SECŢIUNEA 1

BILANŢUL

1.1

BILANŢUL

330

- publicitate -

Structura bilanţului care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) este următoarea:

Judeţul ………. |_|_|Entitatea ……….
Adresa: localitatea ……….,
sectorul ………., str. ………. nr. ……….,
bl. ………., sc. ………., ap. ……….
Telefon ………., fax ……….
Număr în registrul comerţului ……….
Forma de proprietate ………. |_|_|Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) ……….
cod clasă CAEN ………. |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare ………. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANŢ
la data de ……….

      – lei –
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
  Începutul exerciţiului financiar Sfârşitul exerciţiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 – 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 – 2803 – 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 – 2807 – 2907) 04
5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 – 2933) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912) 07
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 – 2813 – 2913) 08
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 – 2814 – 2914) 09
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 – 2931) 10
TOTAL (rd. 07 la 10) 11
III. MOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 – 2961) 12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 – 2964) 13
3. Interese de participare (ct. 263 – 2962) 14
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 – 2965) 15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 – 2963) 16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675*) + 2676*) + 2677 + 2678*) + 2679*) – 2966*) – 2968*)) 17
TOTAL (rd. 12 la 17) 18
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 – 391 – 392 – 3951 – 3958 – 398) 20
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348*) – 393 – 3941 – 3952) 21
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/-348*) + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 – 3945 – 3946 – 3953 – 3954 – 3956 – 3957 – 396 – 397 – 4428) 22
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23
TOTAL (rd. 20 la 23) 24
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale27 (ct. 2675*) + 2676*) + 2678*) + 2679*) – 2966*) – 2968*) + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491) 25
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451**)-495*)) 26
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 – 495*)) 27
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431**) + 437**) + 4382 + 441**) + 4424 + 4428**) + 444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 4582 + 461 + 473**) – 496 + 5187) 28
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 – 495*)) 29
TOTAL (rd. 25 la 29) 30
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 – 591) 31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 – 595 – 596 – 598 + 5113 + 5114) 32
TOTAL (rd. 31 + 32) 33
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169) 37
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)) 42
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)) 43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) + 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 455 + 456***) + 457 + 4581 + 462 + 473***) + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 44
TOTAL (rd. 37 la 44) 45
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 – 45 – 63) 46
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169) 48
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)) 53
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)) 54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) + 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 455 + 456***) + 4581 + 462 + 473***) + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55
TOTAL (rd. 48 la 55) 56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59
TOTAL (rd. 57 la 59) 60
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) – total (rd. 63 + 64), din care: 62
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)) 63
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)) 64
Fond comercial negativ (ct. 2075) 65
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69
TOTAL (rd. 67 la 69) 70
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 73
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75
4. Alte rezerve (ct. 1068) 76
TOTAL (rd. 73 la 76) 77
Acţiuni proprii (ct. 109) 78
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă) (ct. 117) SOLD C 81
SOLD D 82
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 83
SOLD D 84
Repartizarea profitului (ct. 129) 85
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 – 78 + 79 – 80 + 81 – 82 + 83 – 84 – 85) 86
Patrimoniul public (ct. 1016) 87
CAPITALURI – TOTAL (rd. 86 + 87) 88

 

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele ……….Semnătura ……….
Ştampila unităţii
Numele şi prenumele ……….Calitatea ……….
Semnătura ……….
Nr. de înregistrare în organismul profesional“

ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 2869/2010 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 23 decembrie 2010, M. Of. 882/2010;

1.2

BILANŢUL PRESCURTAT

331

Structura bilanţului prescurtat care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2) este următoarea:

Judeţul ………. |_|_|Entitatea ……….
Adresa: localitatea ……….,
sectorul ………., str. ………. nr. ……….,
bl. ………., sc. ………., ap. ……….
Telefon ………., fax ……….
Număr în registrul comerţului ……….
Forma de proprietate ………. |_|_|Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) ……….
Cod clasă CAEN ………. |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare ………. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANŢ PRESCURTAT
la data de ……….

        – lei –
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
  Începutul exerciţiului financiar Sfârşitul exerciţiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 – 280 – 290 – 2933) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 – 281 – 291 – 2931) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267*) – 296*)) 03
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 + 4091 – 4428) 05
II. CREANŢE29 (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*) – 296*) + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431**) + 437**) + 4382 + 441**) + 4424 + 4428**) + 444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 451**) + 453**) + 456**) + 4582 + 461 + 473**) – 491 – 495 – 496 + 5187) 06
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 – 591 – 595 – 596 – 598) 07
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 08
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) + 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 451***) + 453***) + 455 + 456***) + 457 + 4581 + 462 + 473***) + 509 + 5186 + 519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 – 11 – 19) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) 13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) + 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 451***) + 453***) + 455 + 456***) + 4581 + 462 + 473***) + 509 + 5186 + 519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: 16
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) – total (rd. 19 + 20), din care: 18
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)) 19
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)) 20
Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: 22
– capital subscris vărsat (ct. 1012) 23
– capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24
– patrimoniul regiei (ct. 1015) 25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 27
IV. REZERVE (ct. 106) 28
Acţiuni proprii (ct. 109) 29
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă) (ct. 117) SOLD C 32
SOLD D 33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 34
SOLD D 35
Repartizarea profitului (ct. 129) 36
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 – 29 + 30 – 31 + 32 – 33 + 34 – 35 – 36) 37
Patrimoniul public (ct. 1016) 38
CAPITALURI – TOTAL (rd. 37 + 38) 39

 

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele ……….Semnătura ……….

Ştampila unităţii

Numele şi prenumele ……….Calitatea ……….

Semnătura ……….

Nr. de înregistrare în organismul profesional“

ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 2869/2010 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 23 decembrie 2010, M. Of. 882/2010;

4 COMENTARII

  1. Am gasit exact ce imi trbuia BILANŢUL PRESCURTAT 331.
    V rog frumos sa ma ajutati sa realizez si eu un BILANŢUL PRESCURTAT 331. Nu stiu ce inseamna (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 – 280 – 290 – 2933) ,(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 – 281 – 291 – 2931) ,(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 + 4091 – 4428),(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*) – 296*) + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431**) + 437**) + 4382 + 441**) + 4424 + 4428**) + 444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 451**) + 453**) + 456**) + 4582 + 461 + 473**) – 491 – 495 – 496 + 5187
    (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) + 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 451***) + 453***) + 455 + 456***) + 457 + 4581 + 462 + 473***) + 509 + 5186 + 519)
    Unde gasesc si eu o explicatie a textului de mai sus.
    Va multumesc anticipat!