Preţuri de transfer: Comentarii privind Decizia DGFP Botoşani – Biroul soluţionare contestaţii, nr. 91/2012

386

Autor: Vigi-Bogdan Radu, Transfer Pricing Partner Viboal FindexVigi Radu

Decizia 91/14.12.2012 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani, Biroul Soluţionare Contestaţii
În cele ce urmează vom prezenta un studiu de caz privind rezultatul unei inspecţii fiscale ce a vizat controlul preţurilor de transfer, faptele şi argumentele contribuabilului cu privire la preţurile de transfer practicate şi soluţionarea acesteia de către Biroul Soluţionare Contestaţii.

Circumstanţe aferente contribuabilului

Societatea analizată a fost implicată în activităţi de producţie de textile şi de vânzare a produselor finite exclusiv către societăţi afiliate. În perioada analizată (anii financiari 2009, 2010 şi 2011), societatea a suferit o restructurare a activităţii, iar activitatea de producţie a fost transferată către o altă societate din grup. Din acest motiv, numărul de salariaţi a fost redus pe parcursul perioadei analizate de la 183 la 17, iar societatea a înregistrat pierderi din activitatea de exploatare.

Contribuabilul a ales metoda comparării preţurilor pentru a dovedi că preţurile de transfer sunt conforme cu preţuri de piaţă. În acest sens, a fost realizată o comparaţie a preţurilor de transfer cu preţuri practicate de societăţi neafiliate din Turcia şi China.

Autoritatea fiscală a considerat că au fost furnizate informaţii insuficiente cu privire la raportarea preţurilor de transfer la preţuri de piaţă şi că dosarul de preţuri de transfer a fost prezentat incomplet. Prin urmare, a fost aplicată procedura de estimare a preţurilor de transfer, conform Anexei 3 la Ordinul 222/2008. În acest sens, autoritatea fiscală a aplicat metoda cost plus asupra unui eşantion de societăţi extras din baza de date Orbis.Metoda cost plus a fost aplicată prin determinarea ponderii profitului brut din cifra de afaceri.

În vederea stabilirii eşantionului de societăţi comparabile au fost introduse filtre cu privire la numărul de angajaţi, valoarea totală a activelor şi cifra de afaceri. Studiul a inclus doar societăţi comparabile înregistrate în România.

Conform precizării incluse în raportul de inspecţie fiscală : organele de inspecţie fiscală au calculat ponderea profitului brut din totalul cifrei de afaceri pentru anii 2008, 2009 şi 2010 pentru fiecare societate din cele selectate, eliminând valorile de minim şi de maxim şi calculând media aritmetică pentru valorile rămase.În urma efectuării studiului s-a constatat că marja de profit care ar fi trebuit realizată de către societatea analizată ar fi trebuit să fie de 0,85% în anul 2009, 0,42% în anul 2010 şi 8,05% în anul 2011. Autoritatea fiscală a recalculat venitul care fi trebuit să fie înregistrat de societate pentru a atinge aceste marje de profit şi a stabilit impozit pe profit suplimentar.

Fapte şi argumentare la nivelul contribuabilului

Societatea analizată a contestat dreptul autorităţii fisale de a utiliza o altă metodă decât cea aleasă şi prezentată în dosarul de preţuri de transfer.

În conformitate cu art.3 din Anexa nr.3 a Ordinului M.F. nr.222/08.02.2008, în cazul în care organul fiscal ar fi considerat incomplet dosarul preturilor de trasfer, acesta nu putea adopta o alta metodă, acesta având posibilitatea estimării preţurilor de transfer prin aceeaşi metodă a comparării preţurilor.

Conform argumentelor prezentate de contribuabil, în măsura în care prin aplicarea metodei comparării preţurilor se poate dovedi ca preţurile de transfer respectă principiul liberei concurenţe (principiul lungimii de braţ), nu este necesară aplicarea unei metode bazate pe compararea de marje de profit.

Contribuabilul a contestat modul de aplicare a metodei cost plus, motivând aplicarea incorectă a acesteia, precum şi faptul că în aplicarea metodei nu au fost luate în considerare prevederile cu privire la selecţia metodei de preţuri de transfer şi la adaptarea analizei preţurilor de transfer la circumstanţele individuale ale cazului analizat.

Fapte şi argumentare la nivelul ANAF

Autoritatea fiscală a considerat că metoda cost plus reflectă cel mai corect profilul funcţional al societăţii analizate: Prin urmare, metoda cost plus de stabilire a preţului de piaţă se bazează pe majorarea costurilor principale cu o marjă de profit corespunzatoare domeniului de activitate al contribuabilului, punctul de plecare pentru această metodă, în cazul transferului de mărfuri sau de servicii între persoane afiliate, este reprezentat de costurile producătorului sau ale furnizorului de servicii. În acelaşi timp, autoritatea fiscală a invocat argumente cu privire la faptul că o societate independentă nu ar fi continuat să înregistreze pierderi în mod consecvent. O companie independentăcare înregistrează pierderi repetate va înceta în cele din urmă sa deruleze activităţi în aceiaşi termeni. Prin contrast, o companie afiliată ce realizeazăpierderi poate continua să facă afaceri dacă afacerea respectivă este beneficăgrupului MNE în ansamblu.

Se reţine din argumentele introduse de către echipa de inspecţie fiscală şi validate de către biroul de soluţionare a contestaţiilor că eşantionul de firme utilizat pentru estimare a fost stabilit în mod obiectiv în baza rezultatelor obţinute din aplicaţia ORBIS, utilizată de Ministerul Finaţelor Publice şi singura aplicaţie agreată de OCDE.

Opinia noastră

Viboal FindEx verifică săptămânal speţele publicate de către ANAF cu privire la activitatea de inspecţie fiscală în domeniul preţurilor de transfer, cu scopul de a fi informaţi asupra abordărilor (corecte sau incorecte) ale autorităţii fiscale.

O primă observaţie constă în faptul că nu am identificat o corelare coerentă între argumentele invocate de către contribuabil şi raspunsurile furnizate de către biroul de soluţionare. Considerăm că biroul de soluţionare a sprijinit în mod subiectiv constatările echipei de inspecţie fiscală, fără a analiza justeţea argumentelor contribuabilului. Opinia noastră este că acest defect nu este atribuibil în mod direct biroului de soluţionare, ci este o consecinţă a faptului că biroul de soluţionare nu este o entitate distinctă/independentă de entitatea care operează verificarea. Considerăm că soluţionarea unei speţe disputate între contribuabil şi echipa de inspecţie fiscală ar trebui să fie realizată de către un organ imparţial şi competent pentru a asigura o judecată obiectivă.

La nivel de substanţă a speţei prezentate, constatăm că verificarea preţurilor de transfer s-a efectuat fără a lua în considerare circumstanţele aferente contribuabilului şi fără a se asigura o comparabilitate suficientă între societatea analizată şi societăţile indicate în intervalul de piaţă. Astfel, studiul de comparabilitate întreprins în baza de date Orbis nu indică faptul că a fost considerată situaţia specială a societăţii care a suferit o restructurare şi o redimensionare în momentul în care a fost raportată la societăţi care îşi desfăşoară activitatea fără a fi afectate de aceleaşi circumstanţe. În acelaşi timp, nu a fost analizat din punct de vedere economic impactul reducerii volumului de activitate asupra costurilor şi implicit asupra profitabilităţii prin prisma necorelării costurilor general-administrative şi a costurilor de natură fixă în general cu un volum de activitate în declin.

La nivel de formă, constatăm că aplicarea metodei cost plus s-a realizat în mod defectuos. Deşi în argumentaţia echipei de inspecţie fiscală şi a biroului de soluţionare a contestaţiior se reţine în mod corect că numitorul indicatorului de profit constă în costurile producătorului se face precizarea că indicatorul a fost calculat prin raportarea profitului brut la cifra de afaceri.

Cu privire la aplicarea metodei şi stabilirea punctului din intervalul de piaţă utilizate pentru estimarea valorii de piaţă, procedura de estimare a cuantumului preţurilor de transfer, valabilăîn situaţia în care preţurile de transfer sunt estimate de autoritatea fiscală, precizează că: pentru stabilirea valorii estimate a tranzacţiei se va utiliza valoarea medie aritmetică a cuantumurilor tranzacţiilor similare identificate. Conform prevederilor cu privire la stabilirea valorii de piaţă, acelaşi act normativ stabileşte că intervalul de piaţă se calculează prin excluderea valorilor minime şi maxime şi că preţul de piaţă este considerat a fi mediana intervalului de piaţă. Aplicarea acestor din urmă prevederi are loc în condiţiile în care contribuabilul a realizat dosarul de preţuri de transfer, iar în baza analizei prezentate, indicatorul de profit calculat pentru societatea analizată nu se situează în intervalul de piaţă. În cazul de faţă constată că autoritatea fiscală a stabilit valoarea de piaţă în mod defectuos, aplicând parţial prevederile din procedura de estimare a preţurilor de transfer, precum şi pe cele din situaţia în care preţul de transfer se situează în afara intervalului de piaţă – organele de inspecţie fiscală au calculat ponderea profitului brut din totalul cifrei de afaceri pentru anii 2008, 2009 şi 2010 pentru fiecare societate din cele selectate, eliminând valorile de minim şi de maxim şi calculând media aritmetică pentru valorile rămase.

În acelaşi timp, constatăm că preferinţa Ministerului de Finanţe Publice în utilizarea aplicaţiei Orbis este confundată cu recomandarea expresă şi exclusivă a utilizării acestei aplicaţii de către Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. Este important de subliniat că legislaţia naţională nu menţionează obligativitatea utilizării unei baze de date comerciale în analiza preţurilor de transfer şi cu atât mai puţin nu indică în mod explicit un anume furnizor sau o anume aplicaţie. Mai mult decât atât, la nivelul actelor şi documentelor publicate de către OCDE se indică posibilitatea de a utiliza baze de date comerciale, însă nu este nominalizat nici un furnizor şi nici o aplicaţie în acest sens. În opinia noastră, o astfel de indicaţie ar conduce la consolidarea unei poziţii de monopol şi ar afecta condiţiile de piaţă concurenţială pentru furnizorii de baze de date. În acelaşi timp, este important de menţionat că aplicaţia Orbis reprezintă o compilaţie a unor informaţii financiare colectate de la furnizori de informaţii publice, iar informaţiile disponibile pentru societăţile din România disponibile în baza de date sunt furnizate de către Camera de Comerţ şi Industrie.

La nivelul argmentaţiei introduse de către biroul de soluţionare, considerăm dezamăgitor faptul că într-o soluţionare emisă în decembrie 2012 este invocat un articol de lege care nu mai este valabil: Nu se efectuează reconsiderarea evidenţelor persoanelor afiliate atunci când tranzacţiile dintre asemenea persoane au loc în termeni comerciali de piaţă liberă, precum şi în cazul tranzacţiilor între persoane juridice române afiliate. Începând din anul 2010, sfera de cuprindere a preţurilor de transfer a fost extinsă pentru a include şi tranzacţiile desfăşurate între societăţi juridice române afiliate.

În concluzie, recomandarea Viboal FindEx este a de pregăti dosarul de preţuri de transfer în avans şi de a încredinţa pregătirea acestuia unei echipe competente, capabile să înţeleagă circumstanţele economice aplicabile în fiecare caz şi capabile să asigure gestionarea relaţiei cu autoritatea fiscală pe durata inspecţiei fiscale, pentru a preveni consecinţe nefavorabile generate de aplicarea defectuoasă a prevederilor legale sau de înţelelegerea eronată a contextului economic specific societăţii verificate.

Consultaţi textul sursă, (link)

Această informare are titlu orientativ şi nu trebuie interpretată ca serviciu de consultanţă. Înainte de a acţiona în baza acestei informări, vă recomandăm să apelaţi la asistenţă specializată. Ne declinăm orice răspundere pentru acţiunile întreprinse în baza conţinutului acestei informări.

Pentru mai multe informaţii, interpretări sau servicii de preţuri de transfer, contactaţi echipa Viboal FindEx.

Viboal FindEx este un furnizor de servicii de consultanta, membru in cadrul aliantei internationale Altus Alliance. Incepand din 2013, Viboal FindEx a fost inclusa in anuarul World Tax redactat de catre International Tax Review, anuare ce listeaza cele mai valoroase societati de consultanta in domeniul fiscal din intreaga lume. In anul 2012 Viboal FindEx a fost nominalizata in cadrul premiilor europene de fiscalitate la categoriile “Best Newcomer” si “Central Europe Transfer Pricing Firm of the Year”. http://www.viboal.ro/

 

LOGO_Viboal_Consulting_v3

- Publicitate -