SECŢIUNEA 9

CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

266

Notele explicative trebuie:

a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite;

- publicitate -

b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi, după caz, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi/sau situaţia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea.

9.1

POLITICI CONTABILE

267

(1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

(2) Administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.

Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.

(3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări.

(4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie:

a) inteligibile;

b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi

b) credibile în sensul că:

– reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea entităţii;

– sunt neutre;

– sunt prudente;

– sunt complete sub toate aspectele semnificative;

– evenimentele şi tranzacţiile sunt contabilizate şi prezentate conform principiului prevalenţei economicului asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu.

268

(1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii.

(2) În cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie să menţioneze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum şi motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informaţii credibile şi mai relevante, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii entităţii.

(3) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:

a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior;

b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

9.2

NOTE EXPLICATIVE

9.2.1

Prevederi generale

269

(1) Pe lângă informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementări, notele explicative trebuie să cuprindă şi informaţii referitoare la aspectele prevăzute de prezenta secţiune.

(2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative.

270

Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină (valută), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţională.

271

(1) În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informaţii:

a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care entitatea deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul entităţii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 9;

b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informaţii pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 9.

(2) Notele explicative trebuie să menţioneze:

a) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială;

b) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. a);

c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile.

272

Trebuie să se menţioneze, totodată, dacă situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.

273

Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înţelegere:

a) denumirea entităţii care face raportarea;

b) faptul că situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului;

c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare anuale;

d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale;

e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).

274

(1) O entitate prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale:

a) locul principal unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial;

b) o descriere a naturii activităţii desfăşurate şi principalele domenii de activitate;

c) denumirea societăţii-mamă şi cea a deţinătorului final în cadrul grupului (dacă este cazul);

d) orice altă informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entităţii.

(2) Notele explicative prezintă natura şi scopul comercial ale angajamentelor entităţii, care nu sunt incluse în bilanţ, şi impactul financiar al acelor angajamente asupra entităţii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii.

Relaţiile cu entităţile afiliate

275

Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să prezinte tranzacţiile încheiate de entitate cu părţi legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu partea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţii, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu partea legată asupra poziţiei financiare a entităţii.

ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 2869/2010 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 23 decembrie 2010, M. Of. 882/2010;

276

Partea legată are semnificaţia prevăzută de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 2869/2010 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 23 decembrie 2010, M. Of. 882/2010;

9.2.2

Informaţii referitoare la elementele de bilanţ

277

Notele explicative trebuie să cuprindă:

a) duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare utilizate;

b) metodele de amortizare utilizate;

c) creşterile de valoare a imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă;

d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.

278

Atunci când imobilizările necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii:

a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizată; şi

b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).

279

În cazul în care fondul comercial achiziţionat de către o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizări necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasă acea perioadă trebuie să fie prezentate în notele explicative.

280

(1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informaţii:

a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe;

b) metodele de amortizare folosite;

c) valoarea imobilizărilor corporale în curs.

(2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluării.

281

(1) Se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă.

(2) Prezentarea în notele explicative a informaţiilor de la alin. (1) la imobilizări financiare sau investiţii pe termen scurt se face în funcţie de intenţia entităţii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare, de până la un an sau mai mult de un an.

282

O entitate prezintă informaţii care să permită utilizatorilor situaţiilor sale financiare să evalueze importanţa instrumentelor financiare pentru poziţia şi performanţa sa financiară.

283

(1) Se specifică toate situaţiile în care entitatea a depus garanţii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligaţii în favoarea unui terţ, menţionându-se, de asemenea şi valoarea acestora.

(2) În cazul existenţei de garanţii, o entitate prezintă:

– valoarea contabilă a activelor financiare pe care le-a gajat drept garanţii reale pentru datorii sau datorii contingente; şi

– termenii şi condiţiile aferente gajării.

(3) Când o entitate deţine garanţii reale şi are dreptul de a vinde sau regaja garanţia reală în lipsa imposibilităţii de respectare a obligaţiilor de către proprietarul garanţiei reale, aceasta prezintă:

– valoarea justă a oricăror astfel de garanţii reale vândute sau regajate, şi dacă entitatea are sau nu obligaţia de a le returna; şi

– termenii şi condiţiile asociate cu utilizarea garanţiilor reale.

284

Pentru împrumuturile de plată recunoscute la data de raportare, o entitate prezintă:

– detaliile oricăror neexecutări ale obligaţiilor privind durata principalului, dobânda, condiţiile de rambursare a acelor împrumuturi de plată;

– încălcări ale condiţiilor aferente acordului de împrumut, care permit creditorului să solicite rambursarea accelerată. Informaţiile nu se solicită dacă încălcările au fost remediate sau condiţiile împrumutului au fost renegociate la data de raportare sau înainte de aceasta;

– valoarea contabilă a împrumuturilor de plată, pentru care nu a fost onorată obligaţia la data de raportare; şi

– dacă obligaţia neexecutată a fost remediată sau dacă au fost renegociate condiţiile împrumuturilor de plată, înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru emitere.

285

(1) Se prezintă în notele explicative costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ şi metodele de evaluare a stocurilor.

(2) Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid să modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate următoarele informaţii:

a) motivul modificării metodei; şi

b) efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului financiar.

286

Trebuie prezentată, de asemenea, valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.

287

O entitate trebuie să prezinte în notele explicative subclasificări ale creanţelor prezentate în bilanţ, clasificate într-o manieră corespunzătoare activităţii desfăşurate, iar sumele de încasat de la entităţile afiliate şi întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.

2871

2014-01 (1) Entităţile care preiau creanţe potrivit pct. 190 alin. (1) prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente creanţelor preluate prin cesionare, astfel:

a) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi bilanţiere (contul 461 «Debitori diverşi»), după cum urmează:

Situaţia creanţelor preluate prin cesionare (la cost de achiziţie) la data de ……….

– lei –
Creanţe Sold creanţe la începutul exerciţiului financiar Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar Creanţe cedate terţilor în cursul exerciţiului financiar Creanţe încasate în cursul exerciţiului financiar direct de la debitor, din care: Creanţe trecute pe cheltuieli în cursul exerciţiului financiar datorită imposibilităţii încasării Sold creanţe la sfârşitul exerciţiului financiar
evidenţiate anterior în conturi bilanţiere (contul 461 «Debitori diverşi»/analitic distinct) încasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 «Alte venituri din exploatare»/analitic distinct)
0 1 2 3 4 5 6 7=1+ 2-3-4-6

b) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului (contul 809 «Creanţe preluate prin cesionare»), după cum urmează:

Situaţia creanţelor preluate prin cesionare (la valoare nominală) la data de ……….

– lei –
Creanţe Sold creanţe la începutul exerciţiului financiar Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar Creanţe scoase din evidenţa extracontabilă în cursul exerciţiului financiar, din care: Sold creanţe la sfârşitul exerciţiului financiar
scoase din evidenţă ca urmare a încasării direct de la debitor cedate terţilor în cursul exerciţiului financiar scoase din evidenţă datorită imposibilităţii încasării
0 1 2 3 4 5 6 = 1 +2-3-4-5

(2) Entităţile care preiau creanţe potrivit pct. 190 alin. (4) prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente creanţelor preluate prin cesionare, referitoare la costul de achiziţie şi valoarea nominală a creanţelor preluate, încasate, cedate terţilor, trecute pe cheltuieli, precum şi soldul creanţelor la sfârşitul exerciţiului financiar.

288

În notele explicative se menţionează sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor. Aceste informaţii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanţier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilanţ prevăzut de prezentele reglementări.

289

(1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exerciţiului financiar valori mobiliare, se prezintă următoarele informaţii:

a) tipul valorilor mobiliare emise;

b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primită.

(2) În cazul în care obligaţiunile emise de o entitate sunt deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de către acea entitate, în notele explicative se menţionează valoarea nominală a obligaţiunilor respective şi valoarea contabilă a acestora.

290

În cazul obligaţiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintă următoarele informaţii:

a) valoarea exactă sau estimată a acelei obligaţii;

b) natura juridică a obligaţiei şi efectul acesteia;

c) dacă entitatea a depus o garanţie semnificativă cu privire la acea obligaţie şi, în caz afirmativ, natura acelei garanţii.

291

(1) De asemenea, se prezintă informaţii referitoare la alte obligaţii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economică a entităţii.

(2) Pentru orice garanţie semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii.

(3) Orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.

292

Dacă în timpul exerciţiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane, următoarele informaţii se prezintă în notele explicative:

a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar;

b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar;

c) natura, sursa sau destinaţia oricăror astfel de transferuri;

d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.

293

Referitor la capitalul entităţii se oferă următoarele informaţii:

a) dacă entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;

b) dacă, conform actului de înfiinţare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum şi valoarea capitalului subscris în momentul înfiinţării entităţii sau în momentul autorizării entităţii pentru începerea activităţii şi în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat;

c) numărul şi valoarea acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele unui capital autorizat.

În înţelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înţelege suma maximă a capitalului subscris potrivit statutului sau adunării generale;

d) dacă există mai multe clase de acţiuni sau părţi sociale, numărul şi valoarea nominală pentru fiecare clasă.

În înţelesul prezentelor reglementări, prin clasă de acţiuni sau părţi sociale se înţelege o grupare în funcţie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.

294

În cazul în care capitalul social cuprinde şi acţiuni răscumpărabile, se furnizează următoarele informaţii:

a) data cea mai apropiată şi data limită la care entitatea poate răscumpăra respectivele acţiuni;

b) dacă acele acţiuni trebuie răscumpărate obligatoriu sau dacă răscumpărarea este la alegerea entităţii sau a acţionarilor;

c) dacă trebuie plătită o primă de răscumpărare şi, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.

295

În ceea ce priveşte eventualele drepturi legate de distribuirea acţiunilor, se furnizează următoarele informaţii:

a) numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor care fac obiectul exercitării acestor drepturi;

b) perioada pe parcursul căreia drepturile pot fi exercitate;

c) preţul care trebuie plătit pentru acţiunile distribuite.

296

Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii, se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituită.

9.2.3

Informaţii referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere

297

(1) Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind cifra de afaceri netă, defalcată pe segmente de activităţi şi pe pieţe geografice, în măsura în care aceste segmente şi pieţe diferă substanţial unele faţă de altele, ţinând seama de modul de organizare a vânzării de produse şi a furnizării de servicii rezultate din activităţile curente ale entităţii.

(2) Entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări pot să nu prezinte informaţiile menţionate la alin. (1), cu respectarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 7 alin. (1).

(3) Prin segment de activitate se înţelege o componentă distinctă a entităţii care este angajată în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.

Factorii care vor fi luaţi în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt:

a) natura produselor şi serviciilor;

b) natura proceselor de producţie;

c) tipul sau clasa de clienţi pentru produse sau servicii;

d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor; şi

e) dacă este posibil, caracterul mediului economic.

(4) Un segment geografic este o componentă distinctă a unei entităţi care este angajată în furnizarea de produse şi servicii într-un mediu economic specific şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care operează în alte medii economice.

Factorii care vor fi luaţi în considerare în identificarea segmentelor geografice includ:

a) similaritatea condiţiilor economice şi politice;

b) legătura între operaţiile din diferite zone geografice;

c) apropierea operaţiilor;

d) riscuri speciale asociate operaţiilor dintr-un domeniu specific;

e) reguli de control privind schimbul valutar; şi

f) riscurile valutare aferente.

Riscurile şi beneficiile unei entităţi sunt influenţate atât de localizarea geografică a operaţiilor desfăşurate (locul unde sunt produse bunurile), cât şi de localizarea pieţelor acesteia (locul unde sunt vândute produsele).

(5) Un singur segment de activitate nu include produse şi servicii cu riscuri şi beneficii ce diferă în mod semnificativ. În mod similar, un segment geografic nu include operaţii în medii economice cu riscuri şi beneficii ce diferă în mod semnificativ.

298

Informaţiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate şi segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

299

Se prezintă în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanţă fiscală şi totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii decât cele de audit statutar.

300

(1) În notele explicative trebuie incluse informaţii privind numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate conform pct. 32 alin. (1), rândul 6;

(2) Se menţionează suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie.

(3) Entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări pot să nu prezinte informaţiile de la alin. (2), dacă prezentarea lor face posibilă identificarea situaţiei unui anumit membru al organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 7 alin. (1).

301

Se prezintă suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

302

Se prezintă măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativă, trebuie prezentate detalii.

303

(1) Se prezintă diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferentă exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitelor rămasă de plată pentru aceste exerciţii, cu condiţia că această diferenţă să fie semnificativă pentru obligaţiile fiscale viitoare.

(2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciţiului financiar şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit.

304

În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinaţii, astfel:

a) sumele repartizate la rezerve;

b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

c) dividende;

d) alte repartizări.

2 COMENTARII