ART. 206^31 Documentul administrativ electronic

159

AC18 (1) Deplasarea intracomunitara de produse accizabile este considerata ca având loc în regim suspensiv de accize doar daca este acoperita de un document administrativ electronic procesat, în conformitate cu alin. (2) si (3).
(2) În sensul alin. (1), expeditorul din România înainteaza un proiect de document administrativ electronic la autoritatile competente, prin intermediul sistemului informatizat prevazut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor supuse accizelor, denumit în continuare sistemul informatizat.
(3) Autoritatile competente prevazute la alin. (2) efectueaza o verificare electronica a datelor din proiectul de document administrativ electronic, iar în cazul în care:
a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat fara întârziere;
b) datele sunt corecte, autoritatea competenta atribuie documentului un cod de referinta administrativ unic si îl comunica expeditorului.
(4) În cazurile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) si la art. 206^30 alin. (3), autoritatea competenta transmite fara întârziere documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru de destinatie, care la rândul ei îl transmite destinatarului, în cazul în care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat. Daca produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din România, autoritatea competenta înainteaza documentul administrativ electronic direct acestui destinatar.
(5) În cazul prevazut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 autoritatea competenta din România înainteaza documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru în care declaratia de export este depusa în conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, denumit în continuare statul membru de export, daca statul membru de export este altul decât România.
(6) Atunci când expeditorul este din România, acesta furnizeaza persoanei care însoteste produsele accizabile un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic.
(7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate în regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din România, deplasarea produselor este însotita de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic sau de orice alt document comercial care mentioneaza codul de referinta administrativ unic, identificabil în mod clar.
(8) Documentele prevazute la alin. (6) si (7) trebuie sa poata fi prezentate autoritatilor competente oricând sunt solicitate, pe întreaga durata a deplasarii în regim suspensiv de accize.
(9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic, atât timp cât deplasarea nu a început potrivit prevederilor art. 206^30 alin. (6).
(10) În cursul deplasarii în regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinatia, prin intermediul sistemului informatizat, si poate indica o noua destinatie, care trebuie sa fie una dintre destinatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau la art. 206^30 alin. (3), dupa caz.
(11) În cazul deplasarii intracomunitare a produselor energetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritima sau pe cai navigabile interioare, catre un destinatar care nu este cunoscut cu siguranta în momentul în care expeditorul înainteaza proiectul de document administrativ electronic prevazut la alin. (2), autoritatea competenta poate autoriza ca expeditorul sa nu includa în documentul în cauza datele privind destinatarul, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute si cel târziu la momentul încheierii deplasarii, expeditorul transmite datele sale autoritatilor competente, utilizând procedura prevazuta la alin. (10). AC18

- Publicitate -