SECŢIUNEA 2

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

332

Structura contului de profit şi pierdere este următoarea:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- publicitate -

la data de ……….

        – lei –
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exerciţiul financiar
  Precedent Curent
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 – 04 + 05 + 06) 01
Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)) 05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

(ct. 711 + 712)

07
Sold C
Sold D 08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată

(ct. 721 + 722)

09
4. Alte venituri din exploatare

(ct. 758 + 7417 + 7815)

10
– din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 01 + 07 – 08 + 09 + 10)

12
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

(ct. 601 + 602 – 7412)

13
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 14
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 – 7413) 15
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18
a) Salarii şi indemnizaţii30 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 – 7414) 19
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 – 7415) 20
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 – 23) 21
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22
a.2) Venituri (ct. 7813) 23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 – 26) 24
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe

(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 – 7416)

28
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 29
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)) 31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 – 34) 32
– Cheltuieli (ct. 6812) 33
– Venituri (ct. 7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 13 la 16 – 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
– Profit (rd. 12 – 35) 36
– Pierdere (rd. 35 – 12) 37
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 38
– din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 40
– din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)) 42
– din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 44
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 – 48) 46
– Cheltuieli (ct. 686) 47
– Venituri (ct. 786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) – 7418) 49
– din care cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 51
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
– Profit (rd. 45 – 52) 53
– Pierdere (rd. 52 – 45) 54
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
– Profit (rd. 12 + 45 – 35 – 52) 55
– Pierdere (rd. 35 + 52 – 12 – 45) 56
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
– Profit (rd. 57 – 58) 59
– Pierdere (rd. 58 – 57) 60
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 63
– Profit (rd. 61 – 62)
– Pierdere (rd. 62 – 61) 64
18. Impozitul pe profit (ct. 691) 65
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
– Profit (rd. 63 – 65 – 66) 67
– Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 – 63) 68

 

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele ……….

Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele ……….

Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional“

ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 2869/2010 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 23 decembrie 2010, M. Of. 882/2010;

2 COMENTARII