AC18 (1) Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate într-un antrepozit fiscal. AC18
AC20 (2) Depozitarea exclusiva a produselor accizabile in regim suspensiv de accize poate avea loc in:
a) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse energetice si ale persoanelor afiliate acestora, in sensul prevazut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un numar maxim de 8 antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia. In intelesul acestei prevederi, antrepozitarul autorizat pentru productia de produse energetice este operatorul economic care detine instalatii si utilaje pentru rafinarea titeiului si prelucrarea fractiilor rezultate in vederea obtinerii de produse supuse accizelor;
b) antrepozitele fiscale aflate in zona aeroporturilor, destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor cu produse energetice, in baza certificatelor eliberate in acest sens de autoritatea competenta in domeniul aeronautic;
c) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de tigarete a caror cota de piata reprezinta peste 5% si ale persoanelor afiliate acestora, in sensul prevazut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un numar maxim de doua antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia. AC20
AC20 (2) Detinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost platite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal. AC20
AC18 (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru:
a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, produse în gospodariile individuale pentru consumul propriu; AC18
AC19 b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an; AC19
AC19 AC18 b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin în medie mai putin de 200 hl de vin pe an. AC18 AC19
AC18 c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul.
(4) În cazul în care micii producatori prevazuti la alin. (3) lit. b) realizeaza ei însisi tranzactii intracomunitare, acestia informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de însotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii în sectorul vitivinicol, conform precizarilor din normele metodologice.
(5) Atunci când micii producatori de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din România informeaza autoritatea competenta teritoriala cu privire la livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizarilor din normele metodologice.
(6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
(7) Detinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.
AC20 (8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre aeronave, in conditiile prevazute in normele metodologice. AC20
AC20 (8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau care desfasoara activitate în regim duty-free, în conditiile prevazute în normele metodologice. AC20
(9) Este interzisa producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.
(10) Este interzisa detinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost perceputa. AC18

- publicitate -

2 COMENTARII

 1. Confrom art. IV din OUG 54/2010:
  (…).
  (2) Autorizatiile detinute de antrepozitarii autorizati pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. I pct. 5, isi inceteaza valabilitatea la data de 1 septembrie 2010.
  (3) Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse energetice si antrepozitarii autorizati pentru productia de tigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevazuti la art. I pct. 5, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice si mai mult de doua antrepozite fiscale de depozitare tigarete, au obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, in numar de maximum 8, respectiv doua, pentru care se intentioneaza reautorizarea acestora.
  (4) Dupa 48 de ore de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize catre antrepozite fiscale de depozitare.
  (5) Antrepozitarii autorizati care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin autorizatii valabile, care au depasit perioada de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si, respectiv, de un an in celelalte cazuri de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei si doresc sa isi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligatia de a solicita reautorizarea pana la data de 31 august 2010 inclusiv, in conditiile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (6) Antrepozitarii autorizati care detin autorizatii valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a caror valabilitate, pana la data de 31 august 2010, nu depaseste 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii si, respectiv, un an in cazul contribuabililor mici de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei, au obligatia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 si 17 pana la data de 31 august 2010 inclusiv.
  (7) Nerespectarea prevederilor alin. (5) si (6) atrage revocarea autorizatiilor de antrepozit fiscal.