AC18 În întelesul prezentului capitol, se vor folosi urmatoarele definitii:
1. produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 206^2, supuse reglementarilor privind accizele potrivit prezentului capitol;
2. productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice forma;
3. antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, în cadrul activitatii sale, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal;
4. antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat în cadrul activitatii sale, în conditiile prevazute de prezentul capitol si de normele metodologice;
5. Tratat înseamna Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;
6. stat membru si teritoriul unui stat membru înseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii caruia i se aplica Tratatul, în conformitate cu art. 299 din Tratat, cu exceptia teritoriilor terte;
7. Comunitate si teritoriul Comunitatii înseamna teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite la pct. 6;
AC19 8. teritorii terte inseamna teritoriile prevazute la art. 206^4 alin. (1) si (2); AC19
AC19 8. teritorii terte înseamna teritoriile prevazute la art. 206^4 alin. (2) si (3); AC19
9. tara terta înseamna orice stat sau teritoriu caruia nu i se aplica Tratatul;
10. procedura vamala suspensiva sau regim vamal suspensiv înseamna oricare dintre procedurile speciale prevazute de Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, al caror obiect îl constituie marfurile necomunitare în momentul intrarii pe teritoriul vamal al Comunitatii, depozitarea temporara, zonele libere sau antrepozitele libere, precum si oricare dintre procedurile prevazute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest regulament;
11. regim suspensiv de accize înseamna un regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii sau deplasarii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate;
12. import de produse accizabile înseamna intrarea pe teritoriul Comunitatii de produse accizabile, cu exceptia cazului în care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Comunitatii, sunt plasate sub un regim sau sub o procedura vamala suspensiva, precum si iesirea lor dintr-un regim ori o procedura vamala suspensiva;
13. destinatar înregistrat înseamna persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, în cadrul activitatii sale si în conditiile prevazute în normele metodologice, sa primeasca produse accizabile care se deplaseaza în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru;
14. expeditor înregistrat înseamna persoana fizica sau juridica care importa produse accizabile si este autorizata de autoritatea competenta, în cadrul activitatii sale si în conditiile prevazute în normele metodologice, exclusiv sa expedieze produsele accizabile care se deplaseaza în regim suspensiv de accize în urma punerii în libera circulatie a acestora în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92;
15. codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut în Regulamentul CE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificari în nomenclatura combinata a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevazute în prezentul capitol si noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din normele metodologice;
16. supraveghere fiscala reprezinta orice actiune sau procedura de interventie a autoritatii competente pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea fraudei fiscale. AC18

- publicitate -