Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule și Hotărârii Guvernului nr. 88/2013 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,
persoanele fizice sau juridice, după caz,
au obligaţia de plată a timbrului de mediu pentru autovehicule
şi/sau
au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu.

Cine şi cum se stabileşte suma reprezentând timbrului de mediu?
După depunerea documentaţiei pentru calcul timbrului de mediu, organul fiscal competent din ANAF va emite Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în termen de cel mult două zile lucrătoare.
În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, ANAF va emite Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.

ANAF are obligația de a comunica Decizia prin remiterea acesteia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Decizia poate fi comunicată şi prin fax sau e-mail, dacă se asigură confirmarea primirii acesteia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

Cum și unde se achită timbrul de mediu?
Timbrul de mediu se achită în lei, prin:
– virament bancar (ordin de plată, internet banking) într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu
Nume beneficiar: Administraţiei Fondului pentru Mediu
Cod fiscal Beneficiar: 14715650;
Cont IBAN: RO61TREZ70674181050XXXXX
sau
– în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

Calculator oficial online – timbrul de mediu

- Publicitate -

1 COMENTARIU