ANAF: Procedura de încetare a obligației de plată a CAS și formulare aferente (proiect Ordin)

505

ANAF a publicat pentru dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de încetare a obligației de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare.

În Referatul de aprobare se precizează că persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, conform art. 296^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti contribuţiile de asigurări sociale la organul fiscal competent, potrivit legii.
În conformitate cu prevederile art. 296^21 alin.(1) din Codul fiscal, următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prevederile art.296^21 alin.(2) din Codul fiscal, referitoare la persoanele care nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art.296^21 alin.(1) lit a) – e), în temeiul cărora a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1714/2012 prin care a fost aprobată actuala procedură de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare, au fost modificate.

Astfel, în conformitate cu noile prevederi, introduse la art. 296^23 alin.(4) din Codul fiscal, persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art.296^21 alin.(1) lit a) – e).

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin, ANAF propune următoarele:
a) aprobarea modelului şi conţinutului formularelor :
– 601 “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”, cod 14.13.04.03;
– Notificare.
Formularul 601 se completează şi se depune de către persoanele care nu mai au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii în conformitate cu prevederile art.296^23 alin.(4) din Codul fiscal.
b) aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii
Publice şi Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Referințe anexate:
Proiect ordin
Anexa 1a
Anexa 1b
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare

- Publicitate -