AC18 (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicata în scris, odata cu motivele luarii acestei decizii.
(2) În cazul în care autoritatea competenta a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ. AC18
Obligatiile antrepozitarului autorizat
ART. 206^26. – AC18 (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a îndeplini urmatoarele cerinte:
a) sa constituie în favoarea autoritatii competente, daca se considera necesar, o garantie, în cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse în regim suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile art. 206^54 si în conditiile stabilite prin normele metodologice;
b) sa instaleze si sa mentina încuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare securitatii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;
c) sa asigure mentinerea sigiliilor aplicate sub supravegherea autoritatii competente sub forma si procedura prevazute în normele metodologice;
d) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile în derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor competente;
e) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;
f) sa asigure accesul autoritatii competente în orice zona a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare si în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
g) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatea competenta, la cererea acestora;
h) sa asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatii competente;
i) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatea competenta orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
j) sa înstiinteze autoritatile competente despre orice modificare ce intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale în baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, cu minimum 5 zile înainte de producerea modificarii;
k) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin normele metodologice.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si pe categorii de antrepozitari, conform precizarilor din normele metodologice. AC18

- Publicitate -