SECŢIUNEA 5

EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

335

Această secţiune exemplifică modul de prezentare în notele explicative la situaţiile financiare anuale, a informaţiilor cerute de prezentele reglementări. Ca urmare, entităţile stabilesc formatul notelor explicative, cu condiţia prezentării cel puţin a informaţiilor solicitate, referitoare la elementele cuprinse în situaţiile financiare anuale.

Notele explicative prezentate în continuare constituie doar exemple de prezentare, entităţile trebuind să întocmească note explicative care să acopere toate informaţiile necesar a fi prezentate potrivit prezentelor reglementări:

- publicitate -

1. Active imobilizate

2. Provizioane

3. Repartizarea profitului

4. Analiza rezultatului din exploatare

5. Situaţia creanţelor şi datoriilor

6. Principii, politici şi metode contabile

7. Participaţii şi surse de finanţare

8. Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere

9. Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari

10. Alte informaţii

Nota 1

Active imobilizate

    – lei –
Denumirea elementului de imobilizare*) Valoarea brută**) Ajustări de valoare***) (amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)
Sold la începutul exerciţiului financiar Creşteri****) Cedări, transferuri şi alte reduceri Sold la sfârşitul exerciţiului financiar Sold la începutul exerciţiului financiar Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar Reduceri sau reluări Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
0 1 2 3 4 = 1 + 2 – 3 5 6 7 8 = 5 + 6 – 7

Nota 2

Provizioane

        – lei –
Denumirea provizionului*) Sold la începutul exerciţiului financiar Transferuri**) Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
în cont din cont
0 1 2 3 4 = 1 + 2 – 3

Nota 3

Repartizarea profitului*)

  – lei –
Destinaţia profitului Suma
Profit net de repartizat:
– rezerva legală
– acoperirea pierderii contabile
– dividende etc.
Profit nerepartizat

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

  – lei –
Denumirea indicatorului Exerciţiul financiar
Precedent Curent
0 1 2
1. Cifra de afaceri netă
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)
3. Cheltuielile activităţii de bază
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de producţie
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)
7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administraţie
9. Alte venituri din exploatare
10. Rezultatul din exploatare (6 – 7 – 8 + 9)

Nota 5

Situaţia creanţelor şi datoriilor

    – lei –
Creanţe Sold la sfârşitul exerciţiului financiar Termen de lichiditate
Sub 1 an Peste 1 an
0 1 = 2 + 3 2 3
Total, din care:

 

    – lei –
Datorii*) Sold la sfârşitul exerciţiului financiar Termen de exigibilitate
Sub 1 an 1–5 ani Peste 5 ani
0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4
Total, din care:

Nota 6

Principii, politici şi metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se:

– natura;

– motivele;

– evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.

c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situaţia în care nu se cunoaşte preţul de achiziţie sau costul de producţie al acesteia.

e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de fabricaţie.

f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

– elementele supuse reevaluării, precum şi metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;

– valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

– tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

– modificările rezervei din reevaluare:

• valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;

• diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;

• sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

• valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.

g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

h) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Nota 7

Participaţii şi surse de finanţare

Se vor prezenta următoarele informaţii:

a) se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligaţiuni convertibile, cu prezentarea informaţiilor cerute în Subsecţiunea 9.2 „Note explicative“ din cadrul Capitolului II „Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale“ al prezentelor reglementări.

b) capital social subscris/patrimoniul entităţii.

c) numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise, menţionându-se dacă au fost integral vărsate şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.

d) acţiuni răscumpărabile:

– data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare;

– caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

– valoarea eventualei prime de răscumpărare.

e) acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar:

– tipul de acţiuni;

– număr de acţiuni emise;

– valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire;

– drepturi legate de distribuţie:

• numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare;

• perioada de exercitare a drepturilor;

• preţul plătit pentru acţiunile distribuite.

f) obligaţiuni emise:

– tipul obligaţiunilor emise;

– valoarea emisă şi suma primită pentru fiecare tip de obligaţiuni;

– obligaţiuni emise de entitate, deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:

• valoarea nominală;

• valoarea înregistrată în momentul plăţii.

Nota 8

Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere

Se vor face menţiuni cu privire la:

a) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere.

b) obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie.

c) valoarea avansurilor şi a creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în timpul exerciţiului:

– rata dobânzii;

– principalele clauze ale creditului;

– suma rambursată până la acea dată;

– obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitate în numele acestora.

d) salariaţi:

– număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

– salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului;

– cheltuieli cu asigurările sociale;

– alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii.

Nota 9

Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidităţii curente (Indicatorul capitalului circulant) = Active curente
Datorii curente

– valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2;

– oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidităţii imediate (Indicatorul test acid) = Active curente – Stocuri
Datorii curente

2.Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat × 100 sau Capital împrumutat × 100
Capital propriu Capital angajat

unde:

– capital împrumutat = credite peste un an;

– capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor – determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziţia entităţii este considerată mai riscantă.

Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit = Număr de ori
Cheltuieli cu dobândă

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizează informaţii cu privire la:

– Viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale entităţii;

– Capacitatea entităţii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale de bază ale entităţii;

– Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerciţiului financiar

Costul vânzărilor = Număr de ori
Stoc mediu

sau

Număr de zile de stocare – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

Stoc mediu × 365
Costul vânzărilor

– Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi

– calculează eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor sale;

– exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate.

Sold mediu clienţi × 365
Cifra de afaceri

O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienţilor şi, în consecinţă, creanţe mai greu de încasat (clienţi rău platnici).

– Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori × 365,
Achiziţii de bunuri (fără servicii)

unde pentru aproximarea achiziţiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

– Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale – evaluează eficacitatea managementului imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale.

Cifra de afaceri
Imobilizări corporale

– Viteza de rotaţie a activelor totale

Cifra de afaceri
Total active

4.Indicatori de profitabilitate – exprimă eficienţa entităţii în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat – reprezintă profitul pe care îl obţine entitatea din banii investiţi în afacere:

Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit.
Capital angajat

unde capitalul angajat se referă la banii investiţi în entitate atât de către acţionari, cât şi de creditorii pe termen lung, şi include capitalul propriu şi datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări × 100
Cifra de afaceri

O scădere a procentului poate scoate în evidenţă faptul că entitatea nu este capabilă să îşi controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim.

Nota 10

Alte informaţii

Se prezintă:

a) Informaţii cu privire la prezentarea entităţii raportoare, potrivit Subsecţiunii 9.2. „Note explicative“ din cadrul Capitolului II „Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale“ al prezentelor reglementări.

b) Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţile asociate sau cu alte entităţi în care se deţin participaţii, cerute potrivit Subsecţiunii 9.2.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi datorii, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină.

d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit:

– proporţia în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă şi rezultatul din activitatea extraordinară;

– reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit;

– măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale;

– impozitul pe profit rămas de plată.

e) Cifra de afaceri:

– prezentarea acesteia pe segmente de activităţi şi pe pieţe geografice.

f) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

– natura evenimentului; şi

– o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.

g) Explicaţii despre valoarea şi natura:

– veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;

– veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.

i) În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informaţii:

– o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;

– dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.

În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenţia următoarele:

– o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

• existenţa şi condiţiile opţiunilor de reînnoire sau cumpărare;

• restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing;

– dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultantă fiscală şi alte servicii decât cele de audit.

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă.

l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative.

m) Datoriile probabile şi angajamentele acordate.

n) Angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relaţia cu entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.

o) Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.

p) Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante utilizatorii situaţiilor financiare.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele

Semnătura

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional