CAPITOLUL IV

PLANUL DE CONTURI GENERAL

328

(1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi.

(2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare.

- publicitate -

În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.

(3) Conturile în afara bilanţului sunt conturi care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia.

(4) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 „Conturi de gestiune“.

329

Planul de conturi general este următorul:

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL ŞI REZERVE

101. Capital3

1011. Capital subscris nevărsat (P)

1012. Capital subscris vărsat (P)

1015. Patrimoniul regiei (P)

1016. Patrimoniul public4 (P)

1018. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (P)

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune (P)

1042. Prime de fuziune/divizare (P)

1043. Prime de aport (P)

1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

1061. Rezerve legale (P)

1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1064. Rezerve de valoare justă5 (P)

1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

1067. Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină6 (A/P)

1068. Alte rezerve (P)

107. Rezerve din conversie7 (A/P)

108. Interese care nu controlează8

1081. Interese care nu controlează – rezultatul exerciţiului financiar (A/P)

1082. Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii (A/P)

109. Acţiuni proprii

1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)

1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)

1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)

11. REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat

1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 299 (A/P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (A/P)

12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

2014-01 1491. Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A)
2014-01 1495. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

15. PROVIZIOANE

151. Provizioane

1511. Provizioane pentru litigii (P)

1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)

1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)

1514. Provizioane pentru restructurare (P)

1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)

1516. Provizioane pentru impozite (P)

1518. Alte provizioane (P)

16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)

1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)

1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)

1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)

162. Credite bancare pe termen lung

1621. Credite bancare pe termen lung (P)

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)

1623. Credite externe guvernamentale (P)

1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)

1626. Credite de la trezoreria statului (P)

1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

166. 166.Datorii care privesc imobilizările financiare

1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P)

1663. Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P)

167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)

1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)

1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P)

1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)

169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)

CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZĂRI

20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

201. Cheltuieli de constituire (A)

203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)

207. Fond comercial

2071. Fond comercial pozitiv10 (A)

2075. Fond comercial negativ (P)

208. Alte imobilizări necorporale (A)

21. IMOBILIZĂRI CORPORALE

211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)

2111. Terenuri

2112. Amenajări de terenuri

212. Construcţii (A)

213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)

2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)

2133. Mijloace de transport (A)

2134. Animale şi plantaţii (A)

214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)

22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

223. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare (A)

224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)

232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A)

234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)

263. Interese de participare (A)

264. Titluri puse în echivalenţă12 (A)

265. Alte titluri imobilizate (A)

2014-01 266. Certificate verzi amânate (A)

267. Creanţe imobilizate

2671. Sume datorate de entităţile afiliate (A)

2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A)

2673. Creanţe legate de interesele de participare (A)

2674. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A)

2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)

2678. Alte creanţe imobilizate (A)

2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)

269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)

2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P)

2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

280. Amortizări privind imobilizările necorporale

2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)

2807. Amortizarea fondului comercial13 (P)

2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)

281. Amortizări privind imobilizările corporale

2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)

2812. Amortizarea construcţiilor (P)

2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)

2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)

29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)

2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial14 (P)

2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)

291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)

2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)

2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)

2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)

293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie

2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)

2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P)

296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)

2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)

2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)

2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P)

2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P)

2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)

2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)

CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE

301. Materii prime (A)

302. Materiale consumabile

3021. Materiale auxiliare (A)

3022. Combustibili (A)

3023. Materiale pentru ambalat (A)

3024. Piese de schimb (A)

3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)

3026. Furaje (A)

3028. Alte materiale consumabile (A)

303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)

32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)

322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)

323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)

326. Animale în curs de aprovizionare (A)

327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)

328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)

33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

331. Produse în curs de execuţie (A)

332. Servicii în curs de execuţie (A)

34. PRODUSE

341. Semifabricate (A)

345. Produse finite (A)

346. Produse reziduale (A)

348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)

35. STOCURI AFLATE LA TERŢI

351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)

354. Produse aflate la terţi (A)

356. Animale aflate la terţi (A)

357. Mărfuri aflate la terţi (A)

358. Ambalaje aflate la terţi (A)

36. ANIMALE

361. Animale şi păsări (A)

368. Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P)

37. MĂRFURI

371. Mărfuri (A)

378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)

38. AMBALAJE

381. Ambalaje (A)

388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)

39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)

392. Ajustări pentru deprecierea materialelor

3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)

3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)

394. Ajustări pentru deprecierea produselor

3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)

3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)

3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)

395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi

3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)

3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)

3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)

3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)

3956. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi (P)

3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)

3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)

396. Ajustări pentru deprecierea animalelor (P)

397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)

398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 – CONTURI DE TERŢI

40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori (P)

403. Efecte de plătit (P)

404. Furnizori de imobilizări (P)

405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)

408. Furnizori – facturi nesosite (P)

409. Furnizori – debitori

4091. Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)

4092. Furnizori – debitori pentru prestări de servicii (A)

41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

411. Clienţi

4111. Clienţi (A)

4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)

413. Efecte de primit de la clienţi (A)

418. Clienţi – facturi de întocmit (A)

419. Clienţi-creditori (P)

42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

421. Personal – salarii datorate (P)

423. Personal – ajutoare materiale datorate (P)

424. Prime reprezentând participarea personalului la profit15 (P)

425. Avansuri acordate personalului (A)

426. Drepturi de personal neridicate (P)

427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)

428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)

4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)

43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE

431. Asigurări sociale

4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)

4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)

4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)

4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)

437. Ajutor de şomaj

4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)

4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)

438. Alte datorii şi creanţe sociale

4381. Alte datorii sociale (P)

4382. Alte creanţe sociale (A)

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

441. Impozitul pe profit/venit

4411. Impozitul pe profit (P)

4418. Impozitul pe venit16 (P)

442. Taxa pe valoarea adăugată

4423. TVA de plată (P)

4424. TVA de recuperat (A)

4426. TVA deductibilă (A)

4427. TVA colectată (P)

4428. TVA neexigibilă (A/P)

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

445. Subvenţii

4451. Subvenţii guvernamentale (A)

4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)

4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)

446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)

447. Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (P)

448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului

4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)

4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)

45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI

451. Decontări între entităţile afiliate

4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P)

4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)

453. Decontări privind interesele de participare

4531. Decontări privind interesele de participare (A/P)

4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P)

455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

4551. Acţionari/asociaţi – conturi curente (P)

4558. Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente (P)

456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)

457. Dividende de plată (P)

458. Decontări din operaţii în participaţie

4581. Decontări din operaţii în participaţie – pasiv (P)

4582. Decontări din operaţii în participaţie – activ (A)

46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

461. Debitori diverşi (A)

462. Creditori diverşi (P)

47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

472. Venituri înregistrate în avans (P)

473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)

475. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)

4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

4753. Donaţii pentru investiţii (P)

4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)

4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P)

48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)

482. Decontări între subunităţi (A/P)

49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi (P)

495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)

496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (P)

CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)

505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)

506. Obligaţiuni (A)

2014-01 507. Certificate verzi acordate (A)

508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

5081. Alte titluri de plasament (A)

5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)

509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt

5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)

5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)

51. CONTURI LA BĂNCI

511. Valori de încasat

5112. Cecuri de încasat (A)

5113. Efecte de încasat (A)

5114. Efecte remise spre scontare (A)

512. Conturi curente la bănci

5121. Conturi la bănci în lei (A)

5124. Conturi la bănci în valută (A)

5125. Sume în curs de decontare (A)

518. Dobânzi

5186. Dobânzi de plătit (P)

5187. Dobânzi de încasat (A)

519. Credite bancare pe termen scurt

5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)

5193. Credite externe guvernamentale (P)

5194. Credite externe garantate de stat (P)

5195. Credite externe garantate de bănci (P)

5196. Credite de la trezoreria statului (P)

5197. Credite interne garantate de stat (P)

5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

53. CASA

531. Casa

5311. Casa în lei (A)

5314. Casa în valută (A)

532. Alte valori

5321. Timbre fiscale şi poştale (A)

5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)

5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)

5328. Alte valori (A)

54. ACREDITIVE

541. Acreditive

5411. Acreditive în lei (A)

5412. Acreditive în valută (A)

542. Avansuri de trezorerie17 (A)

58. VIRAMENTE INTERNE

581. Viramente interne (A/P)

59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)

595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)

596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)

598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)

CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

601. Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilii

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia şi apa

606. Cheltuieli privind animalele şi păsările

607. Cheltuieli privind mărfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

609. Reduceri comerciale primite

61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări

626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor

643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

6451. Contribuţia unităţii la asigurările sociale

6452. Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

6453. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

2014-01 6455 Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (A)

2014-01 6456. Contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative

6457. Contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate

6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi

658. Alte cheltuieli de exploatare

6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi

6582. Donaţii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creanţe legate de participaţii

664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate

6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate

6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobânzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

671. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor

6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante

686. Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare

6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus18

CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETĂ

701. Venituri din vânzarea produselor finite

702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

704. Venituri din servicii prestate

705. Venituri din studii şi cercetări

706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

707. Venituri din vânzarea mărfurilor

708. Venituri din activităţi diverse

709. Reduceri comerciale acordate

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale

722. Venituri din producţia de imobilizări corporale

74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

741. Venituri din subvenţii de exploatare

7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri19

7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile

7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului

7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială

7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi

758. Alte venituri din exploatare

7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

7582. Venituri din donaţii primite

7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii

7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

761. Venituri din imobilizări financiare

7611. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate

7613. Venituri din interese de participare

762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creanţe imobilizate

764. Venituri din investiţii financiare cedate

7641. Venituri din imobilizări financiare cedate

7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferenţe de curs valutar

766. Venituri din dobânzi

767. Venituri din sconturi obţinute

768. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane

7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

7815. Venituri din fondul comercial negativ

786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 – CONTURI SPECIALE

80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

801. Angajamente acordate

8011. Giruri şi garanţii acordate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

8021. Giruri şi garanţii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi în afara bilanţului

8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie

8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare

8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă

8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă

8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie

8039. Alte valori în afara bilanţului

804. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

8045. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă

8051. Dobânzi de plătit

8052. Dobânzi de încasat21

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

807. Active contingente

808. Datorii contingente

2014-01 809. Creanţe preluate prin cesionare

89. BILANŢ

891. Bilanţ de deschidere

892. Bilanţ de închidere

CLASA 9 – CONTURI DE GESTIUNE22

90. DECONTĂRI INTERNE

901. Decontări interne privind cheltuielile

902. Decontări interne privind producţia obţinută

903. Decontări interne privind diferenţele de preţ

92. CONTURI DE CALCULAŢIE

921. Cheltuielile activităţii de bază

922. Cheltuielile activităţilor auxiliare

923. Cheltuieli indirecte de producţie

924. Cheltuieli generale de administraţie

925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCŢIEI

931. Costul producţiei obţinute

933. Costul producţiei în curs de execuţie

ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 1690/2012 – privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 12 decembrie 2012, M. Of. 857/2012;
Ordin nr. 2869/2010 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 23 decembrie 2010, M. Of. 882/2010;

1 COMENTARIU