriu al ministerului vor fi redistribuite cu precădere către o structura nou înfiinţată, Unitatea de verificare şi autorizare.
desfiinţarea a 7 direcţii din organigrama ministerului.
– înfiinţarea Unităţii de verificare şi autorizare, prin reorganizarea activităţii Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific pentru a se asigura o mai bună coordonare şi un grad mai mare de eficienţă al activităţii exercitate în domeniul autorizării antrepozitelor, jocurilor de noroc, caselor de marcat, caselor de schimb valutar, tichetelor de masă şi tichetelor cadou.
– înfiinţarea, la nivelul ministerului, a unei funcţii de secretar de stat care va coordona Unitatea de verificare şi autorizare şi va sprijini ministrul finanţelor publice în îndeplinirea politicilor guvernamentale în domeniul autorizării antrepozitelor, jocurilor de noroc, caselor de marcat, caselor de schimb valutar, tichetelor de masă şi tichetelor cadou.
înfiinţarea unei structuri noi, respectiv Unitatea de evaluare a investiţiilor publice, care va avea ca atribuţie evaluarea eficienţei alocării resurselor financiare pentru investiţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat.
crearea Corpului de control în directa subordonare a ministrului finanţelor publice
– înfiinţarea unei structuri noi, Direcţia generală relaţii financiare internaţionale.
desfiinţarea Direcţiei legislaţie cod de procedură fiscală şi a Direcţiei de politici şi legislaţie în domeniile vamal şi nefiscal şi crearea unei singure structuri organizatorice – Direcţia generală de legislaţie cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile, care va include şi Direcţia de legislaţie şi reglementări contabile, pentru o coordonare unitară a legislaţiei în domeniu.
reorganizarea Direcţiei generale legislaţie Cod fiscal în Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale şi desfiinţarea celor 3 direcţii din subordine, pentru o mai bună coordonare a activităţii de elaborare a modificărilor şi completărilor legislaţiei de Cod fiscal precum şi de rescriere a întregii legislaţii fiscale.
– reorganizarea Direcţiei de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă în Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă pentru finanţe şi Serviciul de comunicare pentru buget, trezorerie şi datorie publică.
– schimbarea denumirii Direcţiei generale de analiză macroeconomică şi politici financiare în Direcţia generală de politici şi analiză macroeconomică, pentru o mai bună reflectare a activităţii în cadrul acesteia.
– desfiinţarea Serviciului asistarea conducerii.
– reorganizarea Direcţiei de buget şi contabilitate internă în Direcţia de buget, contabilitate internă, investiţii şi achiziţii publice, prin preluarea activităţii de investiţii şi achiziţii publice de la Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne concomitent cu reorganizarea Direcţiei generale de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne în Direcţia de servicii interne, având în vedere ultimele modificări ale legislaţiei bugetare pentru o mai bună corelare a activităţii de angajare a cheltuielilor bugetului ministerului cu execuţia acestuia.
– coordonarea Compartimentului Corpul consilierilor pentru afaceri europene este delegată unui secretar de stat prin includerea acestuia în cadrul Direcţiei generale pregătire Ecofin şi asistenţă comunitară.
– reorganizarea Serviciului de soluţionare a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor cu privire la activitatea de inspecţie economico-financiară şi inspecţia activităţii proprii a ministerului din cadrul Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului în Serviciul de soluţionare a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor în directa coordonare a ministrului.
– stabilirea unor reglementări privind modalitatea de exercitare a atribuţiilor de către ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget.
– eliminarea dispoziţiilor referitoare la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a trecerii acesteia din subordinea Ministerului Finanţelor Publice în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului – Ministru.
– eliminarea dispoziţiilor referitoare la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi la Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România.
– modificarea punctului 41 de la alineatul(1) al art.3 astfel: „41. reprezintă statul român în exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi
revin în calitate de acţionar la companiile naţionale, societăţile comerciale prevăzute în anexa nr.2, conform legii.”
– eliminarea dispoziţiilor referitoare la funcţiile şi atribuţiile autorităţiilor preluate de Ministerul Fondurilor Europene
– pentru punerea în practica a prevederilor art.7 alin.(51) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la rolul Ministerului Finanţelor Publice, ca autoritate fiscală centrală, de a coordona aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale, pentru o detaliere cât mai clară a atribuţiilor privind activitatea de inspecţie economico-financiară prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare şi in Hotărârea Guvernului nr.101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare şi având în vedere pe de o parte rolul de sinteză al Ministerului Finanţelor Publice şi pe de altă parte existenţa în subordinea acestuia a unor companii naţionale şi societăţi comerciale la care ministerul exercită calitatea de acţionar în numele statului, propunem introducerea a şapte noi puncte:
117. evaluează eficienţa alocării resurselor financiare pentru investiţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, în condiţiile legii;
118. iniţiază proiecte de acte normative cu privire la societăţile comerciale, instituţiile de credit la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de acţionar în numele statului, precum şi în domeniul financiar-bancar;
119. verifică utilizarea fondurilor publice sau a altor fonduri speciale, alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
120. verifică situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către operatorii economici, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativteritoriale ale statului, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economicofinanciare, cu modificările şi completările ulterioare;
121. verificarea calităţii gestiunii economico-financiare, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
122. verifică economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
123. coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a legislaţiei fiscale desfăşurată de serviciile de asistenţă contribuabili organizate în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate.
– Completarea art.15 cu un nou alineat, respectiv “În cadrul procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale personalului de conducere al structurilor de specialitate din cadrul unităţilor subordonate, care se află în coordonare metodologică, structurile coordonatoare de la nivelul ministerului emit puncte de vedere cu privire la activitatea desfăşurată de acesta în realizarea obiectivelor şi atribuţiilor ministerului, pe care le comunică evaluatorului.”
– Modificarea anexei nr.1 “Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice”, a anexei nr.2 din „Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice” în „Unităţile aflate în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de acţionar în numele statului”, şi a anexei nr.3 „Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice”, în sensul completării parcului auto demnitari.
– La Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
• alin.(5) al art.10 se modifică în sensul că directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se numesc în funcţie de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul consultativ al ministrului finanţelor publice;
• alin.(4) al art.11 se modifică in sensul că structurile organizatorice teritoriale aferente activităţii de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, verificare a achiziţiilor publice, inspecţie economico-financiară, juridic, audit, tehnologia informaţiei, resurse umane, pregătire profesională, contabilitate, investiţii şi buget propriu, achiziţii publice se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
• alineatul (3) litera d) de la art.13 se modifică in sensul că pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, verificare a achiziţiilor publice, inspecţie economico-financiară, juridic, audit, tehnologia informaţiei, resurse umane, pregătire profesională, contabilitate, investiţii şi buget propriu, achiziţii publice din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, mobilitatea pentru eficientizarea activităţii se dispune cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

structura-MFP-transparenta_Anexanr1_hg34

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre 
Anexa 1  – Structura organizatorica a Ministerului Finanţelor Publice
Anexa 2  – Unităţile aflate în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de acţionar în numele statului
Anexa 3  – MIJLOACELE DE TRANSPORT şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
Notă de fundamentare

- Publicitate -