SECŢIUNEA 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

333

Structura exemplificativă a situaţiei modificărilor capitalului propriu este următoarea:

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

- publicitate -

la data de ……….

            – lei –
Denumirea elementului Sold la începutul exerciţiului financiar Creşteri Reduceri Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
Total, din care: Prin transfer Total, din care: Prin transfer
A 1 2 3 4 5 6
Capital subscris
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Acţiuni proprii
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită Sold C
Sold D
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 2931 Sold C
Sold D
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Sold C
Sold D
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene Sold C
Sold D
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar Sold C
Sold D
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii

 

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele

Semnătura

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Nota 1:

Prezentările cifrice cuprinse în situaţia prezentată mai sus trebuie să fie însoţite de informaţii referitoare la:

– natura modificărilor;

– tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

– natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;

– orice alte informaţii semnificative.

Nota 2:

Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciţii financiare, precedent şi curent.

1 COMENTARIU