ORDIN nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004
2013-03-21 – Publicat în MOF nr. 152 din 21.3.2013

ORDIN nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I
Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1.1. Cod document fiscal – se completează în funcţie de tipul documentului, cu următoarele valori:
– 10 declaraţie fiscală sau decont, în funcţie de tipul documentului;
– 11 declaraţie privind impozitul pe profit, cod 101;
– 20 decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;
– 21 decizie de plăţi anticipate;
– 22 proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii;
– 23 decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;
– 24 decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
– 25 decizie de impunere din oficiu;
– 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;
– 30 înştiinţare de plată;
– 40 titlu executoriu;
– 50 înlesnire la plată;
– 60 poprire;
– 70 valorificare.“
2. Subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1.2. Cod obligaţie bugetară – se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligaţii de plată prevăzut la pct. 6.
În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.“
3. La subpunctul 1.3, liniuţa a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:
„– 01 debit (obligaţiile stabilite prin declaraţiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contravenţiilor, decizii de impunere, deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule etc., amendă);“.
4. Subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1.4. Perioada de raportare – se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia: Ilaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie 0000.“
5. Subpunctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1.6. Scadenţa obligaţiei bugetare – se completează cu ziua, luna şi anul, în formatul zz//aa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se completează ziua, luna şi anul emiterii acestora.“
6. În anexa B, partea introductivă a punctului 4 şi literele a)–c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„4. Numărul de evidenţă â plăţii în cazul unei obligaţii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, precum şi în cazul sumelor înscrise în deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se obţine de către contribuabil astfel:
a) prin accesarea programului de asistenţă pentru formarea numărului de evidenţă a plăţii.
În această situaţie, programul de asistenţă afişează o fereastră în care contribuabilul selectează unul dintre cele două documente fiscale pentru care doreşte să efectueze plata, respectiv decizie de impunere sau documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel potrivit legii şi completează numărul şi data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligaţiei fiscale pe care doreşte să o achite şi apoi categoria de obligaţie fiscală, respectiv debit, dobândă sau penalitate de întârziere;
b) prin înscrierea numărului de evidenţă a plăţii menţionat în decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, precum şi în decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;
c) prin solicitarea numărului de evidenţă a plăţii la organul fiscal competent.“
7. În anexa B, după subpunctul 4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3, cu următorul cuprins:
„4.3. Modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei cuprinse în Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule este următorul:
Prin accesarea programului de asistenţă se afişează o fereastră în care contribuabilul selectează «decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule» şi completează data acestui document, respectiv 010213. După introducerea acestor date, programul de asistenţă formează numărul de evidenţă a plăţii, alcătuit din:
a) La rubrica «cod document fiscal» se înscrie 26 – codul corespunzător documentului reprezentând decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
b) La rubrica «cod obligaţie bugetară» se înscrie codul corespunzător obligaţiei bugetare reprezentând «timbrul de mediu pentru autovehicule», selectată de contribuabil.
c) La rubrica «categorie fiscală» se înscrie 01 – valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând debit.
d) La rubrica «perioada de raportare» se înscrie 0000.
e) La rubrica «scadenţa obligaţiei bugetare» se înscrie 010213 – corespunzător datei de 1 februarie 2013, care reprezintă data emiterii deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
f) La rubrica «tip document» se înscrie 0 – întrucât documentul de plată nu constituie şi declaraţie fiscală.
g) La rubrica «secvenţa» se înscrie 000 – valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidenţă a plăţii generat cu ajutorul programului de asistenţă.
h) Rubrica «cifrele de control» se generează de către aplicaţia informatică conform algoritmului propriu.
Numărul de evidenţă a plăţii astfel format, identic cu cel comunicat prin decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.
Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, numărul de evidenţă a plăţii se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicaţii».“

Art. II
Prin excepţie de la prevederile art. II alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule.

Art. III
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

- Publicitate -