SECŢIUNEA 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

334

(1) O entitate prezintă situaţia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioadă pentru care sunt prezentate situaţiile financiare anuale. Situaţia fluxurilor de numerar prezintă modul în care o entitate generează şi utilizează numerarul şi echivalentele de numerar.

În contextul întocmirii acestei situaţii:

- publicitate -

– fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar;

– numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere;

– echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

(2) Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar ale entităţii din cursul perioadei, clasificate pe activităţi de exploatare, de investiţie şi de finanţare.

Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi generatoare de venituri ale entităţii, precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare.

Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate şi de alte investiţii care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

Activităţile de finanţare sunt activităţi care au drept rezultat modificări ale valorii şi structurii capitalurilor proprii şi împrumuturilor entităţii.

Fluxurile de numerar exclud mişcările între elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entităţi, şi nu din activităţile de exploatare, investiţie şi finanţare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar în echivalente de numerar.

(3) Structura exemplificativă a situaţiei fluxurilor de numerar întocmită atunci când fluxurile de numerar din activitatea de exploatare sunt prezentate pe baza metodei directe, este următoarea:

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR32

la data de ……….

  – lei –
Denumirea elementului Exerciţiul financiar
Precedent Curent
A 1 2
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:
Încasări de la clienţi
Plăţi către furnizori şi angajaţi
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor
Numerar net din activităţi de exploatare
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale
Dobânzi încasate
Dividende încasate
Numerar net din activităţi de investiţie
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:
Încasări din emisiunea de acţiuni
Încasări din împrumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
Dividende plătite
Numerar net din activităţi de finanţare
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar

 

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele

Semnătura

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

(4) Conform metodei directe, sunt evidenţiate clasele principale de încasări şi plăţi.

(5) Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare pot fi prezentate şi conform metodei indirecte, exemplificată în continuare (pentru un exerciţiu financiar):

Profit brut

Ajustări pentru:

Cheltuieli cu amortizarea

Cheltuieli cu provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare

Venituri din reluări de provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare

Cheltuieli financiare

Venituri financiare

Cheltuieli privind activele cedate

Venituri din vânzarea activelor

Variaţia soldurilor conturilor de creanţe comerciale şi alte creanţe din exploatare

Variaţia soldurilor conturilor de datorii comerciale şi alte datorii din exploatare

Variaţia soldurilor conturilor de stocuri

Numerar generat din exploatare

Dobânzi plătite

Impozit pe profit plătit.

(6) Fluxurile de numerar din dobânzi şi dividende încasate sau plătite se prezintă separat. Fiecare dintre acestea se clasifică într-o manieră consecventă de la o perioadă la alta, ca fiind generat fie de activităţi de exploatare, fie de investiţie sau de finanţare.

O entitate poate clasifica dobânda plătită, precum şi dobânda şi dividendele încasate drept fluxuri de numerar din exploatare, finanţare şi, respectiv, din investiţie.

Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare sau exploatare.

2 COMENTARII