Sari la conținut

OMFP 752/2006 – ACTUALIZAT 2013 – Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice și a certificatului de obligaţii bugetare

ORDIN nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

Nr. Titlu Monitorul Oficial Modificări
01 mai 2013 Ordin nr. 393/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora M. Of. 185/2013 Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 8, ANEXA Nr. 2
10 octombrie 2011 Ordin nr. 2618/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora M. Of. 712/2011 Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 11, ANEXA Nr. 1, ANEXA Nr. 2
01 iulie 2011 Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora M. Of. 396/2011 CAPITOLUL I, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, B, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, ANEXA Nr. 1, ANEXA Nr. 2, ANEXA Nr. 3, ANEXA Nr. 4, ANEXA Nr. 5, ANEXA Nr. 6, ANEXA Nr. 7, ANEXA Nr. 8
27 mai 2009 Ordin nr. 673/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora M. Of. 355/2009 Art. 7, ANEXA Nr. 1
 

24 mai 2006

 

Publicat in MOF nr. 450 din 24.5.2006

 

ORDIN nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, ale art. 1091şi art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere necesitatea aplicării unitare a procedurii privind eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi necesitatea aplicării unitare a prevederilor legale privind eliberarea certificatului de obligaţii bugetare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I
Certificatul de atestare fiscală
A
Art. 1
(1) Organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor;

b) la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege.

(1) Organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

b) la solicitarea autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;

d) la solicitarea deţinătorilor de părţi sociale la o societate comercială, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă, însoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă, însoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. În situaţia în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată organului fiscal competent în termen de două zile de la data primirii.

(21) În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(22) Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea autorităţii contractante;

b) data emiterii documentului;

c) numărul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantă;

d) sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;

e) precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii contractante;

g) ştampila autorităţii contractante.

(23) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină următoarele elemente:

a) datele de identificare ale autorităţii solicitante;

b) datele de identificare ale contribuabilului; în acest caz este obligatorie menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui, precum şi a codului de identificare fiscală al contribuabilului;

c) temeiul legal al solicitării;

d) scopul solicitării.

(3) Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal prevăzut la art. 33 sau 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(4) În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. În cerere, contribuabilul menţionează şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale competente colaborează în vederea stabilirii situaţiei fiscale reale. În acest scop, organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale comunică organului fiscal competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informaţiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.

(5) Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal emitent.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 393/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 27 martie 2013, M. Of. 185/2013;
Ordin nr. 2618/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 6 octombrie 2011, M. Of. 712/2011;
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 2
Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia cazului în care acesta se eliberează la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 3
(1)În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent verifică:

a) dosarul fiscal al contribuabilului;

b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului;

c) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

d) existenţa deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală note de compensare/restituire.

e) existenţa documentului eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.

(2) În situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de părţi sociale organul fiscal competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deţinător de părţi sociale.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 393/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 27 martie 2013, M. Of. 185/2013;
Ordin nr. 2618/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 6 octombrie 2011, M. Of. 712/2011;
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 4
(1) Dacă organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, acesta înştiinţează contribuabilul privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, potrivit prevederilor art. 83 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

(2) În situaţia în care organul fiscal constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul a fost înştiinţat cu privire la depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, acesta emite şi comunică decizia de impunere din oficiu până la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a împlinit termenul de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se împlineşte după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.

(3) Organul fiscal emite şi înregistrează în evidenţa fiscală, potrivit procedurilor legale, notele de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentaţia aprobată pentru soluţionarea cererii de restituire, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

(4) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal poate solicita informaţii de la autorităţile contractante în legătură cu datele înscrise în documentele emise de acestea.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2618/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 6 octombrie 2011, M. Of. 712/2011;
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 5
(1) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secţiuni, respectiv:

a) secţiunea A «Obligaţii de plată»;

b) secţiunea B «Sume de rambursat/restituit»;

c) secţiunea C «Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile»;

d) secţiunea D «Alte menţiuni».

(2) La secţiunea A se înscriu:

a) totalul obligaţiilor fiscale principale şi sumelor stabilite de alte organe competente şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală;

b) totalul obligaţiilor fiscale accesorii, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală.

(3) La secţiunea A nu se cuprind:

a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia ratelor neachitate la termenele stabilite în graficul de eşalonare la plată;

b) sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) obligaţiile cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară, aprobat de către judecătorul-sindic.

(4) La secţiunea B se înscriu:

a) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare, în curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;

b) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluţionare.

(5) Sumele înscrise la secţiunile A şi B pot fi detaliate pe tipuri de obligaţii/deconturi de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare în curs de soluţionare/cereri de restituire în curs de soluţionare, la solicitarea contribuabilului. În acest caz, informaţiile se înscriu la secţiunea D.

(6) La secţiunea C se înscriu:

a) diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B;

b) totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.

(7) Informaţiile din secţiunea C se completează numai dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menţionează expres acest lucru în cererea/adresa sa.

(8) La secţiunea D se înscriu:

a) la pct. I şi II – informaţiile prevăzute la alin. (5);

b) la pct. III – menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;

b) la pct. III – menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, menţiuni referitoare la starea obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condiţiile legii, precum şi la modalitatea de plată a taxei extrajudiciare de timbru;

c) la pct. IV – sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante, inclusiv numărul şi data documentului emis de autoritatea contractantă.

(9) Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cererea contribuabilului şi cuprinde atât obligaţiile fiscale ale contribuabilului, cât şi obligaţiile fiscale ale sediilor secundare.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 393/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 27 martie 2013, M. Of. 185/2013;
Ordin nr. 2618/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 6 octombrie 2011, M. Of. 712/2011;
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 6
În sensul art. 112 din Codul de procedură fiscală, exigibilitatea obligaţiilor fiscale este cea prevăzută la art. 116 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 7
În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele conducătorului organului fiscal.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011
Ordin nr. 673/2009 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 13 aprilie 2009, M. Of. 355/2009;

Art. 8
(1) Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în două exemplare originale, din care:

a) un exemplar se comunică solicitantului sau, după caz, noului organ fiscal competent, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c);

b) un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate, în cazul în care plata taxei extrajudiciare de timbru se efectuează prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale, conform legii, timbrul propriu-zis se aplică pe un exemplar original care se comunică solicitantului, matca se aplică pe un exemplar original care se păstrează la organul fiscal emitent, iar pe celelalte exemplare originale se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru. În situaţia în care plata se efectuează prin celelalte modalităţi prevăzute de lege, se fac menţiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru pe toate exemplarele certificatului.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 393/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 27 martie 2013, M. Of. 185/2013;
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 9
Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

a) «Certificat de atestare fiscală», cod M.F.P. – A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 1;

b) «Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală», cod M.F.P. – A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzut în anexa nr. 2.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 10
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 9 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 11
(1) În cazul contribuabililor mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanţă, organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscală şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală şi îl prezintă administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.

(2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) îndeplineşte procedura de certificare după vizualizarea, în baza de date centrală, a formei electronice a certificatului de atestare fiscală.

(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) care solicită înscrierea în certificatul de atestare fiscală a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care le au de încasat de la autorităţile contractante, documentele eliberate de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul acestor sume se depun, în original, la administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul. Acest organ fiscal, după vizualizarea certificatului de atestare fiscală, verifică dacă informaţiile cuprinse la secţiunea D pct. IV concordă cu cele din documentul eliberat de autoritatea contractantă, prezentat de contribuabil în original. Certificatul de atestare fiscală, imprimat pe suport hârtie de către contribuabil, se certifică prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.

Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2618/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 6 octombrie 2011, M. Of. 712/2011;

Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 12
Abrogat.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 13
Abrogat.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

Art. 14
Abrogat.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

B
Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice
Art. 15 – Art. 30 Abrogate.
Adnotare – modificat de:
Ordin nr. 2014/2011 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora din 19 mai 2011, M. Of. 396/2011;

CAPITOLUL II
Certificatul de obligaţii bugetare
Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetare
Art. 31
Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de obligaţii bugetare, în următoarele situaţii:

a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;

c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 32
Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.

Art. 33
Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.

Art. 34
Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale teritoriale cu atribuţii de control.

Art. 35
(1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:

a) secţiunea A „Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz“;

b) secţiunea B „Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz“;

c) secţiunea C „Alte menţiuni“.

(2) La secţiunea A se vor menţiona:

a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b) dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare;

c) majorări de întârziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006;

d) orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu: penalităţi).

(3) Nu se înscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată şi pentru care contribuabilii îşi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.

(4) La secţiunea B se vor menţiona:

a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b) obligaţii fiscale accesorii.

(5) La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel:

a) actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, şi modul acestora de respectare;

b) cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 36
Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare.

Art. 37
Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 38
Certificatul de obligaţii bugetare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:

a) un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare;

b) un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;

c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 39
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de obligaţii bugetare“, cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin.

Art. 40
Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Certificat de obligaţii bugetare“, cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.

Art. 41
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

– Ordinul ministrului finanţelor nr. 448/1999 privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;

– dispoziţiile referitoare la Certificatul fiscal, cod 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.541/1998 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999;

– dispoziţiile referitoare la Cererea de eliberare a unui certificat fiscal, cod 14.13.25.99, prevăzute la pct. 47 din anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare.

Art. 42
Anexele nr. 1–10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 43
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

ANEXA Nr. 2
CERERE de eliberare a certificatului de atestare fiscală

ANEXA Nr. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
1.Certificat de atestare fiscală

1. Denumire: Certificat de atestare fiscală

2. Cod: 14.13.21.99

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte: faţă-verso.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la atestarea situaţiei fiscale a contribuabililor.

7. Se întocmeşte în: două exemplare. La cererea contribuabilului pot fi emise mai multe exemplare.

de: organul fiscal.

8. Circulă: – un exemplar (sau mai multe) la contribuabil;

– un exemplar la organul fiscal competent.

9. Se păstrează: un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

2. Cod: 14.13.25.99

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte în: un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la eliberarea certificatului de atestare fiscală.

7. Se întocmeşte în: un exemplar;

de: contribuabil sau de către împuternicit.

8. Circulă: la organul fiscal.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4 – ANEXA Nr. 8 Abrogate.

ANEXA Nr. 9
CERTIFICAT DE OBLIGATII BUGETARE

ANEXA Nr. 10
1. Denumire: Certificat de obligaĠii bugetare
2. Cod: 14.13.21.99/o
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipărire: file
5. Se difuzează: gratuit
6. Se utilizează la: atestarea obligaĠiilor bugetare de plată
7. Se întocmeúte în: 3 exemplare de către organul fiscal competent pentru
administrarea contribuabililor, conform legii
8. Circulă: – un exemplar original: la instituĠia publică implicată în
procesul de privatizare
– un exemplar original: la AgenĠia NaĠională de Administrare
Fiscală
– un exemplar original: la organul fiscal competent pentru
administrarea contribuabililor, conform legii
9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Note de subsol:

*):  Anexele nr. 1–10 sunt reproduse în facsimil.

1):  Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

1):  Anexa este reprodusă în facsimil.

Un comentariu la „OMFP 752/2006 – ACTUALIZAT 2013 – Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice și a certificatului de obligaţii bugetare”

  1. Pingback: Certificatul de atestare fiscala: cererea tip se cumpara de la xerox! | Catalina Ivan

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version