Fiscalitatea veniturilor obţinute de persoanele fizice din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit

185

Autor: Emilian-Constantin MiricescuLector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti
coordonator al YIN România

Asociaţia Internaţională de Fiscalitate (IFA) este singura organizaţie neguvernamentală internaţională care studiază problematica fiscală având filiale în 63 de ţări. IFA are în componenţa sa Young IFA Network (YIN) o structură special dedicată tinerilor cu preocupări în domeniul fiscalitEmilian Miricescuăţii. „Pagina YIN” este rezervată articolelor publicate de membri IFA România cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv.

Pentru persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea independentă în mod individual fără salariaţi există oportunitatea optimizării obligaţiilor fiscale prin determinarea venitului net fie în sistem real[2], fie pe baza normelor de venit – atunci când se încadrează în cele 129 de activităţi specificate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru fiecare judeţ şi pentru Municipiul Bucureşti. Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior[3]. Cererea privind trecerea de la o modalitate de determinare a venitului net la alta se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

I. Studiu de caz privind determinarea prelevărilor fiscale obligatorii

O persoană fizică cu vârsta de 20 de ani efectuează în Municipiul Târgu Jiu în mod individual, fără salariaţi, comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, optând să fie impozitată în anul 2012 pe baza normei de venit de 30.200 lei pe an. Activitatea independentă începe în data de 1 iulie 2012 şi va continua în anul următor. În luna decembrie 2012, persoana îşi întrerupe temporar activitatea pentru 5 zile. Organul fiscal acceptă întreruperea de activitate, deoarece cauza este obiectivă, fiind dovedită pe bază de documente justificative. Persoana nu efectuează în plus o altă activitate, nefiind asigurată până la momentul începerii activităţii comerciale în sistemul public de pensii. În acest caz, titularul activităţii independente datorează în mod obligatoriu impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Întrucât persoana începe activitatea comercială în cursul anului, vom corecta norma de venit în funcţie de perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă. Norma anuală de venit de 30.200 lei corespunde unei perioade de 365 de zile. La momentul iniţial se preconizează 184 de zile de activitate, adică perioada dintre 1 iulie 2012 şi 31 decembrie 2012.

Norma de venit corectată = 30.200 x 184 / 365 = 15.224,11 lei

Deoarece contribuabilul începe activitatea din semestrul al doilea, până în data de 25 septembrie şi 25 decembrie acesta datorează următoarele obligaţii fiscale:

Impozit pe venit anticipat = 16% x 15.224,11 / 2 = 1.217,93, adică 1.218 lei/trimestru

Baza lunară de calcul a CAS este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig[4]. Contribuabilul optează pentru plata CAS la nivelul minim.

CAS = 31,3% x 35% x 2.117 x 3 = 695,75, adică 696 lei/trimestru

Baza lunară de calcul a CASS este valoarea anuală a normei de venit raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia[5].

CASS anticipat = 5,5% x 15.224,11 / 2 = 418,66, adică 419 lei/trimestru

Cu scopul de a determina impozitul pe venit efectiv şi CASS efectiv, după finalizarea anului 2012 vom recalcula norma de venit, ţinând cont de întreruperea temporară de activitate de 5 zile.

Norma de venit recalculată = 30.200 x 179 / 365 = 14.810,41 lei

Impozit pe venit efectiv = 16% x 14.810,41 = 2.369,67, adică 2.370 lei

CASS anticipat = 5,5% x 14.810,41 = 814,57, adică 815 lei

După definitivarea impunerii aferente anului 2012, organul fiscal va compensa sau va restitui persoanei următoarele sume achitate în plus pe parcursul anului:

– impozit pe venit = 2 x 1.218 – 2.370 = 66 lei

– CASS = 2 x 419 – 815 = 23 lei

Începând cu anul 2012, contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligaţia să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi referitoare la încasări[6], astfel încât atunci când în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro[7], începând cu anul fiscal următor, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real.

II. Concluzii

În opinia noastră, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sunt stimulate să desfăşoare o activitate performantă, deoarece obligaţiile fiscale sunt constante chiar dacă veniturile nete sunt în creştere. Spre deosebire de persoanele juridice, persoanele fizice autorizate au posibilitatea de a utiliza oricând în folos personal disponibilităţile băneşti generate de afacere, fără să datoreze pentru acestea impozitul pe dividende.

 


 

[2] Pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

[3] Conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

[4] Conform art. 29622 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

[5] Conform art. 29622 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

[6] Conform art. 49 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

[7] Pentru determinarea echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârşitul anului fiscal.

 

Articol publicat in revista Curierul fiscal nr. 11/2012, preluat cu acordul editurii C.H. Beck.

- Publicitate -