SECŢIUNEA 3

FORMATUL BILANŢULUI

24

(1) Formatul bilanţului este următorul:

A.Active imobilizate

- publicitate -

I.Imobilizări necorporale

1. Cheltuieli de constituire

2. Cheltuieli de dezvoltare

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros

4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros

5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie

II.Imobilizări corporale

1. Terenuri şi construcţii

2. Instalaţii tehnice şi maşini

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie

III.Imobilizări financiare

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate

3. Interese de participare

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

5. Investiţii deţinute ca imobilizări

6. Alte împrumuturi

B.Active circulante

I.Stocuri

1. Materii prime şi materiale consumabile

2. Producţia în curs de execuţie

3. Produse finite şi mărfuri

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri

II.Creanţe

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

4. Alte creanţe

5. Capital subscris şi nevărsat

III.Investiţii pe termen scurt

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

2. Alte investiţii pe termen scurt

IV.Casa şi conturi la bănci

C.Cheltuieli în avans

D.Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile

2. Sume datorate instituţiilor de credit

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

4. Datorii comerciale – furnizori

5. Efecte de comerţ de plătit

6. Sume datorate entităţilor afiliate

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale

E.Active circulante nete/datorii curente nete

F.Total active minus datorii curente

G.Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile

2. Sume datorate instituţiilor de credit

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

4. Datorii comerciale – furnizori

5. Efecte de comerţ de plătit

6. Sume datorate entităţilor afiliate

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale

H.Provizioane

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

2. Provizioane pentru impozite

3. Alte provizioane

I.Venituri în avans

J.Capital şi rezerve

I.Capital subscris

1. Capital subscris vărsat

2. Capital subscris nevărsat

II.Prime de capital

III.Rezerve din reevaluare

IV.Rezerve

1. Rezerve legale

2. Rezerve statutare sau contractuale

3. Alte rezerve

V.Profitul sau pierderea reportat(ă)

VI.Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

(2) Formatul bilanţului prescurtat este următorul:

A.Active imobilizate

I.Imobilizări necorporale

II.Imobilizări corporale

III.Imobilizări financiare

B.Active circulante

I.Stocuri

II.Creanţe

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

III.Investiţii pe termen scurt

IV.Casa şi conturi la bănci

C.Cheltuieli în avans

D.Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E.Active circulante nete/datorii curente nete

F.Total active minus datorii curente

G.Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H.Provizioane

I.Venituri în avans

J.Capital şi rezerve

I.Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat şi capitalul nevărsat)

II.Prime de capital

III.Rezerve din reevaluare

IV.Rezerve

V.Profitul sau pierderea reportat(ă)

VI.Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

25

Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale. De exemplu: o imobilizare corporală finanţată parţial din subvenţii, parţial din surse proprii; o imobilizare corporală reevaluată, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe măsura amortizării imobilizării; un împrumut obligatar pentru care s-a prevăzut o primă de rambursare a obligaţiunilor; o majorare de capital subscrisă de acţionari la o valoare mai mare decât valoarea nominală a acţiunilor corespunzătoare (subscriere cu primă de capital) etc.

26

(1) Acţiunile deţinute la entităţile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.

(2) Entităţile afiliate au semnificaţia prevăzută la pct. 6 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

27

Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel acordate trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost acordată. Angajamentele acordate, care există în relaţia cu entităţile afiliate, trebuie prezentate distinct în notele explicative.

1 COMENTARIU