AC18 (1) Autoritatea competenta poate anula autorizatia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal.
(2) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal în urmatoarele situatii:
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:
1. persoana a decedat;
2. persoana a fost condamnata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. activitatea desfasurata este în situatie de faliment sau de lichidare;
b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca:
1. în legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare; sau
2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 206^26 sau la art. 206^53-206^55;
d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;
e) pentru situatia prevazuta la alin. (9); AC18
AC20 f) antrepozitarul autorizat inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 60 de zile fata de termenul legal de plata. AC20
AC20 AC18 f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevazuta în normele metodologice, conform art. 206^23 alin. (1) lit. a). AC18 AC20
AC18 (3) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal si în cazul în care s-a pronuntat o hotarâre definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La propunerea organelor de control, autoritatea competenta poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel:
a) pe o perioada de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat savârsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;
b) pâna la solutionarea definitiva a cauzei penale, în cazul în care a fost pusa în miscare actiunea penala pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Decizia prin care autoritatea competenta a hotarât suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal va fi comunicata si antrepozitarului detinator al autorizatiei.
(6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei în vigoare.
(7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa în aceasta, dupa caz. Decizia de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte începând de la data emiterii autorizatiei.
(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei în procedura administrativa.
(9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia sa notifice acest fapt autoritatii competente cu cel putin 60 de zile înainte de data de la care renuntarea la autorizatie îsi produce efecte.
(10) În cazul anularii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.
(11) În cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii.
(12) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii, pot valorifica produsele înregistrate în stoc – materii prime, semifabricate, produse finite -, în conditiile prevazute de normele metodologice. AC18

- publicitate -

2 COMENTARII

 1. Confrom art. IV din OUG 54/2010:
  (…).
  (2) Autorizatiile detinute de antrepozitarii autorizati pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. I pct. 5, isi inceteaza valabilitatea la data de 1 septembrie 2010.
  (3) Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse energetice si antrepozitarii autorizati pentru productia de tigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevazuti la art. I pct. 5, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice si mai mult de doua antrepozite fiscale de depozitare tigarete, au obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, in numar de maximum 8, respectiv doua, pentru care se intentioneaza reautorizarea acestora.
  (4) Dupa 48 de ore de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize catre antrepozite fiscale de depozitare.
  (5) Antrepozitarii autorizati care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin autorizatii valabile, care au depasit perioada de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si, respectiv, de un an in celelalte cazuri de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei si doresc sa isi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligatia de a solicita reautorizarea pana la data de 31 august 2010 inclusiv, in conditiile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (6) Antrepozitarii autorizati care detin autorizatii valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a caror valabilitate, pana la data de 31 august 2010, nu depaseste 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii si, respectiv, un an in cazul contribuabililor mici de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei, au obligatia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 si 17 pana la data de 31 august 2010 inclusiv.
  (7) Nerespectarea prevederilor alin. (5) si (6) atrage revocarea autorizatiilor de antrepozit fiscal.