ACTUALIZARE: Vineri 8 martie a.c. a fost publicata OUG 12/2013 – Reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

Prin proiectul de OUG privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicat recent de Ministerul Finantelor Publice, se propun și reglementări privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.

În domeniul consultanței fiscale și a profesiei de consultant fiscal, Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit această calitate.
Camera Consultanţilor Fiscali este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ.

Una dintre măsurile propuse prin proiectul de OUG este reducerea numărului de taxe datorate către Camera Consultanților Fiscali. Astfel, se propune renunţarea la taxa de înscriere în evidenţa Camerei şi la taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.
Persoanele care devin membrii ai camerei plătesc aceste taxe, precum şi cotizaţii anuale.

În nota de fundamentare, MFP precizează că Comisia Europeană a sesizat faptul că anumite dispoziţii ale Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 par să încalce unele prevederi din Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne şi din Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

- publicitate -

Încălcarea dreptului comunitar se referă la faptul că acei consultanţi fiscali rezidenţi în alte State Membre care doresc să se stabilească în România, sunt obligaţi să promoveze un examen de evaluare, înainte de aplicarea eventualelor măsuri de compensare.

În scopul armonizării cu dispoziţiile celor două directive, prin prezentul proiect de ordonanţă MFP propune:
– precizarea mai clară a procedurii de autorizare a unei persoane provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei să desfăşoare activitate de consultant fiscal în România, în sensul că persoana provenită dintr-un stat membru care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România poate să obţină autorizarea Camerei Consultanţilor Fiscali pentru aceasta, în urma unui interviu susţinut în faţa Comisiei de evaluare desemnată de Cameră în acest scop;
– posibilitatea persoanei de a alege una dintre cele două măsuri compensatorii: promovarea unei probe de aptitudini sau urmarea unui stagiu de adaptare, în cazul în care, în urma interviului, Comisia de evaluare constată că există diferenţe teoretice şi practice substanţiale între nivelul de formare profesională a persoanei în cauză şi cerinţele de competenţă profesională stabilite prin actele normative româneşti;
– abrogarea prevederilor referitoare la obligaţia persoanei provenite dintr-un stat membru care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România, de a face dovada îndeplinirii condiţiilor necesare pentru dobândirea calităţii de consultant fiscal, urmând ca acestea să fie preluate în legislaţia secundară privind reglementarea profesiei, cu actualizare periodică în funcţie de cerinţele europene pe domeniu.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa: publicinfo@mfinante.ro până pe 14 martie a.c..

Art. II din proiectul de OUG prevede:

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 9 se abrogă.
2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanţilor Fiscali se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.
(2) Camera Consultanţilor Fiscali se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.”

3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;
b) cotizaţiile membrilor Camerei;
c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
d) donaţii şi sponsorizări;
e) alte venituri realizate din amenzi sau activităţi specifice Camerei.”

4. Articolul 21^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 211 lit. a) şi au dobândit această calitate în statul membru de origine, Camera va recunoaşte titlurile de calificare, în urma susţinerii unui interviu în faţa Comisiei de evaluare a acesteia.”

5. Articolul 21^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Camera stabileşte componenţa Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a interviului.”

6. Articolul 21^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Comisia de evaluare verifică dacă experienţa dobândită în exercitarea calităţii de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între legislaţia fiscală românească şi cea a statului membru de origine în care a fost obţinut titlul de consultant fiscal.
(2) În situaţia în care în urma interviului, Comisia de evaluare constată diferenţe teoretice şi practice semnificative între nivelul de formare profesională a acestuia şi cerinţele de competenţă profesională stabilite prin actele normative româneşti, solicitantul poate opta pentru susţinerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare, informând Comisia în acest sens.
(3) Solicitantul informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei.”
7. Articolul 21^7 se abrogă.
8. Articolul 21^8 se abrogă.”